อุปกรณ์ขับเคลื่อน/อุปกรณ์ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

อุปกรณ์ขับเคลื่อน/อุปกรณ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์ขับเคลื่อน/อุปกรณ์ไฟฟ้า

เงื่อนไขค้นหา
วงการธุรกิจ
สถานที่ตั้ง

ประเทศไทย

กรุงเทพ
เขตด้านตะวันออกของกรุงเทพ

นอกประเทศ

ทั้งหมด จากทั้งหมด 111 รายการ 1 - 80 แสดง รายการ

 • 【ปัญหาที่สามารถแก้ไขได้】ฉันต้องการทําให้อุปกรณ์ตรวจสอบเซมิคอนดักเตอร์มีขนาดเล็กลง 【ปัญหาที่สามารถแก้ไขได้】ฉันต้องการทําให้อุปกรณ์ตรวจสอบเซมิคอนดักเตอร์มีขนาดเล็กลง
  • แคตตาล็อก

  ตัวลดความเร็วยังใช้ในอุปกรณ์ตรวจสอบเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์ถ่ายโอนเวเฟอร์ ลูกค้ารายหนึ่งมีแกนหมุนที่อ่อนแอซึ่งหมุนแขนซึ่งมีแนวโน้มที่จะล้มเหลวและอุปกรณ์ทั้งหมดนั้นเปราะบางทําให้ยากต่อความปลอดภัยของคนงาน ดังนั้นเราจึงได้รับคําปรึกษาโดยตรงว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มความแข็งแรงของเพลาหมุนด้วย RV™ เกียร์ลดความแม่นยําสูงที่มีความแม่นยําสูง จากการสัมภาษณ์อย่างรอบคอบกับสถานการณ์ปัจจุบันและการประชุมซ้ํา ๆ เราสามารถเสนอเกียร์ทดรอบที่เหมาะสมกับความแม่นยําที่ต้องการได้ นอกจากนี้ เนื่องจากเกียร์ลดความแม่นยําของ RV™ มีขนาดกะทัดรัดกว่าและมีแรงบิดสูงกว่าเกียร์ทั่วไป จึงมีส่วนอย่างมากต่อการลดความอ้วนของตัวอุปกรณ์ ช่วยขยายพื้นที่ปฏิบัติการของผู้ปฏิบัติงานและปรับปรุงความปลอดภัย

  Nabtesco Corporation

 • เครื่องมือวัดโครงสร้างผิว (JENOPTIK : Toposcan) เครื่องมือวัดโครงสร้างผิว (JENOPTIK : Toposcan)
  • แคตตาล็อก

  JENOPTIK Toposcan เป็นระบบที่ใช้สำหรับการวัดพื้นผิวภายในของชิ้นงานทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 60 มม. Toposcan มีความสามารถในการวัดขนาดของรูพรุน วัดความขรุขระของผนัง สามารถใช้ได้ทั้งสำหรับงาน R&D และงานในสายการผลิต

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม อื่นๆ

  อิกกิ (ประเทศไทย) จำกัด

 • CONPROSYS โมดูลตรวจหาฉนวนมอเตอร์สามเฟสเสื่อมสภาพ CONPROSYS โมดูลตรวจหาฉนวนมอเตอร์สามเฟสเสื่อมสภาพ
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  ผลิตภัณฑ์นี้คือโมดูลอุปกรณ์เสริมสำหรับตรวจหาการรั่วไหลของอุปกรณ์ที่ทำงานโดยแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับสามเฟส นำไปใช้ต่อเข้ากับโมดูลของ CPU ที่แยกจำหน่าย นำไปใช้ต่อโมดูล CPU เป็นแบบแสดก (stack) ใน CONPROSYS series สามารถนำไปใช้ตรวจดูการเสื่อมสภาพตั้งแต่เนิ่นๆของฉนวนตัวแปลงและมอเตอร์สามเฟสที่ใช้ในสายงานต่างๆอย่างกว้างขวาง เช่น ปั๊มบำบัดน้ำเสียและใช้ในโรงงาน FA จึงช่วยบำรุงรักษาเครื่องได้โดยไม่ต้องหยุดระบบ

  ธุรกิจเป้าหมาย: รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง ส่วนประกอบรถยนต์ เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  Contec Co., Ltd.

 • คอนโทรลเลอร์ชุดเครื่องฉีดพลำสติกแนวนอน "ES-660" คอนโทรลเลอร์ชุดเครื่องฉีดพลำสติกแนวนอน "ES-660"
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  『ES-660 '' เป็นคอนโทรลเลอร์สำหรับชุดเครื่องฉีดพลำสติกแนวนอน จอแสดงผล TFT 10.4 นิ้วแบบผลึกเหลวทั้ง 18 หน้ำจอแสดงผลหน่วยควำมจำ 100 แม่พิมพ์ในหน่วยควำมจำภำยในสำมำรถเปลี่ยนกำรแสดงผลภำษำญี่ปุ่นและ [Screen] ○กำรตรวจสอบ opening ที่หนีบ / เปิดแม่พิมพ์ ○จับเวลำอุณหภูมิ / ปฏิทิน ○กำรฉีด / ชั่งน้ำหนัก กรุณำติดต่อเรำสำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติมหรือดำวน์โหลดแคตตำล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: สารกึ่งตัวนำ・ผลึกเหลว・FPD อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ・อุปกรณ์ทางฟิสิกส์และเคมี

  บริษัท ฮิชิยะเซอิโกะ จำกัด

 • คอนโทรลเลอร์คริสตัลสีของเหลว EDP-550NC คอนโทรลเลอร์คริสตัลสีของเหลว EDP-550NC
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  Color LCD Controller EDP-550NC เป็นหน้ำจอขนำด 10.4 นิ้วที่ควบคุมด้วยระบบสัมผัส ใช้เป็นตัวควบคุมสำหรับเครื่องฉีดพลำสติกทำให้สำมำรถเปิดและปิดแม่พิมพ์ได้อย่ำงรำบรื่นด้วยกำรหนีบ 3 ขั้นตอนพร้อมแรงดันต่ำและควำมเร็ว 5 ระดับและกำรควบคุมแรงดัน [คุณสมบัติหลัก] TFT หน้ำจอแสดงผล TFT LCD 10.4 นิ้ว method วิธีแผงสัมผัส ○แสดงผลทั้งหมด 16 หน้ำจอ ○เก็บ 100 แม่พิมพ์ในหน่วยควำมจำภำยใน opening ที่หนีบ / เปิดแม่พิมพ์ →ด้วยกำรหนีบ 3 ระดับ + ควำมดันต่ำและควำมเร็วในกำรเปิดแม่พิมพ์ 5 ขั้นตอนกำรควบคุมควำมดัน กำรเปิดและปิดแม่พิมพ์ที่นุ่มนวลขึ้น ○กำรฉีด / น้ำหนักเบำ →กำรควบคุมควำมเร็วในกำรฉีด 5 ขั้นตอน, กำรควบคุมควำมดัน 3 ระดับพร้อมควำมเร็วเบำและ ควำมดันย้อนกลับยังถูกควบคุมในสำมขั้นตอนเพื่อปรับปรุงควำมแม่นยำในกำรขึ้นรูป ○เครื่องทำควำมร้อน / ปฏิทิน →ด้วยตัวจับเวลำปฏิทินรำยสัปดำห์, กำรควบคุมพีไอดีและวงจร SSR สัญญำกำรควบคุมควำมแม่นยำสูง ○ถ่ำยภำพข้อมูล →คุณสำมำรถตรวจสอบข้อมูลสภำพกำรขึ้นรูปได้ด้วยกำรขยับขึ้น 1,200 นัด →กำรตรวจสอบข้อบกพร่องและกำรควบคุมคุณภำพได้กลำยเป็นไปได้อย่ำงน่ำเชื่อถือมำกขึ้น กรุณำติดต่อเรำสำหรับรำยละเอียดเพิ่มเติมหรือดำวน์โหลดแคตตำล็อก

  บริษัท ฮิชิยะเซอิโกะ จำกัด

 • Servo Actuator AF Series ความแม่นยำและความแข็งแรงสูง Servo Actuator AF Series ความแม่นยำและความแข็งแรงสูง
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

  เครื่องชะลอความเร็วที่มีความแม่นยำสูงของ Nabtesco เลือกใช้การออกแบบเพื่อชะลอความเร็วแบบ Planocentricเครื่องชะลอความเร็วนี้มีฟันเฟืองที่สบในเวลาเดียวกันจำนวนมาก จึงมีจุดเด่นที่ความแข็งแกร่งและสามารถทานน้ำหนักได้มากแม้มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา นอกจากนี้ทั้งแรงสะท้อนกลับ แรงสั่นสะเทือนจากการหมุน และแรงเฉื่อยยังต่ำ จึงทำให้มีประสิทธิภาพสูงในการเร่งความเร็ว ให้การเคลื่อนไหวที่ลื่นไหล และการควบคุมตำแหน่งที่ถูกต้องและแม่นยำ จุดเด่น: ติดตั้งเซอร์โวมอเตอร์ของ PANASONIC พร้อมบรรจุสารหล่อลื่น ภายในปิดทึบ & ภายในกลวง ความเที่ยงตรงสูง (แรงสะท้อนกลับต่ำกว่า 1 นาที) กะทัดรัด ไลน์อัพ: กำลังหมุน 82 N.m ~ 3,856 N.m กำลังหมุนสูงสุด 289 N.m ~ 11,567 N.m น้ำหนักถ่วง ณ โมเมนต์แห่งความเฉื่อย 11 kgm2 ~ 2,713 kgm2

