การฝึกอบรม/เพิ่มทักษะ ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

การฝึกอบรม/เพิ่มทักษะ

การฝึกอบรม/เพิ่มทักษะ

 • แนะนำผลิตภัณฑ์ "อุปกรณ์และเครื่องมือ" แนะนำผลิตภัณฑ์ "อุปกรณ์และเครื่องมือ"
  • แคตตาล็อก

  "อุปกรณ์และเครื่องมือ" นำเสนอเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานเพื่อการสนับสนุนธุรกิจการผลิตและการขึ้นรูปต่างๆ รวมทั้งความหลากหลายของข้อมูลที่มีความจำเป็นและกระบวนการผลิตที่สำคัญ เพื่อนักวิจัยและผู้ที่ต้องการศึกษาได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง อีกทั้งยังนำเสนอหลักสูตรการเรียนรู้ และข้อมูลเพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะของวิศวกร ซึ่งจะนำไปสู่การไขข้อสงสัยต่างๆมากมาย รวมทั้งข้อมูลของการอุตสหกรรม ข้อมูลจากต่างประเทศ ฯลฯ ※ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรง หรือดาวน์โหลดแคตตาล็อกของเรา

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  JAPAN INDUSTRIAL PUBLISHING CO., LTD.

 • "แฮนบุ๊คหรือคู่มือการเรียนรู้พร้อมภาพประกอบ เพื่อการรักษาความปลอดภัย Case 123 「Near miss (safety)」" "แฮนบุ๊คหรือคู่มือการเรียนรู้พร้อมภาพประกอบ เพื่อการรักษาความปลอดภัย Case 123 「Near miss (safety)」"
  • แคตตาล็อก

  หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมประสบการณ์ของการเกิดอุบัติเหตุจากหลากหลายกรณี และมีวัตถุประสงค์ในการช่วยป้องกันและหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ 「Near miss (safety)」 พร้อมทั้งอธิบายวิธีการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐานอย่างละเอียดในกรณีที่พลาดพลั้งเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา มีตัวอย่างปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาหลากหลายกรณี ซึ่งมีมากถึง 123 กรณี ※ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรง หรือดาวน์โหลดแคตตาล็อกของเรา

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  JAPAN INDUSTRIAL PUBLISHING CO., LTD.

 • ผลิตภัณฑ์แนะนำ "คู่มือวาล์ว ฉบับใหม่" ผลิตภัณฑ์แนะนำ "คู่มือวาล์ว ฉบับใหม่"
  • แคตตาล็อก

  "คู่มือวาล์ว ฉบับใหม่"ที่มีเนื้อหาของการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ครอมคลุมอย่างกว้างขวาง คู่ควรกับโรงงานหรือบริษัททางเกษตรกรรม, การทำงานที่เกี่ยวข้องกับท่อ, การทำงานที่มีความเกี่ยวข้องกับประปา, งานวิศวกรในวงการของเครื่องปรับอากาศ, บริษัทที่ผลิตและจัดจำหน่ายวาล์ว, มหาวิทยาลัยที่มีความเกี่ยวข้อง, รวมทั้งสถาบันของรัฐบาลที่มีความเกี่ยวข้องอื่นๆ ※ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเราหรือแคตตาล็อกโปรดดาวน์โหลด

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  JAPAN INDUSTRIAL PUBLISHING CO., LTD.

 • ผลิตภัณฑ์แนะนำ "พลาสติก" ผลิตภัณฑ์แนะนำ "พลาสติก"
  • แคตตาล็อก

  "พลาสติก"เป็นข้อมูลล่าสุดทางเทคโนโลยของช่างทางเทคนิค และสถาบันหรือผู้วิจัยที่มีความเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมพลาสติก รวมทั้งวัตถุดิบทางเทคโนโลยีใหม่ๆของการขึ้นรูปของพลาสติกอีกด้วย เผยแพร่ที่เกี่ยวข้องทางเทคนิค ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์มากสำหรับอุตสาหกรรมทางพลาสติก ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์โดยตรงหรือประโยชน์ทางอ้อมก็ตาม และข้อมูลอื่นๆอีกมากมายที่เราเผยแพร่เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน ※ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรง หรือดาวน์โหลดแคตตาล็อกของเรา

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  JAPAN INDUSTRIAL PUBLISHING CO., LTD.

