การฝึกอบรม/เพิ่มทักษะ ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

การฝึกอบรม/เพิ่มทักษะ

การฝึกอบรม/เพิ่มทักษะ

 • แนะนำผลิตภัณฑ์ "อุปกรณ์และเครื่องมือ" แนะนำผลิตภัณฑ์ "อุปกรณ์และเครื่องมือ"
  • แคตตาล็อก

  "อุปกรณ์และเครื่องมือ" นำเสนอเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานเพื่อการสนับสนุนธุรกิจการผลิตและการขึ้นรูปต่างๆ รวมทั้งความหลากหลายของข้อมูลที่มีความจำเป็นและกระบวนการผลิตที่สำคัญ เพื่อนักวิจัยและผู้ที่ต้องการศึกษาได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง อีกทั้งยังนำเสนอหลักสูตรการเรียนรู้ และข้อมูลเพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะของวิศวกร ซึ่งจะนำไปสู่การไขข้อสงสัยต่างๆมากมาย รวมทั้งข้อมูลของการอุตสหกรรม ข้อมูลจากต่างประเทศ ฯลฯ ※ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรง หรือดาวน์โหลดแคตตาล็อกของเรา

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  JAPAN INDUSTRIAL PUBLISHING CO., LTD.

 • "แฮนบุ๊คหรือคู่มือการเรียนรู้พร้อมภาพประกอบ เพื่อการรักษาความปลอดภัย Case 123 「Near miss (safety)」" "แฮนบุ๊คหรือคู่มือการเรียนรู้พร้อมภาพประกอบ เพื่อการรักษาความปลอดภัย Case 123 「Near miss (safety)」"
  • แคตตาล็อก

  หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมประสบการณ์ของการเกิดอุบัติเหตุจากหลากหลายกรณี และมีวัตถุประสงค์ในการช่วยป้องกันและหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ 「Near miss (safety)」 พร้อมทั้งอธิบายวิธีการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐานอย่างละเอียดในกรณีที่พลาดพลั้งเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา มีตัวอย่างปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาหลากหลายกรณี ซึ่งมีมากถึง 123 กรณี ※ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรง หรือดาวน์โหลดแคตตาล็อกของเรา

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  JAPAN INDUSTRIAL PUBLISHING CO., LTD.

 • ผลิตภัณฑ์แนะนำ "คู่มือวาล์ว ฉบับใหม่" ผลิตภัณฑ์แนะนำ "คู่มือวาล์ว ฉบับใหม่"
  • แคตตาล็อก

  "คู่มือวาล์ว ฉบับใหม่"ที่มีเนื้อหาของการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ครอมคลุมอย่างกว้างขวาง คู่ควรกับโรงงานหรือบริษัททางเกษตรกรรม, การทำงานที่เกี่ยวข้องกับท่อ, การทำงานที่มีความเกี่ยวข้องกับประปา, งานวิศวกรในวงการของเครื่องปรับอากาศ, บริษัทที่ผลิตและจัดจำหน่ายวาล์ว, มหาวิทยาลัยที่มีความเกี่ยวข้อง, รวมทั้งสถาบันของรัฐบาลที่มีความเกี่ยวข้องอื่นๆ ※ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเราหรือแคตตาล็อกโปรดดาวน์โหลด

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  JAPAN INDUSTRIAL PUBLISHING CO., LTD.

 • ผลิตภัณฑ์แนะนำ "พลาสติก" ผลิตภัณฑ์แนะนำ "พลาสติก"
  • แคตตาล็อก

  "พลาสติก"เป็นข้อมูลล่าสุดทางเทคโนโลยของช่างทางเทคนิค และสถาบันหรือผู้วิจัยที่มีความเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมพลาสติก รวมทั้งวัตถุดิบทางเทคโนโลยีใหม่ๆของการขึ้นรูปของพลาสติกอีกด้วย เผยแพร่ที่เกี่ยวข้องทางเทคนิค ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์มากสำหรับอุตสาหกรรมทางพลาสติก ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์โดยตรงหรือประโยชน์ทางอ้อมก็ตาม และข้อมูลอื่นๆอีกมากมายที่เราเผยแพร่เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน ※ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรง หรือดาวน์โหลดแคตตาล็อกของเรา

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  JAPAN INDUSTRIAL PUBLISHING CO., LTD.