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม อุปกรณ์ความแม่นยำ อุปกรณ์ไฟฟ้า・อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม

  Nabtesco Corporation

 • GEARHEAD for Machine Tool NT Series เครื่องชะลอความเร็วที่มีความแม่นยำและความแข็งแกร่งสูง GEARHEAD for Machine Tool NT Series เครื่องชะลอความเร็วที่มีความแม่นยำและความแข็งแกร่งสูง
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

  เครื่องชะลอความเร็วที่มีความแม่นยำสูงของ Nabtesco เลือกใช้การออกแบบเพื่อชะลอความเร็วแบบ Planocentricเครื่องชะลอความเร็วนี้มีฟันเฟืองที่สบในเวลาเดียวกันจำนวนมาก จึงมีจุดเด่นที่ความแข็งแกร่งและสามารถทานน้ำหนักได้มากแม้มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา นอกจากนี้ทั้งแรกสะท้อนกลับ แรงสั่นสะเทือนจากการหมุน และแรงเฉื่อยยังต่ำ จึงทำให้มีประสิทธิภาพสูงในการเร่งความเร็ว ให้การเคลื่อนไหวที่ลื่นไหล และการควบคุมตำแหน่งที่ถูกต้องและแม่นยำ จุดเด่น: การคลาดเคลื่อนของผิวระนาบ ≦8 μm ความเร็วสูง (Max. 70rpm) ลักษณะแบน ภายในกลวง พร้อมบรรจุสารหล่อลื่น ความทนทานสูง (ทานได้ 5 เท่าของกำลังหมุน) ความสามารถในการเร่งความเร็วสูง (ถึง 2.5 เท่าของกำลังหมุน) ไลน์อัพ: กำลังหมุน 1,470N.m ~ 2,156N.m กำลังหมุนสูงสุด 2,940N.m ~ 4,312N.m อัตราส่วนการชะลอความเร็ว 1/60

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม อุปกรณ์ความแม่นยำ อุปกรณ์ไฟฟ้า・อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม

  Nabtesco Corporation

 • GEARHEAD for Machine Tool RA Series เครื่องชะลอความเร็วที่มีแม่นยำและความแข็งแรงสูง GEARHEAD for Machine Tool RA Series เครื่องชะลอความเร็วที่มีแม่นยำและความแข็งแรงสูง
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

  เครื่องชะลอความเร็วที่มีความแม่นยำสูงของ Nabtesco เลือกใช้การออกแบบเพื่อชะลอความเร็วแบบ Planocentricเครื่องชะลอความเร็วนี้มีฟันเฟืองที่สบในเวลาเดียวกันจำนวนมาก จึงมีจุดเด่นที่ความแข็งแกร่งและสามารถทานน้ำหนักได้มากแม้มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา นอกจากนี้ทั้งแรกสะท้อนกลับ แรงสั่นสะเทือนจากการหมุน และแรงเฉื่อยยังต่ำ จึงทำให้มีประสิทธิภาพสูงในการเร่งความเร็ว ให้การเคลื่อนไหวที่ลื่นไหล และการควบคุมตำแหน่งที่ถูกต้องและแม่นยำ จุดเด่น: Case Rotated Type & Shaft Rotated Type พร้อมรรจุสารหล่อลื่น ภายในทึบ ความเที่ยงตรงสูง (แรงสะท้อนกลับต่ำกว่า 1 นาที) ความทนทานสูง (ทานได้ 5 เท่าของกำลังหมุน) ความสามารถในการเร่งความเร็วสูง (ถึง 2.5 เท่าของกำลังหมุน) ไลน์อัพ: กำลังหมุน 167N.m ~ 1,568N.m กำลังหมุนสูงสุด 412N.m ~ 3,920N.m อัตราส่วนการชะลอความเร็ว 1/80 ~ 1/171

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม อุปกรณ์ความแม่นยำ อุปกรณ์ไฟฟ้า・อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม

  Nabtesco Corporation

 • GEARHEADGH Series เครื่องชะลอความเร็ว ที่มีความแม่นยำและความแข็งแรงสูง GEARHEADGH Series เครื่องชะลอความเร็ว ที่มีความแม่นยำและความแข็งแรงสูง
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

  เครื่องชะลอความเร็วที่มีความแม่นยำสูงของ Nabtesco เลือกใช้การออกแบบเพื่อชะลอความเร็วแบบ Planocentricเครื่องชะลอความเร็วนี้มีฟันเฟืองที่สบในเวลาเดียวกันจำนวนมาก จึงมีจุดเด่นที่ความแข็งแกร่งและสามารถทานน้ำหนักได้มากแม้มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา นอกจากนี้ทั้งแรกสะท้อนกลับ แรงสั่นสะเทือนจากการหมุน และแรงเฉื่อยยังต่ำ จึงทำให้มีประสิทธิภาพสูงในการเร่งความเร็ว ให้การเคลื่อนไหวที่ลื่นไหล และการควบคุมตำแหน่งที่ถูกต้องและแม่นยำ จุดเด่น: ความเร็วสูง (Max. 270rpm) ภายในทึบ Output Flange Type & Output Shaft Type พร้อมบรรจุสารหล่อลื่น ความทนทานสูง (ทานได้ 7 เท่าของกำลังหมุน) ความสามารถในการเร่งความเร็วสูง (ถึง 3 เท่าของกำลังหมุน) ไลน์อัพ: กำลังหมุน 69 N.m ~ 980 N.m กำลังหมุนสูงสุด 206 N.m ~ 2,942 N.m อัตราส่วนการชะลอความเร็ว 1/11 ~ 1/31.4

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม อุปกรณ์ความแม่นยำ อุปกรณ์ไฟฟ้า・อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม

  Nabtesco Corporation

 • GEARHEAD for Welding Positioner RH-320CA เครื่องชะลอความเร็วที่มีความแม่นยำและความแข็งแรงสูง GEARHEAD for Welding Positioner RH-320CA เครื่องชะลอความเร็วที่มีความแม่นยำและความแข็งแรงสูง
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

  เครื่องชะลอความเร็วที่มีความแม่นยำสูงของ Nabtesco เลือกใช้การออกแบบเพื่อชะลอความเร็วแบบ Planocentricเครื่องชะลอความเร็วนี้มีฟันเฟืองที่สบในเวลาเดียวกันจำนวนมาก จึงมีจุดเด่นที่ความแข็งแกร่งและสามารถทานน้ำหนักได้มากแม้มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา นอกจากนี้ทั้งแรกสะท้อนกลับ แรงสั่นสะเทือนจากการหมุน และแรงเฉื่อยยังต่ำ จึงทำให้มีประสิทธิภาพสูงในการเร่งความเร็ว ให้การเคลื่อนไหวที่ลื่นไหล และการควบคุมตำแหน่งที่ถูกต้องและแม่นยำ จุดเด่น: ลักษณะแบน มาพร้อมเบสแฟลงจ์ ภายในเป็นรูกลวงขนาดใหญ่ (φ120mm) พร้อมบรรจุสารหล่อลื่น ความแม่นยำสูง (แรงสะท้อนกลับต่ำกว่า 1 นาที) ความทนทานสูง (ทานได้ 5 เท่าของกำลังหมุน) ความสามารถในการเร่งความเร็วสูง (ถึง 2.5 เท่าของกำลังหมุน) ติดตั้งง่าย (ใช้เพียงน็อตและหมุด) ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย (เนื่องจากมีลักษณะแบน) ไลน์อัพ: กำลังหมุน 3,136 N.m กำลังหมุนสูงสุด 7,840 N.m อัตราส่วนการชะลอความเร็ว 1/152

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม อุปกรณ์ความแม่นยำ อุปกรณ์ไฟฟ้า・อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม

  Nabtesco Corporation

 • Table Type GEARHEAD RS Series เครื่องชะลอความเร็วที่มีความแม่นยำและความแข็งแรงสูง Table Type GEARHEAD RS Series เครื่องชะลอความเร็วที่มีความแม่นยำและความแข็งแรงสูง
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