 • การประมาณการลักษณะทางกายภาพของสสารอิเลคโตรไลซ์โดยOLI การประมาณการลักษณะทางกายภาพของสสารอิเลคโตรไลซ์โดยOLI
  • แคตตาล็อก

  เนื้อการบรรยายในหัวข้อ “พื้นฐานและข้อมูลเกี่ยวกับการถลุงแร่แบบชื้น” ที่งานเทคโนโลยีฟอรั่ม จัดโดยศูนย์วิจัยวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยโตเกียว สารบัญ 1. แนะนำบริษัท OLI Systems Co., Ltd. 2. ความสำคัญของ Speciation 3. โมเดลเทอ์โมไดนามิกส์ในสารละลายอิเสคโตรไลซ์ 4. ปัญหาของการสังเคราะห์ปูนปลาสเตอร์ในกระบวนการการถลุงแร่แบบชื้น 5. ความสามารถในการละลายของเกลืออนินทรีย์ในตัวทำละลายผสม 6. การจัดการกับปฏิกิริยาโต้ตอบของการออกซิเดชั่นและการแยกออกซิเจนออกจากสาร 7. กราฟเส้นแสดงขอบเขตความเสถียรของสารละลายที่มีอยู่จริง 8. การแสดงข้อมูลที่เป็นเทอร์โมไดนามิกส์ ※ รายละเอียด กรุณาดาวน์โหลดแคตตาลอกหรือสอบถามเพิ่มเติม

  ธุรกิจเป้าหมาย: วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี สถาบันการศึกษา・การวิจัย

  Simulation Technology Limited.

 • เทคโนโลยีการซิมูเลชั่นลักษณะการกัดกร่อนและการป้องกันการสึกกร่อนบนพื้นฐานอิเลคโตรไลซ์เทอร์โมไดนามิกส์ เทคโนโลยีการซิมูเลชั่นลักษณะการกัดกร่อนและการป้องกันการสึกกร่อนบนพื้นฐานอิเลคโตรไลซ์เทอร์โมไดนามิกส์
  • แคตตาล็อก

  พฤติกรรมการกัดกร่อนและการป้องกันการสึกกร่อยของวัตถุในสภาวะสารละลายนั้น สามารถวิเคราะห์ในเชิงปริมาณได้ด้วยการจำลองโดยใช้โมเดลเทอร์โมไดนามิกส์ในสารละลายอิเลคโตรไลซ์ โมเดลความเร็วโต้กลับทางเคมีไฟฟ้าบนพื้นผิววัตถุ และโมเดลดูดจับและความเร็วในการเคลื่อนที่ของสสารที่เป็นอินเตอร์เฟสระหว่างตัวทำละลายและวัตถุ ในบทความนี้ จะแนะนำโดยหยิบยกวิธีการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีดุลยภาพของเทอร์โมไดนามิกส์ด้วยกราฟเส้นแสดงขอบเขตความเสถียรของสารละลายที่มีอยู่จริง วิธีการประมาณการณ์ความเร็วในการกัดกร่อนพื้นด้วยกราฟเส้นโพลาไรเซชันแบบสังเคราะห์ และวิธีการประเมินลักษณะการกัดกร่อนส่วนที่เป็นผิวเปลือกด้วยศักดิ์ไฟฟ้าในการสร้างฟิล์มขึ้นใหม่เพื่อป้องกันการกัดกร่อน ประกอบกับตัวอย่างที่สามารถพิสูจน์ได้ในทางรูปธรรม รายละเอียดการลงตีพิมพ์ 1. คำนำ 2. การวิเคราะห์เชิงทฤษฎีดุลยภาพของเทอร์โมไดนามิกส์ของลักษณะการกัดกร่อน 1) กราฟเส้นแสดงขอบเขตความเสถียรของสารละลายที่มีอยู่จริง 2) ความสัมพันธ์ของกราฟเส้นแสดงขอบเขตความเสถียรและความเร็วในการกัดกร่อน 3) กราฟเส้นแสดงขอบเขตความเสถียรของอัลลอย 3. โมเดลประมาณการณ์ความรวดเร็วในการกัดกร่อนทั่วพื้นผิว 1) ศักดิ์ไฟฟ้าแบบผสมและการผสมผสานการลองกราฟเส้นโพลาไรเซชัน 2) การเปรียบเทียบค่าที่วัดได้จริงกับการประมาณการณ์ซิมูเลชั่น 3) การจัดการกับการไหลตัวและการเคลื่อนที่ของสสาร 4) ผลกระทบจากการสร้างสเกล 4. โมเดลคาดคะเนการกัดกร่อนเป็นบางส่วน 1) ศักดิ์ไฟฟ้าในการสร้างฟิล์มขึ้นใหม่เพื่อป้องกันการกัดกร่อน 2) ผลกระทบจากประวัติความของวัตถุ 3) ความเร็วในการขยายการกัดกร่อนแบบบางส่วน 5. ลงท้าย ※ รายละเอียด กรุณาดาวน์โหลดแคตตาลอกหรือสอบถามเพิ่มเติม