 • การประมาณการลักษณะทางกายภาพของสสารอิเลคโตรไลซ์โดยOLI การประมาณการลักษณะทางกายภาพของสสารอิเลคโตรไลซ์โดยOLI
  • แคตตาล็อก

  เนื้อการบรรยายในหัวข้อ “พื้นฐานและข้อมูลเกี่ยวกับการถลุงแร่แบบชื้น” ที่งานเทคโนโลยีฟอรั่ม จัดโดยศูนย์วิจัยวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยโตเกียว สารบัญ 1. แนะนำบริษัท OLI Systems Co., Ltd. 2. ความสำคัญของ Speciation 3. โมเดลเทอ์โมไดนามิกส์ในสารละลายอิเสคโตรไลซ์ 4. ปัญหาของการสังเคราะห์ปูนปลาสเตอร์ในกระบวนการการถลุงแร่แบบชื้น 5. ความสามารถในการละลายของเกลืออนินทรีย์ในตัวทำละลายผสม 6. การจัดการกับปฏิกิริยาโต้ตอบของการออกซิเดชั่นและการแยกออกซิเจนออกจากสาร 7. กราฟเส้นแสดงขอบเขตความเสถียรของสารละลายที่มีอยู่จริง 8. การแสดงข้อมูลที่เป็นเทอร์โมไดนามิกส์ ※ รายละเอียด กรุณาดาวน์โหลดแคตตาลอกหรือสอบถามเพิ่มเติม

  ธุรกิจเป้าหมาย: วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี สถาบันการศึกษา・การวิจัย

  Simulation Technology Limited.

 • เทคโนโลยีการซิมูเลชั่นลักษณะการกัดกร่อนและการป้องกันการสึกกร่อนบนพื้นฐานอิเลคโตรไลซ์เทอร์โมไดนามิกส์ เทคโนโลยีการซิมูเลชั่นลักษณะการกัดกร่อนและการป้องกันการสึกกร่อนบนพื้นฐานอิเลคโตรไลซ์เทอร์โมไดนามิกส์
  • แคตตาล็อก

  พฤติกรรมการกัดกร่อนและการป้องกันการสึกกร่อยของวัตถุในสภาวะสารละลายนั้น สามารถวิเคราะห์ในเชิงปริมาณได้ด้วยการจำลองโดยใช้โมเดลเทอร์โมไดนามิกส์ในสารละลายอิเลคโตรไลซ์ โมเดลความเร็วโต้กลับทางเคมีไฟฟ้าบนพื้นผิววัตถุ และโมเดลดูดจับและความเร็วในการเคลื่อนที่ของสสารที่เป็นอินเตอร์เฟสระหว่างตัวทำละลายและวัตถุ ในบทความนี้ จะแนะนำโดยหยิบยกวิธีการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีดุลยภาพของเทอร์โมไดนามิกส์ด้วยกราฟเส้นแสดงขอบเขตความเสถียรของสารละลายที่มีอยู่จริง วิธีการประมาณการณ์ความเร็วในการกัดกร่อนพื้นด้วยกราฟเส้นโพลาไรเซชันแบบสังเคราะห์ และวิธีการประเมินลักษณะการกัดกร่อนส่วนที่เป็นผิวเปลือกด้วยศักดิ์ไฟฟ้าในการสร้างฟิล์มขึ้นใหม่เพื่อป้องกันการกัดกร่อน ประกอบกับตัวอย่างที่สามารถพิสูจน์ได้ในทางรูปธรรม รายละเอียดการลงตีพิมพ์ 1. คำนำ 2. การวิเคราะห์เชิงทฤษฎีดุลยภาพของเทอร์โมไดนามิกส์ของลักษณะการกัดกร่อน 1) กราฟเส้นแสดงขอบเขตความเสถียรของสารละลายที่มีอยู่จริง 2) ความสัมพันธ์ของกราฟเส้นแสดงขอบเขตความเสถียรและความเร็วในการกัดกร่อน 3) กราฟเส้นแสดงขอบเขตความเสถียรของอัลลอย 3. โมเดลประมาณการณ์ความรวดเร็วในการกัดกร่อนทั่วพื้นผิว 1) ศักดิ์ไฟฟ้าแบบผสมและการผสมผสานการลองกราฟเส้นโพลาไรเซชัน 2) การเปรียบเทียบค่าที่วัดได้จริงกับการประมาณการณ์ซิมูเลชั่น 3) การจัดการกับการไหลตัวและการเคลื่อนที่ของสสาร 4) ผลกระทบจากการสร้างสเกล 4. โมเดลคาดคะเนการกัดกร่อนเป็นบางส่วน 1) ศักดิ์ไฟฟ้าในการสร้างฟิล์มขึ้นใหม่เพื่อป้องกันการกัดกร่อน 2) ผลกระทบจากประวัติความของวัตถุ 3) ความเร็วในการขยายการกัดกร่อนแบบบางส่วน 5. ลงท้าย ※ รายละเอียด กรุณาดาวน์โหลดแคตตาลอกหรือสอบถามเพิ่มเติม

  ธุรกิจเป้าหมาย: วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี สถาบันการศึกษา・การวิจัย

  Simulation Technology Limited.