  เครื่องชะลอความเร็วที่มีความแม่นยำสูงของ Nabtesco เลือกใช้การออกแบบเพื่อชะลอความเร็วแบบ Planocentric เครื่องชะลอความเร็วนี้มีฟันเฟืองที่สบในเวลาเดียวกันจำนวนมาก จึงมีจุดเด่นที่มีความแข็งแรงและสามารถทานน้ำหนักได้มากแม้มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา นอกจากนี้ทั้งแรกสะท้อนกลับ แรงสั่นสะเทือนจากการหมุน และแรงเฉื่อยยังต่ำ จึงทำให้มีประสิทธิภาพสูงในการเร่งความเร็ว ให้การเคลื่อนไหวที่ลื่นไหล และการควบคุมตำแหน่งที่ถูกต้องและแม่นยำ จุดเด่น: รองรับได้ถึง 2.5 ~ 9t ภายในกลวง (สำหรับสายเคเบิลและท่อต่างๆ) พื้นเตี้ย พร้อมบรรจุสารหล่อลื่น ใส่ข้อมูลแบบตั้งฉาก แบบเทเบิล ความเที่ยงตรงสูง (แรงสะท้อนกลับต่ำกว่า 1 นาที) ความทนทานสูง (ทานได้ 5 เท่าของกำลังหมุน) ความสามารถในการเร่งความเร็วสูง (ถึง 2.5 เท่าของกำลังหมุน) ติดตั้งง่าย (ใช้เพียงน็อตและหมุด) ไลน์อัพ: กำลังหมุน 2,548 N.m ~ 8,820 N.m กำลังหมุนสูงสุด 6,730 N.m ~ 17,640 N.m อัตราส่วนการชะลอความเร็ว 1/120 ~ 1/240

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม อุปกรณ์ความแม่นยำ อุปกรณ์ไฟฟ้า・อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม

  Nabtesco Corporation

 • GEARHEAD RD2 Series เกียร์ทดรอบมอเตอร์ที่มีลักษณะความแม่นยำและความแข็งแรงสูง GEARHEAD RD2 Series เกียร์ทดรอบมอเตอร์ที่มีลักษณะความแม่นยำและความแข็งแรงสูง
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

  เกียร์ทดรอบมอเตอร์ที่ความแม่นยำสูงของ Nabtesco เลือกใช้การออกแบบเพื่อชะลอความเร็วแบบ Plano-centric เกียร์ทดรอบมอเตอร์นี้มีฟันเฟืองที่สบในเวลาเดียวกันจำนวนมาก จึงมีจุดเด่นที่ความแข็งแกร่งและสามารถทานน้ำหนักได้มากแม้มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา นอกจากนี้ทั้งแรงสะท้อนกลับ แรงสั่นสะเทือนจากการหมุน และแรงเฉื่อยต่ำ จึงทำให้มีประสิทธิภาพสูงในการเร่งความเร็ว ให้การเคลื่อนไหวที่ลื่นไหล และการควบคุมตำแหน่งที่ถูกต้องและแม่นยำ จุดเด่น: การป้อนแรง 3 รูปแบบ: Straight (RDS), Retangular (RDR) และ Pulley (RDP) ภายในปิดทึบและภายในกลวง บรรจุสารหล่อลื่นแล้ว ความเที่ยงตรงสูง (แรงสะท้อนกลับต่ำกว่า 1 นาที ※บางส่วน 1.5 นาที 2 นาที) ความทนทานสูง (ทานได้ 5 เท่าของกำลังหมุน) ความสามารถในการเร่งความเร็วสูง (ถึง 2.5 เท่าของกำลังหมุน) ใช้งานได้ในหลากหลายวัตถุประสงค์ พร้อมสรรพด้วยไลน์อัพถึง 131 โมเด ไลน์อัพ: กำลังหมุน 58 N.m ~ 3,136 N.m กำลังหมุนสูงสุด 117 N.m ~ 7,840 N.m อัตราส่วนการชะลอความเร็ว 1/31 ~ 1/253

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม อุปกรณ์ความแม่นยำ อุปกรณ์ไฟฟ้า・อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม

  Nabtesco Corporation

 • RV Original Series เครื่องชะลอความเร็วที่มีความแม่นยำและความแข็งแกร่งสูง RV Original Series เครื่องชะลอความเร็วที่มีความแม่นยำและความแข็งแกร่งสูง
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

  เครื่องชะลอความเร็วที่มีความแม่นยำสูงของ Nabtesco เลือกใช้การออกแบบเพื่อชะลอความเร็วแบบ Planocentricเครื่องชะลอความเร็วนี้มีฟันเฟืองที่สบในเวลาเดียวกันจำนวนมาก จึงมีจุดเด่นที่ความแข็งแกร่งและสามารถทานน้ำหนักได้มากแม้มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา นอกจากนี้ทั้งแรกสะท้อนกลับ แรงสั่นสะเทือนจากการหมุน และแรงเฉื่อยยังต่ำ จึงทำให้มีประสิทธิภาพสูงในการเร่งความเร็ว ให้การเคลื่อนไหวที่ลื่นไหล และการควบคุมตำแหน่งที่ถูกต้องและแม่นยำ จุดเด่น: ไม่มีตัวรับแกนหลัก ความแม่นยำสูง (แรงสะท้อนกลับต่ำกว่า 1 นาที) ความทนทานสูง (ทานได้ 5 เท่าของกำลังหมุน) ความสามารถในการเร่งความเร็วสูง (ถึง 2.5 เท่าของกำลังหมุน) ไลน์อัพ: กำลังหมุน 137N.m ~ 8,820N.m กำลังหมุนสูงสุด 274N.m ~ 22,050N.m อัตราส่วนการชะลอความเร็ว 1/57 ~ 1/192.42

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม อุปกรณ์ความแม่นยำ อุปกรณ์ไฟฟ้า・อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม

  Nabtesco Corporation

 • RE-P Series เครื่องชะลอความเร็ว ที่มีความเที่ยงตรง ความเร็วและความแข็งแกร่งสูง RE-P Series เครื่องชะลอความเร็ว ที่มีความเที่ยงตรง ความเร็วและความแข็งแกร่งสูง
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

  เครื่องชะลอความเร็วที่มีความแม่นยำสูงของ Nabtesco เลือกใช้การออกแบบเพื่อชะลอความเร็วแบบ Planocentricเครื่องชะลอความเร็วนี้มีฟันเฟืองที่สบในเวลาเดียวกันจำนวนมาก จึงมีจุดเด่นที่ความแข็งแกร่งและสามารถทานน้ำหนักได้มากแม้มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา นอกจากนี้ทั้งแรกสะท้อนกลับ แรงสั่นสะเทือนจากการหมุน และแรงเฉื่อยยังต่ำ จึงทำให้มีประสิทธิภาพสูงในการเร่งความเร็ว ให้การเคลื่อนไหวที่ลื่นไหล และการควบคุมตำแหน่งที่ถูกต้องและแม่นยำ จุดเด่น: ความเร็วสูง (Max. 250rpm) ความแม่นยำสูง (แรงสะท้อนกลับต่ำกว่า 2 นาที) ความสามารถในการเร่งความเร็วสูง (ถึง 3 เท่าของกำลังหมุน) การปรับตัวของน้ำมันหล่อลื่น ไลน์อัพ: กำลังหมุน 100N.m ~ 320 N.m กำลังหมุนสูงสุด 300N.m ~ 960N.m อัตราส่วนการชะลอความเร็ว กรุณาสอบถามเพิ่มเติม

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม อุปกรณ์ความแม่นยำ อุปกรณ์ไฟฟ้า・อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม

  Nabtesco Corporation

 • RV-C/CA Series เครื่องชะลอความเร็วที่มีความแม่นยำและความแข็งแกร่งสูง RV-C/CA Series เครื่องชะลอความเร็วที่มีความแม่นยำและความแข็งแกร่งสูง
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

  เครื่องชะลอความเร็วที่มีความแม่นยำสูงของ Nabtesco เลือกใช้การออกแบบเพื่อชะลอความเร็วแบบ Planocentricเครื่องชะลอความเร็วนี้มีฟันเฟืองที่สบในเวลาเดียวกันจำนวนมาก จึงมีจุดเด่นที่ความแข็งแกร่งและสามารถทานน้ำหนักได้มากแม้มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา นอกจากนี้ทั้งแรกสะท้อนกลับ แรงสั่นสะเทือนจากการหมุน และแรงเฉื่อยยังต่ำ จึงทำให้มีประสิทธิภาพสูงในการเร่งความเร็ว ให้การเคลื่อนไหวที่ลื่นไหล และการควบคุมตำแหน่งที่ถูกต้องและแม่นยำ จุดเด่น: ภายในกลวง ความแม่นยำสูง (แรงสะท้อนกลับต่ำกว่า 1 นาที) ความทนทานสูง (ทานได้ 5 เท่าของกำลังหมุน) ความสามารถในการเร่งความเร็วสูง (ถึง 2.5 เท่าของกำลังหมุน) ไลน์อัพ: กำลังหมุน 98N.m ~ 11,760N.m กำลังหมุนสูงสุด 245N.m ~ 29,400 N.m อัตราส่วนการชะลอความเร็ว 1/27 ~ 1/37.34 ※สำหรับอัตราส่วนการชะลอความเร็วที่รวมอิมพุตเกียร์ (ออปชั่น) กรุณาสอบถามเพิ่มเติม