  ธุรกิจเป้าหมาย: วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี สถาบันการศึกษา・การวิจัย

  Simulation Technology Limited.

 • เทคโนโลยีการซิมูเลชั่นด้วยอิเลคโตรไลซ์เทอร์โมไดนามิกส์ ~ แนวโน้มทิศทางและอนาคตล่าสุด~ เทคโนโลยีการซิมูเลชั่นด้วยอิเลคโตรไลซ์เทอร์โมไดนามิกส์ ~ แนวโน้มทิศทางและอนาคตล่าสุด~
  • แคตตาล็อก

  แนะนำด้วยแผนภาพ「แนวโน้มทิศทางและอนาคตล่าสุดเทคโนโลยีการซิมูเลชั่นด้วยอิเลคโตรไลซ์เทอร์โมไดนามิกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม วัตถุดิบ และพลังงาน」ที่เปิดตัวในงานประชุมใหญ่ในฤดูใบไม้ร่วงครั้งที่41จัดโดยสมาคมวิศวกรรมเคมีประเทศญี่ปุ่น! สารบัญ 1. คำนำ 2. ประเภทของโมเดลอิเลคโตรไลซ์เทอร์โมไดนามิกส์ 3. โมเดลสัมประสิทธ์แอคติวิตี้ในเฟสของเหลงSpeciation-based และตัวอย่างกระประยุกต์ใช้ 3-1. เค้าโครงโมเดล 3-2. ความสามารถในการละลายตัวของเกลือในตัวทำละลายที่มีส่นผสมของแอลกอฮอลและน้ำ 3-3. ของเหลวที่มีลักษณะเป็นประจุ(Ionic Liquids) 3-4. การสังเคราะห์ผลึกสารประกอบด้วยสารละลายน้ำภายใต้ที่อุณหภูมิและความดันสูงในวัสดุประเภทเซรามิกส์ 3-5. การจำลองลักษณะการกัดกร่อนและการป้องกันการสึกกร่อน 4. โมเดลสมการของสถานะและตัวอย่างกระประยุกต์ใช้ 5. ปัญหาของโมเดลในปัจจุบันและแนวทางการวิจัยและพัฒนาในอนาคต ※ รายละเอียด กรุณาดาวน์โหลดแคตตาลอกหรือสอบถามเพิ่มเติม

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจพลังงาน วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี สถาบันการศึกษา・การวิจัย

  Simulation Technology Limited.