 • เทคโนโลยีการซิมูเลชั่นด้วยอิเลคโตรไลซ์เทอร์โมไดนามิกส์ ~ แนวโน้มทิศทางและอนาคตล่าสุด~ เทคโนโลยีการซิมูเลชั่นด้วยอิเลคโตรไลซ์เทอร์โมไดนามิกส์ ~ แนวโน้มทิศทางและอนาคตล่าสุด~
  • แคตตาล็อก

  แนะนำด้วยแผนภาพ「แนวโน้มทิศทางและอนาคตล่าสุดเทคโนโลยีการซิมูเลชั่นด้วยอิเลคโตรไลซ์เทอร์โมไดนามิกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม วัตถุดิบ และพลังงาน」ที่เปิดตัวในงานประชุมใหญ่ในฤดูใบไม้ร่วงครั้งที่41จัดโดยสมาคมวิศวกรรมเคมีประเทศญี่ปุ่น! สารบัญ 1. คำนำ 2. ประเภทของโมเดลอิเลคโตรไลซ์เทอร์โมไดนามิกส์ 3. โมเดลสัมประสิทธ์แอคติวิตี้ในเฟสของเหลงSpeciation-based และตัวอย่างกระประยุกต์ใช้ 3-1. เค้าโครงโมเดล 3-2. ความสามารถในการละลายตัวของเกลือในตัวทำละลายที่มีส่นผสมของแอลกอฮอลและน้ำ 3-3. ของเหลวที่มีลักษณะเป็นประจุ(Ionic Liquids) 3-4. การสังเคราะห์ผลึกสารประกอบด้วยสารละลายน้ำภายใต้ที่อุณหภูมิและความดันสูงในวัสดุประเภทเซรามิกส์ 3-5. การจำลองลักษณะการกัดกร่อนและการป้องกันการสึกกร่อน 4. โมเดลสมการของสถานะและตัวอย่างกระประยุกต์ใช้ 5. ปัญหาของโมเดลในปัจจุบันและแนวทางการวิจัยและพัฒนาในอนาคต ※ รายละเอียด กรุณาดาวน์โหลดแคตตาลอกหรือสอบถามเพิ่มเติม

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจพลังงาน วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี สถาบันการศึกษา・การวิจัย

  Simulation Technology Limited.

 • NOTICE CO., LTD. แนะนำธุรกิจ『โปรแกรมป้องกันอุบัติเหตุ』 NOTICE CO., LTD. แนะนำธุรกิจ『โปรแกรมป้องกันอุบัติเหตุ』
  • แคตตาล็อก

  ที่ NOTICE CO., LTD.มีบริการโปรแกรมป้องกันอุบัติเหตุ การรู้ความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ทั่วไปและอบรมวิธีการเลี่ยงปัจจัยความเสี่ยงนั้น หรือสำรวจหาความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุด้วยจากการขับขี่ทั่วไปด้วยภาพที่บันทึกเวลาปกติจากไดรฟ์เรคคอร์ดเดอร์แล้วฟีดแบ็คกลับด้วยภาพเคลื่อนไหว เราสร้างนิสัยการขับขี่ที่จะสร้างความปลอดภัยบนพื้นฐานหลัก 2ประเด็นคือการที่ผู้ขับขี่แต่ละคนมีสติและสำนึกจะนำมาสู่เกิดความเสี่ยงกับตนเองได้น้อย หากเป็นเรื่องป้องกันอุบัติเหตุ ขอให้ท่านวางใจปรึกษาเรา ※รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อกหรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจขนส่ง・โลจิสติกส์・คลังสินค้า รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง ธุรกิจบริการ

  NOTICE CO., LTD.