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม อุปกรณ์ความแม่นยำ อุปกรณ์ไฟฟ้า・อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม

  Nabtesco Corporation

 • RV-N/E Series เครื่องชะลอความเร็วที่มีความแม่นยำและความแข็งแรงสูง RV-N/E Series เครื่องชะลอความเร็วที่มีความแม่นยำและความแข็งแรงสูง
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

  เครื่องชะลอความเร็วที่มีความแม่นยำสูงของ Nabtesco เลือกใช้การออกแบบเพื่อชะลอความเร็วแบบ Planocentricเครื่องชะลอความเร็วนี้มีฟันเฟืองที่สบในเวลาเดียวกันจำนวนมาก จึงมีจุดเด่นที่ความแข็งแกร่งและสามารถทานน้ำหนักได้มากแม้มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา นอกจากนี้ทั้งแรกสะท้อนกลับ แรงสั่นสะเทือนจากการหมุน และแรงเฉื่อยยังต่ำ จึงทำให้มีประสิทธิภาพสูงในการเร่งความเร็ว ให้การเคลื่อนไหวที่ลื่นไหล และการควบคุมตำแหน่งที่ถูกต้องและแม่นยำ จุดเด่น: แบนและกะทัดรัด น้ำหนักเบา ความแม่นยำสูง (แรงสะท้อนกลับต่ำกว่า 1 นาที) ความทนทานสูง (ทานได้ 5 เท่าของกำลังหมุน) ความสามารถในการเร่งความเร็วสูง (ถึง 2.5 เท่าของกำลังหมุน) ไลน์อัพ: กำลังหมุน 58N.m ~ 14,700N.m กำลังหมุนสูงสุด 117N.m ~ 36,750 N.m อัตราส่วนการชะลอความเร็ว 1/31 ~ 1/203.52

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม อุปกรณ์ความแม่นยำ อุปกรณ์ไฟฟ้า・อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม

  Nabtesco Corporation

 • “ระบบขับเคลื่อนแบบสเต็ปมอเตอร์ 5 ระยะ” Motion control “ระบบขับเคลื่อนแบบสเต็ปมอเตอร์ 5 ระยะ” Motion control
  • แคตตาล็อก

  ขอเสนอสินค้า“ระบบขับเคลื่อนแบบสเต็ปมอเตอร์ 5 ระยะ”ของTechnodrive Co.,ltd.ที่ได้มุ่งมั่นในการขยายระบบไขควง ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตระบบขับเคลื่อนแบบสเต็ปมอเตอร์ 5 ระยะมาตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ ไขควงที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์สองขั้วแบบ 5 ระยะ มีความหลากหลาย เช่น ใช้ได้กับแหล่งจ่ายไฟแบบ กระแสสลับและแบบกระแสตรง ฟูลสเต็ป ฮาฟสเต็ปและไมโครสเต็ป ชนิดมีปลอกหรือแบบตั้งวาง เป็นต้น มีขนาดเล็กแต่สามารถกำหนดตำแหน่งได้แม่นยำด้วยความสั่นสะเทือนที่ต่ำมาก รายการสินค้า * ไขควงสำหรับสเต็ปมอเตอร์ 5 ระยะ * สเต็ปมอเตอร์ 5 ระยะ * บอลสกรูสำหรับสเต็ปมอเตอร์ 5 ระยะ ** สามารถดูรายละเอียดด้วยการดาวน์โหลด PDF หรือสอบถามได้ตามอัธยาศัย

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์ไฟฟ้า・อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง

  Technodrive Co.,ltd.

 • แม่เหล็กซามาเรียมโคบอลต์ ( Samarium Cobalt Magnets) แม่เหล็กซามาเรียมโคบอลต์ ( Samarium Cobalt Magnets)
  • แคตตาล็อก

  Samarium Cobalt magnets (SmCo magnets) have two alloy varieties, Sm1Co5 and Sm2CO17, and offer the superior temperature resistance ( BHmax could achieve as high as 29MGOe) at temperature ranging from 250℃ to 350℃. Because SmCo has superior corrosion resistance compared to neodymium magnets, there is no need for SmCo to have an extra protective coating. Product Features: 1.The high intrinsic force allows Samarium Cobalt to have higher resistance to demagnetization and better thermal stability than Neodymium magnets at elevated temperature. 2.SmCo magnets exist in two alloy varieties, Sm1Co5 and Sm2CO17. The latter has a higher energy product and higher operating temperature than Sm1Co5, but Sm1Co5 provides better mechanical properties and ductility. 3.SmCo magnets are widely used in products with demanding requirements like medical equipment, aerospace components, or motors that need to exhibit strong magnetic power under severe environmental conditions. 4.Its advantage as a high energy product, whose figure is next to neodymium, allows it to be used in smaller, lightweight and thinner product designs.

  ธุรกิจเป้าหมาย: ส่วนประกอบรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคทั่วไป อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า

  New Favor Industry Co., Ltd.

 • คอนโทรลเลอร์ คอนโทรลเลอร์
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  คอนโทรลเลอร์

  THK RHYTHM (THAILAND) CO., LTD. LM System Division BangkokBranch

 • ชุดเพรส ชุดเพรส
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  การกด

  THK RHYTHM (THAILAND) CO., LTD. LM System Division BangkokBranch

 • ชุดอเนกประสงค์ ชุดอเนกประสงค์
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  เคลื่อนที่ยาว รับน้ำหนักได้มาก

  THK RHYTHM (THAILAND) CO., LTD. LM System Division BangkokBranch

 • คลีนซีรี่ย์ คลีนซีรี่ย์
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  แอคชูเอเตอร์สำหรับห้องคลีนรูม

  THK RHYTHM (THAILAND) CO., LTD. LM System Division BangkokBranch

 • ชุดกะทัดรัด ชุดกะทัดรัด
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  ความแข็งแกร่งสูง

  THK RHYTHM (THAILAND) CO., LTD. LM System Division BangkokBranch

 • ชุดประหยัด ชุดประหยัด
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  ราคาสมเหตุสมผล

  THK RHYTHM (THAILAND) CO., LTD. LM System Division BangkokBranch

 • “TAV3Series” มอเตอร์ลมแบบใบพัดของ TAIYO “TAV3Series” มอเตอร์ลมแบบใบพัดของ TAIYO
  • แคตตาล็อก

  「TAV3Series」มอเตอร์ลมแบบใบพัดที่มีตัวเรือนปั๊มเป็นอลูมิเนียม มีน้ำหนักเบาขึ้นประมาณ 30% (อัตราส่วนของบริษัทนี้)เมื่อเปรียบเทียบกับมอเตอร์ลมรุ่นเก่า นอกจากนี้จากการติดเครื่องระงับเสียงท่อไอเสียไว้ด้านหลังทำให้ประหยัดพื้นที่ได้และใช้ชุดเฟืองแพลนเนตตารี่ที่เครื่องลดความเร็ว  มีขนาดให้เลือกทั้งหมด 4 ชนิด โดยได้เพิ่มชนิดส่งกำลังออกที่สูงขึ้นอีกหนึ่งชนิดเพื่อสามารถตอบสนองสเปคได้ในวงกว้างตั้งแต่การส่งกำลังออกที่ต่ำจนกระทั่งถึงการส่งกำลังออกที่สูง

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเครื่องจักร

  TAIYO LTD. / Parker TAIYO

 • คันยก "Mighty Jack" คันยก "Mighty Jack"

  "Mighty Jack" เรียบง่ายและกะทัดรัด โดยมีการผลิตขากเหล็กแข็ง "แบบสกรูรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมู" และมีอีกแบบที่มีประสิทธิภาพสูงแบบใช้ความเร็ว มีความแม่นยำในการใช้งานสูง "แบบบอลสกรู" * กรุณาสอบถามรายละเอียด

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  UNITEC INDUSTRY Co,.Ltd.

 • กระบอก "ซีรี่ย์ SC" กระบอก "ซีรี่ย์ SC"

  การเคลื่อนไหวระบบการทำงานเอียง สามารถใช้งานเชื่อมต่อได้มากกว่า 2เครื่อง อีกทั้งสามารถติดตั้งในรถเคลื่อนที่โดยวางในเอียงได้ * กรุณาสอบถามรายละเอียด

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  UNITEC INDUSTRY Co,.Ltd.

 • แจ็คแร็ค "SRJซีรี่ย์ " แจ็คแร็ค "SRJซีรี่ย์ "

  แกนปรับองศาและทรันเนี่ยนอยู่แกนเดียวกัน ทำให้ทำมุมเอียงได้ สามาถรทำให้มุมกว้างได้ตามที่มาตราฐานกำหนด และเป็นโครงสร้างการรวมตัวที่ดีของแร็คและปีก * กรุณาสอบถามรายละเอียด

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  UNITEC INDUSTRY Co,.Ltd.