 • NOTICE CO., LTD. แนะนำธุรกิจ『โปรแกรมป้องกันอุบัติเหตุ』 NOTICE CO., LTD. แนะนำธุรกิจ『โปรแกรมป้องกันอุบัติเหตุ』
  • แคตตาล็อก

  ที่ NOTICE CO., LTD.มีบริการโปรแกรมป้องกันอุบัติเหตุ การรู้ความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ทั่วไปและอบรมวิธีการเลี่ยงปัจจัยความเสี่ยงนั้น หรือสำรวจหาความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุด้วยจากการขับขี่ทั่วไปด้วยภาพที่บันทึกเวลาปกติจากไดรฟ์เรคคอร์ดเดอร์แล้วฟีดแบ็คกลับด้วยภาพเคลื่อนไหว เราสร้างนิสัยการขับขี่ที่จะสร้างความปลอดภัยบนพื้นฐานหลัก 2ประเด็นคือการที่ผู้ขับขี่แต่ละคนมีสติและสำนึกจะนำมาสู่เกิดความเสี่ยงกับตนเองได้น้อย หากเป็นเรื่องป้องกันอุบัติเหตุ ขอให้ท่านวางใจปรึกษาเรา ※รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อกหรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจขนส่ง・โลจิสติกส์・คลังสินค้า รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง ธุรกิจบริการ

  NOTICE CO., LTD.

 • NOTICE CO., LTD. “แนะนำธุรกิจ” NOTICE CO., LTD. “แนะนำธุรกิจ”
  • แคตตาล็อก

  บริษัทของเราพัฒนา,ผลิตและจำหน่ายระบบไดรฟ์เรคคอร์ดเดอร์วิเคราะห์ความเสี่ยงและสำรวจความเสี่ยง (บริการเอ๊าท์โซนนิ่ง) เรามีข้อมูลเนื้อหาหลายแบบที่จะสนับสนุนลูกค้าได้ทั้งบริการสำรวจความเสี่ยง, ไดรฟ์เรคคอร์ดเดอร์วิเคราะห์ความเสี่ยง, งานซอฟท์แวร์ที่เป็นเอกเทศทุกประเภท โครงสร้างของ NOTICE CO., LTD.เป็นการสร้างนิสัยการขับขี่ที่จะสร้างความปลอดภัยขึ้นได้ เราจดจ่อกับขั้นตอนการสร้างนิสัย, ระดับโครงสร้างนิสัยแล้วเสนอโครงสร้างที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นนิสัยติดตัวที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงให้กลายเป็นรูปแบบตรงกันข้าม และให้การสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์หน้างานอย่างแข็งขัน ※ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อกหรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจขนส่ง・โลจิสติกส์・คลังสินค้า รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  NOTICE CO., LTD.

 • อุปกรณ์สวมใส่ติดตัว・การผลิตด้วยการสนับสนุนจากรีโมท・การบำรุงรักษา・นวัตกรรมทางธุรกิจของการตรวจสอบสถานที่จริง!เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์・ซอฟท์แวร์และกรณีศึกษาหรือแนวโน้มธุรกิจอ อุปกรณ์สวมใส่ติดตัว・การผลิตด้วยการสนับสนุนจากรีโมท・การบำรุงรักษา・นวัตกรรมทางธุรกิจของการตรวจสอบสถานที่จริง!เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์・ซอฟท์แวร์และกรณีศึกษาหรือแนวโน้มธุรกิจอ
  • แคตตาล็อก

  บริษัทเราได้จัดการสัมมนาเมื่อปี2016 เดือนเมษายนวันที่13 เกี่ยวกับอุปกรณ์สวมใส่ติดตัว・การผลิตด้วยการสนับสนุนจากรีโมท・การบำรุงรักษา・นวัตกรรมทางธุรกิจของการตรวจสอบสถานที่จริง การบรรยายครั้งนั้น ได้แนะนำตัวอย่างธุรกิจจากกิจการจริงในการรวมอุปกรณ์สวมใส่ติดตัวกับเออาร์ ระบบอุปกรณ์สวมใส่ติดตัวที่รวดเร็วสอดคล้องกับการเกิดต่ำและอายุ และแนวโน้มนวัตกรรมการทำงานของชุดสมาร์ทเหสเซ็ท เป็นต้น ※รายละเอียดโปรดดาวน์โหลดจากแค๊ตตาล๊อก หรือติดต่อสอบถาม

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจซอฟต์แวร์ ธุรกิจสื่อสาร

  S&T Publishing inc.

