ประเทศไทย การฝึกอบรม/เพิ่มทักษะ ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

ประเทศไทย การฝึกอบรม/เพิ่มทักษะ

สถานที่ตั้ง

การฝึกอบรม/เพิ่มทักษะ

เงื่อนไขค้นหา
วงการธุรกิจ
 • Academy of gasket & packing for proper installation Academy of gasket & packing for proper installation
  • แคตตาล็อก

  The training concept is "Farmer to Worker", "Worker to Engineer", "Engineer to Supervisor". The most of troubles, accidents are occurred by wrong operation. This Academy is useful for the person who are working in the maintenance section such as fastening flange, pump and valve. This course is to learn the proper handling and the knowledge through the practice with actual tools and equipment. It is effective for level up of safety consciousness at refinery, petrochemical, power plant as well.

  ธุรกิจเป้าหมาย: วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม การผลิตกระดาษ・ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ

  VALQUA INDUSTRIES (THAILAND) LIMITED

 • ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน
  • แคตตาล็อก

  สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น ได้ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา โดยมีเป้าหมายให้บัณฑิตที่สำเร็จ การศึกษาจากสถาบัน เป็นผู้ที่คิดเป็นทำเป็น ตามแนวคิดของ Monotsukuri ซึ่งเป็นหลักการพัฒนาคนในภาคอุตสาหกรรม ของญี่ปุ่นที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติ มีความทุ่มเทใจให้กับการสร้างสรรค์ ผลงานที่มีคุณภาพเข้าใจการทำงาน ตลอดทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ จึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนสหกิจ ศึกษา( Cooperative Education )เป็นระบบการศึกษา ที่เน้นประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ( Work-based learning )โดยให้นักศึกษาไปปฏิบัติ งานจริงเต็มเวลาและได้ทำงานตรงตามสาขาวิชาวิชาชีพรวมทั้งมีประโยชน์ต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิต เป็นการจัดการเรียน ของนักศึกษาในสถานศึกษาให้เข้ากับการหา ประสบการณ์จริงจากการทำงานในสถานประกอบการอย่างมีหลักการและเป็น ระบบเพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษามีความพร้อมในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ธุรกิจเป้าหมาย: อื่นๆ สถาบันการศึกษา・การวิจัย ธุรกิจบริการ

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology)

สถานที่ตั้ง

PAGE TOP