 • กระบอกไฟฟ้า "Motor Drive Mighty Cylinder" กระบอกไฟฟ้า "Motor Drive Mighty Cylinder"
  • แคตตาล็อก

  ด้วยความสามารถสูงของน็อตเกลียวหรือฟันเฟือง ทำให้เวลาเดินเครื่องใช้กำลังไฟน้อยและทำงานด้วยความปลอดภัย อีกทั้ง ใช้โครงสร้างง่ายๆทำให้มีน้ำหนักเบาและลดต้นได้ * รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติม หรือดาวน์โหลดแค๊ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  UNITEC INDUSTRY Co,.Ltd.

 • อุปกรณ์ขับเคลื่อน "อุปกรณ์ขับเคลื่อนไฟฟ้าอัจฉริยะ" อุปกรณ์ขับเคลื่อน "อุปกรณ์ขับเคลื่อนไฟฟ้าอัจฉริยะ"

  มีสินค้าหลายชนิดให้เลือกตามการใช้งาน มีความทนทานเป็นเยี่ยม เป็นธุรกิจดั้งเดิมของบริษัทเรา * สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  Rotork (Thailand) Ltd

 • อุปกรณ์เสริม "อุปกรณ์เสริมลดความเร็ว" อุปกรณ์เสริม "อุปกรณ์เสริมลดความเร็ว"

  มีอุปกรณ์เสริมหลายชนิด ชุดติดตั้งวาลว์、สปูล、แท่นวาง、มีสินค้ารวมเป็นแพ็กเก็จและสามารถบริการการทดสอบทั้งหมดได้ * สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  Rotork (Thailand) Ltd

 • อุปกรณ์ลดความเร็ว "วาลว์ลดความเร็ว" อุปกรณ์ลดความเร็ว "วาลว์ลดความเร็ว"

  เราให้บริการการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพที่ช่วยลดต้นทุนการทำงานได้ดีและใช้ได้กับงานทุกชนิด นอกจากนี้ เรายังเป็นผู้นำตลาดในอุปกรณ์เสริมต่างๆของวาลว์ * สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  Rotork (Thailand) Ltd

 • อุปกรณ์ขับเคลื่อน "อุปกรณ์ขับเคลื่อนสำหรับวาลว์พรีซิชั่น" อุปกรณ์ขับเคลื่อน "อุปกรณ์ขับเคลื่อนสำหรับวาลว์พรีซิชั่น"

  เราให้บริการอุปกรณ์วาลว์ในกระบวนการอุตสาหกรรมทุกสาขา ด้วยความรู้และประสบการณ์ * สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  Rotork (Thailand) Ltd

 • อุปกรณ์ขับเคลื่อน "อุปกรณ์ขับเคลื่อนพลังน้ำ" อุปกรณ์ขับเคลื่อน "อุปกรณ์ขับเคลื่อนพลังน้ำ"

  อุปกรณ์ขับเคลื่อนพลังน้ำที่สอดคล้องกับแอฟฟิเคชั่นการทำงานต่างๆ มีรายการสินค้าให้เลือกมากมาย * สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  Rotork (Thailand) Ltd

 • โปรเจ็ค "กังหันคาเสะเลนส์" โปรเจ็ค "กังหันคาเสะเลนส์"

  บริษัทเราได้รับมอบหมายในการพัฒนาและผลิตเครื่องปั่นไฟประสิทธิภาพสูงด้วยโปรเจ็คบุกเบิก เราได้เริ่มการทดสอบในสถานที่ทั้งในและนอกประเทศแล้วและกำลังดำเนินการให้ใช้งานได้จริงในเร็ววันนี้ * สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อสอบถามหรือดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์ไฟฟ้า・อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม

  HOKUTO Inc.

 • มอเตอร์อัลตราโซนิก "เอี๊ยมเร็กซ์" มอเตอร์อัลตราโซนิก "เอี๊ยมเร็กซ์"
  • แคตตาล็อก

  "เอี๊ยมเร็กซ์" เป็นมอเตอร์อัลตราโซนิค ที่มีการตอบสนอง・ความเงียบเป็นเยี่ยมและสามารถกำหนดตำแหน่งความเที่ยงตรงได้ ทำงานได้ดีเยี่ยม กำหนดตำแหน่งของซับไมคอนออเดอร์ได้ นอกจากนี้ สามารถใช้กับสภาพแวดล้อมสนามแม่เหล็กที่แข็งแกร่ง、ไม่ได้รับผลกระทบจากแม่เหล็ก ไม่เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีน้ำหนักประมาณ13g(USMA-10) ขนาดเล็ก ・น้ำหนักเบา สามารถใช้งานกับ สเตท เช่น กล้องจุลทรรศน์,สเตท สำหรับสภาพแวดล้อมสนามแม่เหล็กที่แข็งแกร่ง เช่นMRI และหุ่นยนต์ขนาดเล็ก เป็นต้น ※ รายละเอียดโปรดดูจากแค๊ตตาล๊อก หรือติดต่อสอบถาม

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์วัด・วิเคราะห์แรงดันไฟฟ้า อุปกรณ์การแพทย์ ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  NIKKO COMPANY

 • ระบบ AC Servo รุ่นSV/ AC Servo System SV Series ระบบ AC Servo รุ่นSV/ AC Servo System SV Series
  • แคตตาล็อก

  ความเร็วป้อนกลับ แรงบิด ความเร็วการหมุน ตลอดจนความละเอียดที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า・อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม

  KEYENCE (THAILAND) CO., LTD. / บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

 • ผลิตมอเตอร์ควอตซ์ ทำงานแม่นยำสูง มีค่าทอล์กสูง กินไฟฟ้าน้อย ผลิตมอเตอร์ควอตซ์ ทำงานแม่นยำสูง มีค่าทอล์กสูง กินไฟฟ้าน้อย
  • แคตตาล็อก

  เป็นส่วนขับเคลื่อน Direct current ที่ทำงานแม่นยำสูง กินไฟฟ้าน้อย ที่ใช้ความรู้ความสามารถด้านนาฬิกาควอตซ์ สามารถนำไปใช้เป็นแหล่งพลังงานขับเคลื่อนของอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ ได้แก่ อุปกรณ์ที่ต้องการให้มีขนาดเล็กเบา นำไปใช้ในที่ที่มีไฟฟ้าน้อยหรือที่ที่มีแรงสั่นสะเทือน, อุปกรณ์ที่ต้องสำรองเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ, อุปกรณ์ทางการแพทย์, อุปกรณ์ควบคุมเวลา เป็นต้น

  ธุรกิจเป้าหมาย: อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า

  Jupitor Corporation

 • “ประตูดิจิตอลโซลิค” ประตูอัตโนมัติ “ประตูดิจิตอลโซลิค” ประตูอัตโนมัติ
  • แคตตาล็อก

  อุปกรณ์ประตูอัตโนมัติที่เป็นชิ้นเดียวกันกับล็อกแบบง่าย ทำขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาการทำงาน โดยรวมเข้ากับส่วนที่เป็นมอเตอร์ให้เป็นชิ้นเดียวกันและส่วนควบคุมติดตั้งเข้าไปที่วงจรควบคุมประตูอัตโนมัติให้เป็นมาตรฐาน เป็นเครื่องรูปแบบใหม่ที่การทำงานทุกอย่าง ได้แก่ ระบบตำแหน่งล็อก ตำแหน่ง เพียงแค่ต่อไฟฟ้าเข้าเท่านั้น นอกจากนี้เราเลือกใช้มอเตอร์ DC Brushless ประสิทธิภาพสูง ด้วยการควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ ทำให้ทำงานได้เร็วและเงียบ ซึ่งเรามีใช้กับหลากผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประตูทรงกลม แบบแร็กและแบบปีกนก เหล่านี้ ที่เน้นเรื่องความน่าเชื่อถือและมีความปลอดภัยสูง

  ธุรกิจเป้าหมาย: ธุรกิจก่อสร้าง

  Jupitor Corporation

 • เกียร์ 4สปีดแบบติดมอเตอร์มิตซูบิชิ “รุ่นMSD-410” เกียร์ 4สปีดแบบติดมอเตอร์มิตซูบิชิ “รุ่นMSD-410”
  • แคตตาล็อก

  เกียร์ 4สปีดแบบติดมอเตอร์มิตซูบิชิ “รุ่นMSD-410” ใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง สามารถแก้ไขได้ทั้งอัตราการเปลี่ยนความเร็วเล็กน้อย, จำนวนรอบและตำแหน่งประกอบคันเกียร์, ตำแหน่งเลเวลเกจ เป็นต้น มีพูลเล่ย์ตัว V ใช้มอเตอร์ขนาด 7.5kw 4P 200V บริษัทเรารับออกแบบสินค้าตามสั่งและสามารถผลิตสินค้าได้ตั้งแต่ 1ชิ้นเป็นต้นไป เพียงแค่มาปรึกษาเรา เรามีสินค้าหลากหลายรุ่นที่ตอบสนองกับความต้องการของท่าน ※ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อกหรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม อุปกรณ์ไฟฟ้า・อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  MASU SEISAKUSYO Co.,Ltd.