 • หนังสือ “เทคโนโลยีในทางปฏิบัติของเส้นใยนาโนเซลลูโลส” หนังสือ “เทคโนโลยีในทางปฏิบัติของเส้นใยนาโนเซลลูโลส”
  • แคตตาล็อก

  “เทคโนโลยีในทางปฏิบัติของเส้นใยนาโนเซลลูโลส” เป็นหนังสือที่ผู้เชี่ยวชาญแถวหน้าบรรยายเกี่ยวกับ เทคโนโลยีในทางปฏิบัติที่จำเป็นของเส้นใยนาโนเซลลูโลส、ตลาด・แนวโน้มการใช้งาน และมาตราฐานสากล ตีพิมพ์รายละเอียดต่างๆ ตั้งแต่เทคโนโลยีการผลิตเส้นใยนาโนเซลลูโลส จนกระทั่งถึงแนวโน้มเส้นใยนาโนเซลลูโลส ※ รายละเอียดโปรดดาวน์โหลดจากแค๊ตตาล๊อก หรือติดต่อสอบถาม

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  S&T Publishing inc.

 • หนังสือ “ฟิลม์ที่มีรูพรุน/เทคโนโลยีการผลิตฟิลม์” หนังสือ “ฟิลม์ที่มีรูพรุน/เทคโนโลยีการผลิตฟิลม์”
  • แคตตาล็อก

  “ฟิลม์ที่มีรูพรุน/เทคโนโลยีการผลิตฟิลม์” เป็นหนังสือที่มีจุดมุ่งหมายจะเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นจากการ ผลิตฟิลม์ที่มีรูพรุนด้วยพื้นฐานเทคโนโลยีที่มีมาแต่อดีต(ความพรุน、พรุนอนุภาคไมโคร、รู、เป็นรูพรุน) เป็นหนังสือที่รวบรวมเทคโนโลยีการใช้ เทคโนโลยีใหม่ที่ได้เข้าสู่ขั้นตอนการใช้งานจริง เช่นของโครงสร้างเฉพาะตัว รวมถึง เทคโนโลยีแบบเดิมที่ได้รับการเผยแพร่น้อย、การผลิตขั้นพื้นฐาน・เทคโนโลยีองค์ประกอการผลิต、จุดของเทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นในอดีต เป็นต้น、 ※ รายละเอียดโปรดดาวน์โหลดจากแค๊ตตาล๊อก หรือติดต่อสอบถาม

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  S&T Publishing inc.

 • หนังสือ “【การปฏิบัติ】การขึ้นรูปโฟม” หนังสือ “【การปฏิบัติ】การขึ้นรูปโฟม”
  • แคตตาล็อก

  “【การปฏิบัติ】การขึ้นรูปโฟม” เป็นหนังสือที่รวบรวมตั้งแต่เทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้ถูกใช้ในที่ทำงานจริง จนถึงเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดหนังสือได้รวบรวมเกี่ยวกับ การดำเนินการขึ้นรูปโฟม・ผู้้รับผิดชอบหน้างานการใช้แม่พิมพ์ขึ้นรูปโฟม「ไม่สามารถทำได้ดั่งต้องการ」「คู่มือ・อธิบายตามอธิบายถึงการขึ้นรูปโฟมไม่เป็นไปตามต้องการ」ว่าสาเหตุคืออะไร และมีจะสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างไร ※ รายละเอียดโปรดดาวน์โหลดจากแค๊ตตาล๊อก หรือติดต่อสอบถาม

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  S&T Publishing inc.