 • NOTICE CO., LTD. “แนะนำธุรกิจ” NOTICE CO., LTD. “แนะนำธุรกิจ”
  • แคตตาล็อก

  บริษัทของเราพัฒนา,ผลิตและจำหน่ายระบบไดรฟ์เรคคอร์ดเดอร์วิเคราะห์ความเสี่ยงและสำรวจความเสี่ยง (บริการเอ๊าท์โซนนิ่ง) เรามีข้อมูลเนื้อหาหลายแบบที่จะสนับสนุนลูกค้าได้ทั้งบริการสำรวจความเสี่ยง, ไดรฟ์เรคคอร์ดเดอร์วิเคราะห์ความเสี่ยง, งานซอฟท์แวร์ที่เป็นเอกเทศทุกประเภท โครงสร้างของ NOTICE CO., LTD.เป็นการสร้างนิสัยการขับขี่ที่จะสร้างความปลอดภัยขึ้นได้ เราจดจ่อกับขั้นตอนการสร้างนิสัย, ระดับโครงสร้างนิสัยแล้วเสนอโครงสร้างที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นนิสัยติดตัวที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงให้กลายเป็นรูปแบบตรงกันข้าม และให้การสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์หน้างานอย่างแข็งขัน ※ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อกหรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจขนส่ง・โลจิสติกส์・คลังสินค้า รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  NOTICE CO., LTD.

 • CD『รวบรวมตัวอย่างความเสียหายของอาคาร"การศึกษาที่ล้มเหลว"ฉบับปี2011』 CD『รวบรวมตัวอย่างความเสียหายของอาคาร"การศึกษาที่ล้มเหลว"ฉบับปี2011』
  • แคตตาล็อก

  『รวบรวมตัวอย่างความเสียหายของอาคาร"การศึกษาที่ล้มเหลว"ฉบับปี2011』เป็นCDที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมบำรุงอาคารและวัตถุดิบของกลุ่มงานวิจัยวิศวกรรมเคมี SCEและวัตถุดิบเครื่องNetได้รวบรวมตัวอย่างความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบที่เกิดขึ้นในอาคาร อย่างเช่น สารเคมี การเกิดไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งได้รวบรวมตัวอย่างไว้ทั้งหมดกว่า300ตัวอย่าง เพื่อการอบรมในอนาคต เป็นประโยชน์ในการป้องกันความเสียหายและอบรมในพื้นที่เจ้าของอาคาร ผู้ผลิตเครื่องจักรและวัตถุดิบ รวมทั้งบริษัทเอนจิเนียริ่ง เป็นต้น ใช้Word、Excelในการสร้างข้อมูลดิบและมีฟังก์ในการค้นหาสามารถเพิ่มเติม ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานตามการปกป้องสิทธิของกฎหมายลิขสิทธิ์ ※ สำหรับรายละเอียดสามารถตรวจสอบได้จากแคตตาล็อคหรือสอบถามเข้ามาได้โดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  Best Materia CO.,LTD.

 • Academy of gasket & packing for proper installation Academy of gasket & packing for proper installation
  • แคตตาล็อก

  The training concept is "Farmer to Worker", "Worker to Engineer", "Engineer to Supervisor". The most of troubles, accidents are occurred by wrong operation. This Academy is useful for the person who are working in the maintenance section such as fastening flange, pump and valve. This course is to learn the proper handling and the knowledge through the practice with actual tools and equipment. It is effective for level up of safety consciousness at refinery, petrochemical, power plant as well.

  ธุรกิจเป้าหมาย: วัตถุดิบทางเคมี・ผลิตภัณฑ์ทางเคมี เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม การผลิตกระดาษ・ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ

  VALQUA INDUSTRIES (THAILAND) LIMITED

 • ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน
  • แคตตาล็อก

  สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น ได้ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา โดยมีเป้าหมายให้บัณฑิตที่สำเร็จ การศึกษาจากสถาบัน เป็นผู้ที่คิดเป็นทำเป็น ตามแนวคิดของ Monotsukuri ซึ่งเป็นหลักการพัฒนาคนในภาคอุตสาหกรรม ของญี่ปุ่นที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติ มีความทุ่มเทใจให้กับการสร้างสรรค์ ผลงานที่มีคุณภาพเข้าใจการทำงาน ตลอดทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ จึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนสหกิจ ศึกษา( Cooperative Education )เป็นระบบการศึกษา ที่เน้นประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ( Work-based learning )โดยให้นักศึกษาไปปฏิบัติ งานจริงเต็มเวลาและได้ทำงานตรงตามสาขาวิชาวิชาชีพรวมทั้งมีประโยชน์ต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิต เป็นการจัดการเรียน ของนักศึกษาในสถานศึกษาให้เข้ากับการหา ประสบการณ์จริงจากการทำงานในสถานประกอบการอย่างมีหลักการและเป็น ระบบเพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษามีความพร้อมในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ธุรกิจเป้าหมาย: อื่นๆ สถาบันการศึกษา・การวิจัย ธุรกิจบริการ

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology)

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์

PAGE TOP