 • Masu Seisakusho Co., Ltd. “เกียร์ปรับความเร็ว, เกียร์ลดความเร็ว, เกียร์เพิ่มความเร็ว” Masu Seisakusho Co., Ltd. “เกียร์ปรับความเร็ว, เกียร์ลดความเร็ว, เกียร์เพิ่มความเร็ว”
  • แคตตาล็อก

  เกียร์เปลี่ยนความเร็ว, เกียร์เพิ่มความเร็ว, เกียร์ลดความเร็วของบริษัทเรา เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อินเวอร์เตอร์อื่นๆ แล้วนับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดได้ด้วยการชำรุดยากและกินไฟน้อย เนื่องจากเป็นสไลด์คีย์ แม้จะระหว่างทำงานหรือระหว่างหยุดทำงานก็สามารถเปลี่ยนความเร็วได้แม่นยำ ฟันเฟืองและแกนเฟืองทำจากเหล็กกล้าโครเมียมโมลิบดินั่มที่ทำคาบูไรเซชั่นอบแข็งแล้วจึงมีความแข็งแรงมากพอต่อการใช้งาน ทำงานเงียบ, มีขนาดเล็ก, เบาและราคาย่อมเยา การติดตั้งทำได้ทั้งแนวราบ แนวนอน แนวตั้งหรือเอียงทำมุมได้อิสระ สามารถติดต่อสอบถามขอรับรายละเอียดทั้งขนาด, ข้อมูลจำนวนรอบ, อัตราส่วนเกียร์ได้ทั้งทางอีเมล์, แฟกซ์หรือไปรษณีย์ สามารถผลิตฟันเฟืองขนาดโมดูล 0.5〜22 ทั้งเกียร์เปลี่ยนความเร็ว, เกียร์เพิ่มความเร็วและเกียร์ลดความเร็ว ยังมีอีกหลายรุ่นที่ไม่ได้ตีพิมพ์ลงในแคตตาล็อก เราสามารถส่งผังรุ่นที่เหมาะสมให้ท่านได้เพียงท่านระบุกำลัง,ขนาดแรงม้า, อัตราการเปลี่ยนความเร็ว, อัตราการลดความเร็ว ให้เรา นอกจากนี้การดัดแปลงสินค้ารุ่นมาตรฐานหรือการออกแบบและผลิตสินค้าใหม่ เราสามารถออกแบบและผลิตได้ในราคาย่อมเยาตั้งแต่ 1เครื่องเป็นต้นไป สามารถผลิตสินค้าได้เกรดเดียวกับ Yamaai Seisakusho,Oya, Daito Seiki ※ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อกหรือติดต่อสอบถามโดยตรง"

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม อุปกรณ์ไฟฟ้า・อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  MASU SEISAKUSYO Co.,Ltd.

 • เกียร์ 4สปีดแบบติดมอเตอร์มิตซูบิชิ “รุ่นMSD-402” เกียร์ 4สปีดแบบติดมอเตอร์มิตซูบิชิ “รุ่นMSD-402”
  • แคตตาล็อก

  เกียร์ 4สปีดแบบติดมอเตอร์มิตซูบิชิ “รุ่นMSD-402” มีความแข็งแรง,สามารถแก้ไขได้ทั้งอัตราการเปลี่ยนความเร็วเล็กน้อย, จำนวนรอบและตำแหน่งประกอบคันเกียร์, จำแหน่งเลเวลเกจ เป็นต้น ติดตั้งพูลเล่ย์ตัว V, มอเตอร์ขนาด 1.5kw 4P 200V บริษัทเรารับออกแบบสินค้าตามสั่งและสามารถผลิตสินค้าได้ตั้งแต่ 1ชิ้นเป็นต้นไป เพียงแค่มาปรึกษาเรา เรามีสินค้าหลากหลายรุ่นที่ตอบสนองกับความต้องการของท่าน ※ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อกหรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม อุปกรณ์ไฟฟ้า・อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  MASU SEISAKUSYO Co.,Ltd.

 • เกียร์ 4สปีดแบบติดมอเตอร์มิตซูบิชิ “รุ่นMSD-405” เกียร์ 4สปีดแบบติดมอเตอร์มิตซูบิชิ “รุ่นMSD-405”
  • แคตตาล็อก

  เกียร์ 4สปีดแบบติดมอเตอร์มิตซูบิชิ “รุ่นMSD-405” ฟันเฟืองและแกนเฟืองทำจากเหล็กกล้าโครเมียมโมลิบดินั่มที่ทำคาบูไรเซชั่นอบแข็งแล้วจึงมีความแข็งแรงมากพอต่อการใช้งาน มีพูลเล่ย์ตัว V ใช้มอเตอร์ขนาด 3.7kw 4P 200V และมีรุ่นที่ใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงด้วย บริษัทเรารับออกแบบสินค้าตามสั่งและสามารถผลิตสินค้าได้ตั้งแต่ 1ชิ้นเป็นต้นไป เพียงแค่มาปรึกษาเรา เรามีสินค้าหลากหลายรุ่นที่ตอบสนองกับความต้องการของท่าน ※ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อกหรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม อุปกรณ์ไฟฟ้า・อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  MASU SEISAKUSYO Co.,Ltd.

 • เกียร์ปรับความเร็วน็อนสต็อป “รุ่นMS-415” เกียร์ปรับความเร็วน็อนสต็อป “รุ่นMS-415”
  • แคตตาล็อก

  เกียร์ปรับความเร็วน็อนสต็อป “รุ่นMS-415” มีความแข็งแรง,สามารถแก้ไขได้ทั้งอัตราการเปลี่ยนความเร็วเล็กน้อย, จำนวนรอบและตำแหน่งประกอบคันเกียร์, ตำแหน่งเลเวลเกจ เป็นต้น ฟันเฟืองและแกนเฟืองทำจากเหล็กกล้าโครเมียมโมลิบดินั่มที่ทำคาบูไรเซชั่นอบแข็งแล้วจึงมีความแข็งแรงมากพอต่อการใช้งาน รองรับกำลังที่ 11kwและยังสามารถเปลี่ยนอัตราส่วนเกียร์หรือจำนวนขั้นการปรับความเร็วและดัดแปลงสินค้ารุ่นมาตรฐานให้ดีขึ้นได้ บริษัทเรารับออกแบบสินค้าตามสั่งและสามารถผลิตสินค้าได้ตั้งแต่ 1ชิ้นเป็นต้นไป เพียงแค่มาปรึกษาเรา เรามีสินค้าหลากหลายรุ่นที่ตอบสนองกับความต้องการของท่าน ※ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อกหรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม อุปกรณ์ไฟฟ้า・อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  MASU SEISAKUSYO Co.,Ltd.

 • เกียร์ปรับความเร็วน็อนสต็อป “รุ่นMS-405” เกียร์ปรับความเร็วน็อนสต็อป “รุ่นMS-405”
  • แคตตาล็อก

  เกียร์ปรับความเร็วน็อนสต็อป “รุ่นMS-405” สามารถแก้ไขได้ทั้งอัตราการเปลี่ยนความเร็วเล็กน้อย, จำนวนรอบและตำแหน่งประกอบคันเกียร์, ตำแหน่งเลเวลเกจ เป็นต้น ฟันเฟืองและแกนเฟืองทำจากเหล็กกล้าโครเมียมโมลิบดินั่มที่ทำคาบูไรเซชั่นอบแข็งแล้วจึงมีความแข็งแรงมากพอต่อการใช้งาน รองรับกำลังที่ 3.7kw เป็นแบบสไลด์คีย์。 นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนอัตราส่วนเกียร์หรือจำนวนขั้นการปรับความเร็วและดัดแปลงสินค้ารุ่นมาตรฐานให้ดีขึ้นได้ บริษัทเรารับออกแบบสินค้าตามสั่งและสามารถผลิตสินค้าได้ตั้งแต่ 1ชิ้นเป็นต้นไป เพียงแค่มาปรึกษาเรา เรามีสินค้าหลากหลายรุ่นที่ตอบสนองกับความต้องการของท่าน ※ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อกหรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม อุปกรณ์ไฟฟ้า・อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  MASU SEISAKUSYO Co.,Ltd.