 • หนังสือ “เทคโนโลยีการผลิตสารเคมีที่ใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ” หนังสือ “เทคโนโลยีการผลิตสารเคมีที่ใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ”
  • แคตตาล็อก

  “เทคโนโลยีการผลิตสารเคมีที่ใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ” เป็นหนังสือที่แนะนำ รวบรวมตัวอย่างการพัฒนา ค้นคว้าในปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับ การลดลงของทรัพยากรซอสซิสที่เป็นวัตถุดิบพื้นฐาน สำหรับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และผลิตภัณฑ์เคมีต่างๆที่มีประโยชน์ในปัจจุบัน โดยหวังที่จะแก้ปัญหาใหญ่สองข้อได้ในเวลาเดียวกัน การแปลงสารเคมีที่อยู่ ในก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นสารที่มีประโยชน์ เป็นหนังสือที่สามารถใช้อ้างอิงเพื่อกำหนดทิศทางให้แก่ การวิจัยที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นเป้าหมาย ให้กับนักวิจัยและวิศวกรที่ต้องการร่วมมือกันที่จะลดก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ ※ รายละเอียดโปรดดาวน์โหลดจากแค๊ตตาล๊อก หรือติดต่อสอบถาม

  ธุรกิจเป้าหมาย: วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม・ไบโอ ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  S&T Publishing inc.

 • หนังสือ “ซีเอฟอาร์พี/ซีเอฟอาร์ทีพี การขึ้นรูป・การประกอบ・เทคโนโลยีการประสาน” หนังสือ “ซีเอฟอาร์พี/ซีเอฟอาร์ทีพี การขึ้นรูป・การประกอบ・เทคโนโลยีการประสาน”
  • แคตตาล็อก

  “ซีเอฟอาร์พี/ซีเอฟอาร์ทีพี การขึ้นรูป・การประกอบ・เทคโนโลยีการประสาน” เป็นหนังสือที่พิมพ์เทคโนโลยีตั้งแต่วิธีการขึ้นรูปซีเอฟอาร์พี/ซีเอฟอาร์ทีพี จนกระทั่งถึงการซีเอฟอาร์พีรีไซเคิล หนังสือรวบรวมคำบรรยายจากผู้เขียนหลายคน ในเรื่องเกี่ยวกับหัวข้อและสถานการณ์ของการขึ้นรูปวีเออาร์ที ซีเอฟอาร์ทีพีหรือการขึ้นรูปอาร์ทีเอ็ม、การขึ้นรูปฮ๊อตสแตมปิ่งซีเอฟอาร์ทีพี และเนื้อหาการฉีดขึ้นรูป ※ รายละเอียดโปรดดาวน์โหลดจากแค๊ตตาล๊อก หรือติดต่อสอบถาม

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  S&T Publishing inc.

 • หนังสือ “สาเหตุของตะกรันและการแก้ไข・เทคโนโลยีการยับยั้ง” หนังสือ “สาเหตุของตะกรันและการแก้ไข・เทคโนโลยีการยับยั้ง”
  • แคตตาล็อก

  “สาเหตุของตะกรันและการแก้ไข・เทคโนโลยีการยับยั้ง” เป็นหนังสือที่ตีพิมพ์เกี่ยวกับ กลไกการเบมเบรนตะกรัน、การเสื่อมสภาพของฟิลม์ต่างๆ และเทคโนโลยีการทำความสะอาดตะกรัน เป็นต้น หนังสือมีคำอธิบายจากผู้เขียนหลายท่าน ตั้งแต่ การค้นคว้า พัฒนา และออกแบบระบบเบมเบรมเพื่อทำให้น้ำบริสุทธิ์ ※ รายละเอียดโปรดดาวน์โหลดจากแค๊ตตาล๊อก หรือติดต่อสอบถาม

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  S&T Publishing inc.

 • หนังสือ “พลังงานกล/ประโยชน์ของระบบการจัดเก็บพลังงาน การรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า・พีกชิบ・พลังอำนาจของภัยพิบัติ” หนังสือ “พลังงานกล/ประโยชน์ของระบบการจัดเก็บพลังงาน การรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า・พีกชิบ・พลังอำนาจของภัยพิบัติ”
  • แคตตาล็อก