 • เกียร์ปรับความเร็วแบบน็อนสต็อป “รุ่นMS-402” เกียร์ปรับความเร็วแบบน็อนสต็อป “รุ่นMS-402”
  • แคตตาล็อก

  เกียร์ปรับความเร็วน็อนสต็อป “รุ่นMS-402” เป็นเกียร์เปลี่ยนความเร็วแบบไม่หยุดทำงานที่สามารถเปลี่ยนความเร็วได้แม่นยำในชั่วขณะแม้จะเป็นตอนที่หมุนอยู่ก็ตาม ฟันเฟืองและแกนเฟืองทำจากเหล็กกล้าโครเมียมโมลิบดินั่มที่ทำคาบูไรเซชั่นอบแข็งแล้วจึงมีความแข็งแรงมากพอต่อการใช้งาน รองรับกำลังที่ 0.75kw~2.2kw เป็นแบบสไลด์คีย์ นอกจากนี้ สามารถแก้ไขได้ทั้งอัตราการเปลี่ยนความเร็วเล็กน้อย, จำนวนรอบและตำแหน่งประกอบคันเกียร์, ตำแหน่งเลเวลเกจ เป็นต้น บริษัทเรารับออกแบบสินค้าตามสั่งและสามารถผลิตสินค้าได้ตั้งแต่ 1ชิ้นเป็นต้นไป เพียงแค่มาปรึกษาเรา เรามีสินค้าหลากหลายรุ่นที่ตอบสนองกับความต้องการของท่าน ※ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อกหรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม อุปกรณ์ไฟฟ้า・อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  MASU SEISAKUSYO Co.,Ltd.

 • แนะนำเทคโนโลยีสลิป ริง สำหรับวิเคราะห์การนอนหลับ “KN-SPN-22-P-06T” แนะนำเทคโนโลยีสลิป ริง สำหรับวิเคราะห์การนอนหลับ “KN-SPN-22-P-06T”
  • แคตตาล็อก

  ขยายผลต่างสัญญาณไฟฟ้าในร่างกายที่ขั้วไฟฟ้าส่งออกมาด้วยเฮดแอมพลิฟลายเออร์และจะเริ่มจัดการกรองฟิลเตอร์เพื่อคัดเฉพาะจำนวนรอบคลื่นที่จำเป็นต่อการวัดคลื่นสมอง หลังจากนั้นก็ใช้วงจรสลับแอนาล็อก-ดิจิตอลที่ติดตั้งอยู่ภายในคอมพิวเตอร์แปลงข้อมูลจากสัญญาณไฟฟ้าแอนาล็อกไปเป็นสัญญาณไฟฟ้าดิจิตอล ทำให้สามารถแสดงผลคลื่นสมองกับศักย์ไฟฟ้ากล้ามเนื้อที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ สามารถบันทึกข้อมูลคลื่นสมองที่แสดงผลเป็นสัญญาณดิจิตอลลงฮาร์ดดิสก์ และสามารถบันทึกลงระบบบันทึกอื่น เช่น เอ็มโอดิสก์ (Magneto-Optical Disk)ได้เมื่อจำเป็น ※ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อกหรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร

  Shuei-Factory Corporation

 • โรตารีคอนเน็คเตอร์ “สลิป ริง SR-235/SPO-30” โรตารีคอนเน็คเตอร์ “สลิป ริง SR-235/SPO-30”
  • แคตตาล็อก

  สลิป ริง เป็นตัวดึงสัญญาณหรือตัวแชร์กระแสไฟไปยังระบบเครื่องจักรขับเคลื่อนทุกชนิดไปพร้อมกับการหมุนเครื่อง เป็นสลิป ริงที่ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นด้วยการพยายามไล่ตามคุณสมบัติคุณภาพสูง น่าเชื่อถือสูงและมีขนาดที่เล็กลง ถูกใช้งานอย่างกว้างขวางด้วยโมเด็ลพื้นฐานที่ครบครันและรุ่นพิเศษที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งาน ※ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อกหรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร

  Shuei-Factory Corporation

 • โรตารีคอนเน็คเตอร์ “สลิป ริง SPM-100/SPK-100(แบบกลวง)” โรตารีคอนเน็คเตอร์ “สลิป ริง SPM-100/SPK-100(แบบกลวง)”
  • แคตตาล็อก

  สลิป ริง เป็นตัวดึงสัญญาณหรือตัวแชร์กระแสไฟไปยังระบบเครื่องจักรขับเคลื่อนทุกชนิดไปพร้อมกับการหมุนเครื่อง เป็นสลิป ริงที่ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นด้วยการพยายามไล่ตามคุณสมบัติคุณภาพสูง น่าเชื่อถือสูงและมีขนาดที่เล็กลง ถูกใช้งานอย่างกว้างขวางด้วยโมเด็ลพื้นฐานที่ครบครันและรุ่นพิเศษที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งาน ※ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อกหรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร

  Shuei-Factory Corporation

 • โรตารีคอนเน็คเตอร์ “สลิป ริง SPM-90/SPK-115” โรตารีคอนเน็คเตอร์ “สลิป ริง SPM-90/SPK-115”
  • แคตตาล็อก

  สลิป ริง เป็นตัวดึงสัญญาณหรือตัวแชร์กระแสไฟไปยังระบบเครื่องจักรขับเคลื่อนทุกชนิดไปพร้อมกับการหมุนเครื่อง เป็นสลิป ริงที่ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นด้วยการพยายามไล่ตามคุณสมบัติคุณภาพสูง น่าเชื่อถือสูงและมีขนาดที่เล็กลง ถูกใช้งานอย่างกว้างขวางด้วยโมเด็ลพื้นฐานที่ครบครันและรุ่นพิเศษที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งาน ※ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อกหรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร

  Shuei-Factory Corporation

 • โรตารีคอนเน็คเตอร์ “สลิป ริง SPM-70” โรตารีคอนเน็คเตอร์ “สลิป ริง SPM-70”
  • แคตตาล็อก

  สลิป ริง เป็นตัวดึงสัญญาณหรือตัวแชร์กระแสไฟไปยังระบบเครื่องจักรขับเคลื่อนทุกชนิดไปพร้อมกับการหมุนเครื่อง เป็นสลิป ริงที่ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นด้วยการพยายามไล่ตามคุณสมบัติคุณภาพสูง น่าเชื่อถือสูงและมีขนาดที่เล็กลง ถูกใช้งานอย่างกว้างขวางด้วยโมเด็ลพื้นฐานที่ครบครันและรุ่นพิเศษที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งาน ※ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อกหรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร

  Shuei-Factory Corporation

 • โรตารีคอนเน็คเตอร์ “สลิปริงค์ SPM-50” โรตารีคอนเน็คเตอร์ “สลิปริงค์ SPM-50”
  • แคตตาล็อก

  สลิป ริง เป็นตัวดึงสัญญาณหรือตัวแชร์กระแสไฟไปยังระบบเครื่องจักรขับเคลื่อนทุกชนิดไปพร้อมกับการหมุนเครื่อง เป็นสลิป ริงที่ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นด้วยการพยายามไล่ตามคุณสมบัติคุณภาพสูง น่าเชื่อถือสูงและมีขนาดที่เล็กลง ถูกใช้งานอย่างกว้างขวางด้วยโมเด็ลพื้นฐานที่ครบครันและรุ่นพิเศษที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งาน ※ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อกหรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร

  Shuei-Factory Corporation

 • โรตารีคอนเน็คเตอร์ “สลิปริงค์ SPM-35” โรตารีคอนเน็คเตอร์ “สลิปริงค์ SPM-35”
  • แคตตาล็อก

  สลิป ริง เป็นตัวดึงสัญญาณหรือตัวแชร์กระแสไฟไปยังระบบเครื่องจักรขับเคลื่อนทุกชนิดไปพร้อมกับการหมุนเครื่อง เป็นสลิป ริงที่ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นด้วยการพยายามไล่ตามคุณสมบัติคุณภาพสูง น่าเชื่อถือสูงและมีขนาดที่เล็กลง ถูกใช้งานอย่างกว้างขวางด้วยโมเด็ลพื้นฐานที่ครบครันและรุ่นพิเศษที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งาน ※ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อกหรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร

  Shuei-Factory Corporation

 • โรตารีคอนเน็คเตอร์ “สลิป ริง SPM-22” โรตารีคอนเน็คเตอร์ “สลิป ริง SPM-22”
  • แคตตาล็อก

  สลิป ริง เป็นตัวดึงสัญญาณหรือตัวแชร์กระแสไฟไปยังระบบเครื่องจักรขับเคลื่อนทุกชนิดไปพร้อมกับการหมุนเครื่อง เป็นสลิป ริงที่ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นด้วยการพยายามไล่ตามคุณสมบัติคุณภาพสูง น่าเชื่อถือสูงและมีขนาดที่เล็กลง ถูกใช้งานอย่างกว้างขวางด้วยโมเด็ลพื้นฐานที่ครบครันและรุ่นพิเศษที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งาน ※ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อกหรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร

  Shuei-Factory Corporation

 • โรตารีคอนเน็คเตอร์ “สลิป ริง SPM-12/SPM-15” โรตารีคอนเน็คเตอร์ “สลิป ริง SPM-12/SPM-15”
  • แคตตาล็อก

  สลิป ริง เป็นตัวดึงสัญญาณหรือตัวแชร์กระแสไฟไปยังระบบเครื่องจักรขับเคลื่อนทุกชนิดไปพร้อมกับการหมุนเครื่อง เป็นสลิป ริงที่ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นด้วยการพยายามไล่ตามคุณสมบัติคุณภาพสูง น่าเชื่อถือสูงและมีขนาดที่เล็กลง ถูกใช้งานอย่างกว้างขวางด้วยโมเด็ลพื้นฐานที่ครบครันและรุ่นพิเศษที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานและได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งาน ※ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อกหรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร

  Shuei-Factory Corporation

 • เพลาเบรกแบบกลมรุ่นเมกะล็อค “ลิเนียร์เบรก” เพลาเบรกแบบกลมรุ่นเมกะล็อค “ลิเนียร์เบรก”
  • แคตตาล็อก

  กรุณาใช้เป็นระบบล็อคซัพพอร์ทเช่นในการขับเคลื่อนมอเตอร์, การขับเคลื่อนไซลินเดอร์ลม และสามารถใช้กับการรักษาตำแหน่ง, การกำหนดตำแหน่ง, การหยุดฉุกเฉิน, การป้องกันการเลื่อนลงได้ด้วยการยึดลิเนียร์เบรกไว้กับที่ผ่านเพลากลมที่เคลื่อนที่แนวตรง ※ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อกหรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  HIROTAKA MFG. CO.,LTD.