  “พลังงานกล/ประโยชน์ของระบบการจัดเก็บพลังงาน การรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า・พีกชิบ・พลังอำนาจของภัยพิบัติ” เป็นหนังสือที่รวบรวม เป้าหมายที่เข้าใจได้ง่าย ของการใช้เทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงานรวมทั้งแบ๊ตตารี่ ว่าเทคโนโลยีนั้นจะสามารถไปใช้งานกับอะไร และในฟิวงานไหน อุปกรณ์จัดเก็บพลังงานอยู่ที่บท1 บท2 รวมทั้งอธิบายผลการสาธิตและคุณสมบัติของระบบ บท3ลงมาแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีเฉพาะของบุคคล การสมมุติฐาน หัวข้อการวิจัย ซึ่งได้มาจากคำบอกเล่าของบุคคลที่ทำการสาธิต เป็นหนังสือที่รวบรวมการเก็บรักษา、อุปกรณ์จัดเก็บพลังงาน・การพัฒนาระบบ・การค้นคว้าของผู้ใช้ไว้ จึงเป็นหนังสือที่ไม่เพียงแต่เหมาะสำหรับผู้รับผิดชอบทางเทคนิคแล้ว ยังเหมาะกับผู้ต้องการวางแผนธุรกิจอีกด้วย ※ รายละเอียดโปรดดาวน์โหลดจากแค๊ตตาล๊อก หรือติดต่อสอบถาม

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ・อุปกรณ์ทางฟิสิกส์และเคมี ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  S&T Publishing inc.

 • หนังสือ “การแปลความยาวคลืนอัลตราไวโอเลต・อินฟาเรดใกล้ และเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงของเซลส์แสงอาทิตย์ในการดูดกลืนแสงอาทิตย์มากขึ้น” หนังสือ “การแปลความยาวคลืนอัลตราไวโอเลต・อินฟาเรดใกล้ และเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงของเซลส์แสงอาทิตย์ในการดูดกลืนแสงอาทิตย์มากขึ้น”
  • แคตตาล็อก

  “การแปลความยาวคลืนอัลตราไวโอเลต・อินฟาเรดใกล้ และเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงของเซลส์แสงอาทิตย์ในการดูดกลืนแสงอาทิตย์มากขึ้น” เป็นหนังสือที่อธิบายโดย นักวิจัยชั้นแนวหน้าเกี่ยวกับการ แปลงความยาวคลื่น、เทคโนโลยีการดูดกลืนแสงอาทิตย์มากขึ้น、บรรยายความรู้พื้นฐานหรือความรู้ใหม่เกี่ยวกับเมกานิซึม และจุดที่จำเป็นต่อการใช้งานเป็นหนังสือสามารถแนะนำ ไม่เพียงแต่ผู้ที่กำลังศึกษาการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เท่านั้น ยังรวมถึงผู้ที่ศึกษาค้นคว้าประสิทธิภาพการใช้งานของแสง ※ รายละเอียดโปรดดาวน์โหลดจากแค๊ตตาล๊อก หรือติดต่อสอบถาม

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องมือทางแสง・ชิ้นส่วนทางแสง อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ・อุปกรณ์ทางฟิสิกส์และเคมี สถาบันการศึกษา・การวิจัย

  S&T Publishing inc.

 • สัมมนา “การประมวลข้อมูลเซ็นเซอร์ทำงานอัตโนมัติ ที่เป็นทฤษฎีพื้นฐานอัลกอริทึมและตัวอย่างการประยุกต์ใช้ ” สัมมนา “การประมวลข้อมูลเซ็นเซอร์ทำงานอัตโนมัติ ที่เป็นทฤษฎีพื้นฐานอัลกอริทึมและตัวอย่างการประยุกต์ใช้ ”
  • แคตตาล็อก

  เดือนพฤษภาคม วันที่19 บริษัทเราได้เปิดตัว “การประมวลข้อมูลเซ็นเซอร์ทำงานอัตโนมัติ ที่เป็นทฤษฎีพื้นฐานอัลกอริทึมและตัวอย่างการประยุกต์ใช้ ” ในการบรรยายครั้งนั้น ได้แสดงความคิดเห็นอย่างระมัดระวังให้มีความเข้าใจอ่าน ด้วยการเน้นเนื้อหาของกาลมาฟิวเตอร์ ตั้งแต่ความรู้พื้นฐานด้านเซ็นซิ่งอัลกอริทึมที่จำเป็นต่อการทำงานอัตโนมัติ จนกระทั่งถึงการทำงานในระบบอัตโนมัติจริงๆ ※ รายละเอียดโปรดดาวน์โหลดจากแค๊ตตาล๊อก หรือติดต่อสอบถาม

  ธุรกิจเป้าหมาย: รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง ธุรกิจขนส่ง・โลจิสติกส์・คลังสินค้า

  S&T Publishing inc.

 • CD『รวบรวมตัวอย่างความเสียหายของอาคาร"การศึกษาที่ล้มเหลว"ฉบับปี2011』 CD『รวบรวมตัวอย่างความเสียหายของอาคาร"การศึกษาที่ล้มเหลว"ฉบับปี2011』
  • แคตตาล็อก

  『รวบรวมตัวอย่างความเสียหายของอาคาร"การศึกษาที่ล้มเหลว"ฉบับปี2011』เป็นCDที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมบำรุงอาคารและวัตถุดิบของกลุ่มงานวิจัยวิศวกรรมเคมี SCEและวัตถุดิบเครื่องNetได้รวบรวมตัวอย่างความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบที่เกิดขึ้นในอาคาร อย่างเช่น สารเคมี การเกิดไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งได้รวบรวมตัวอย่างไว้ทั้งหมดกว่า300ตัวอย่าง เพื่อการอบรมในอนาคต เป็นประโยชน์ในการป้องกันความเสียหายและอบรมในพื้นที่เจ้าของอาคาร ผู้ผลิตเครื่องจักรและวัตถุดิบ รวมทั้งบริษัทเอนจิเนียริ่ง เป็นต้น ใช้Word、Excelในการสร้างข้อมูลดิบและมีฟังก์ในการค้นหาสามารถเพิ่มเติม ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานตามการปกป้องสิทธิของกฎหมายลิขสิทธิ์ ※ สำหรับรายละเอียดสามารถตรวจสอบได้จากแคตตาล็อคหรือสอบถามเข้ามาได้โดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  Best Materia CO.,LTD.

 • Academy of gasket & packing for proper installation Academy of gasket & packing for proper installation
  • แคตตาล็อก

  The training concept is "Farmer to Worker", "Worker to Engineer", "Engineer to Supervisor". The most of troubles, accidents are occurred by wrong operation. This Academy is useful for the person who are working in the maintenance section such as fastening flange, pump and valve. This course is to learn the proper handling and the knowledge through the practice with actual tools and equipment. It is effective for level up of safety consciousness at refinery, petrochemical, power plant as well.

  ธุรกิจเป้าหมาย: วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม การผลิตกระดาษ・ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ

  VALQUA INDUSTRIES (THAILAND) LIMITED

 • ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน
  • แคตตาล็อก

  สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น ได้ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา โดยมีเป้าหมายให้บัณฑิตที่สำเร็จ การศึกษาจากสถาบัน เป็นผู้ที่คิดเป็นทำเป็น ตามแนวคิดของ Monotsukuri ซึ่งเป็นหลักการพัฒนาคนในภาคอุตสาหกรรม ของญี่ปุ่นที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติ มีความทุ่มเทใจให้กับการสร้างสรรค์ ผลงานที่มีคุณภาพเข้าใจการทำงาน ตลอดทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ จึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนสหกิจ ศึกษา( Cooperative Education )เป็นระบบการศึกษา ที่เน้นประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ( Work-based learning )โดยให้นักศึกษาไปปฏิบัติ งานจริงเต็มเวลาและได้ทำงานตรงตามสาขาวิชาวิชาชีพรวมทั้งมีประโยชน์ต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิต เป็นการจัดการเรียน ของนักศึกษาในสถานศึกษาให้เข้ากับการหา ประสบการณ์จริงจากการทำงานในสถานประกอบการอย่างมีหลักการและเป็น ระบบเพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษามีความพร้อมในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ธุรกิจเป้าหมาย: อื่นๆ สถาบันการศึกษา・การวิจัย ธุรกิจบริการ

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology)

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์

PAGE TOP