 • ชุดุอุปกรณ์การขนส่ง ชุดุอุปกรณ์การขนส่ง
  • แคตตาล็อก

  ด้วยกระบวนการป้อนและตรวจสอบข้อมูลที่สอดคล้องกันในไลน์เดียวก็สามารถให้งานออกมาได้  ถ้วยที่เคลื่อนที่ได้ถูกวางไว้ที่ทางออกของช่องที่ให้ของตกลงมาจุดที่ของออกถือเป็นสถานี 0 อุปกรณ์ช่องที่ของผ่านถูกติดตั้งเพื่อขนส่งวัตถุดิบซึ่งสามารถระยะทางการขนส่งได้ด้วยเอซีเซอร์โว ● รายละเอียดโปรดสอบถาม หรือดาวน์โหลดจากแค๊ตตาล๊อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง

  KUSUNOKI DIE HOLDER CO., LTD.

 • ชุดอุปกรณ์พลิกกลับ ชุดอุปกรณ์พลิกกลับ
  • แคตตาล็อก

  การพลิกกลับของที่มีน้ำหนักมาก เป็นงานที่มีความอันตราย ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเราช่วยให้ลูกค้ามีความปลอดภัยขึ้น ช่วยให้การเปลี่ยนแม่พิมพ์กับตัวยึดดายด้านบนมีความปลอดภัย และทำงานอัตโนมัติในการแยกและประกอบตัวยีดดายบนล่าง ● รายละเอียดโปรดสอบถาม หรือดาวน์โหลดจากแค๊ตตาล๊อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง

  KUSUNOKI DIE HOLDER CO., LTD.

 • ตลับเปลี่ยนชุดรถบรรทุก ตลับเปลี่ยนชุดรถบรรทุก
  • แคตตาล็อก

  การโหลดเปลี่ยนตลับ(ตัวยึดรอง)ต้องทำในเวลาอันสั้นรถของบริษัทเรา สามารถไปเปลี่ยนแม่พิมพ์ได้อย่างปลอดภัยในเวลาอันสั้น ไม่ว่าจะเป็นแบบของโรงงานไหนก็สามารถทำได้การสับเปลี่ยนแม่พิมพ์ด้วยความปลอดภัยเช่นการเปลี่ยนตัวยึดดายด้านบน ● รายละเอียดโปรดสอบถาม หรือดาวน์โหลดจากแค๊ตตาล๊อก

  ธุรกิจเป้าหมาย: รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง

  KUSUNOKI DIE HOLDER CO., LTD.

 • เครื่องไฮโดร - นิวเมติกและเครื่องไฟฟ้า เครื่องไฮโดร - นิวเมติกและเครื่องไฟฟ้า
  • แคตตาล็อก

  「Marushin.Co., Ltd.」เริ่มต้นจากตัวแทนจำหน่ายทั่วไปและได้พัฒนาทีละก้าวจนมาเป็นดิสทริบิวเตอร์พรีเมี่ยมที่จัดการดูแลสินค้าทั้งหมดของปาร์คเกอร์กรุ๊ป(*ปาร์คเกอร์กรุ๊ปมีทั้งหมด 3 บริษัท ได้แก่PARKER HANNIFIN JAPAN CO.,LTD., KURODA PNEUMATICS CO.,LTD., TAIYO CO.,LTD. ※ สำหรับรายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้จากแคตตาล็อคหรือสอบถามเข้ามาได้โดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักรเพื่อการเกษตร

  Marushin(Thailand) Co., Ltd.

 • Capacitor motor Capacitor motor
  • แคตตาล็อก

  หนึ่งในประเภทของ induction motor หนึ่งเฟส และถูกใช้ในเพรสเซอร์ ปั๊ม และ Motor fan เป็นต้น ※ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถาม

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  Kageyama Electric Co., Ltd.

 • แนะนำกิจการ Kageyama Electric Co., Ltd. แนะนำกิจการ Kageyama Electric Co., Ltd.
  • แคตตาล็อก

  พวกเราคือบริษัทผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลไฟฟ้า เราดำเนินธุรกิจ เช่น ขดลวดมอเตอร์ละเอียด อาร์เมเจอร์ ในฐานะผู้ผลิตไฮบริดมอเตอร์ เราก้าวไปโดยมีความยึดมั่นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการในทุกๆวัน 【เนื้อหากิจการ】 ■ ขดลวดมอเตอร์ละเอียดขนาดเล็กและการประกอบสเตเตอร์ ■ Shaded‐pole motor ■ Stepping motor ■ Capacitor motor ■ สเตเตอร์ โรเตอร์สำหรับเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า ■ การประกอบสเตเตอร์ของมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับเรือเดินสมุทร ■ การขึ้นรูปเรซิน ・ ขดลวด Coil ประเภทต่างๆ ・ ชุดสายไฟ ・ การประกอบแผ่น PCB ※ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถาม

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  Kageyama Electric Co., Ltd.

 • Stepping motor Stepping motor
  • แคตตาล็อก

  Stepping motor (หรือที่เรียกว่า Pulse motor หรือ Stepper motor) เป็นมอเตอร์ที่สามารถควบคุมได้แบบดิจิตอลด้วยพัลส์ (Pulse) และเป็นมอเตอร์ที่สามารถหมุนมุมที่กำหนดไว้โดยไม่มี feedback (กลไกที่จะตรวจหาการควบคุมตำแหน่งใน DC มอเตอร์และ AC มอเตอร์) ในการควบคุมตำแหน่งของเพลามอเตอร์ และสามารถหยุดได้ด้วยความแม่นยำสูง ที่บริษัทของเรากำลังผลิต Stepping motor รุ่น HB ในปัจจุบัน (มีผลงานการผลิตเกี่ยวกับ Stepping motor รุ่น PM เช่นกัน) ※ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถาม

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์・อุปกรณ์ไฟฟ้า ธุรกิจการผลิตอื่นๆ

  Kageyama Electric Co., Ltd.

 • รถเข็นอพยพทางบันไดกรณีฉุกเฉิน『Carry Dun』 รถเข็นอพยพทางบันไดกรณีฉุกเฉิน『Carry Dun』
  • แคตตาล็อก

  สามารถปล่อยมือออกจากมือจับแล้วหยุดพักบนบันไดได้อย่างปลอดภัย รองรับการอพยพผู้ป่วยที่เดินไม่สะดวกทางบันไดกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน Carry Dun เป็นรุ่นเฉพาะสำหรับใช้เข็นลงบันได ส่วนรถเข็นอพยพสำหรับเข็นขึ้นบันไดจะเป็นรุ่น Stair Chair(SC-5-1) มียอดขายกว่า 20,000ตัว ※ สำหรับรายละเอียด กรุณาสอบถามเพิ่มเติมหรือดาว์นโหลดแคตตาลอก

  ธุรกิจเป้าหมาย: โรงพยาบาล・การรักษาพยาบาล・สวัสดิการ

  Sunwa Ltd.

 • รถเข็นอพยพขึ้นลงบันไดกรณีฉุกเฉิน『Rescue Pro』 รถเข็นอพยพขึ้นลงบันไดกรณีฉุกเฉิน『Rescue Pro』
  • แคตตาล็อก

  Rescue Proคือ รถเข็นอพยพ ที่ช่วยอพยพผู้ป่วยทีเดินไม่สะดวกได้อย่างปลอดภัยจากชั้นสูง ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ลิฟท์ได้ กรณีเกิดอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉิน เช่น แผ่นดินไหวหรืออัคคีภัย มีระบบลอคเบรค สามารถหยุดระหว่างขั้นบันไดได้อย่างปลอดภัย แม้อยู่ระหว่างขั้นบันไดที่แออัดเบียดเสียดช่วงที่กำลังทำการอพยพ ※ สำหรับรายละเอียด กรุณาสอบถามเพิ่มเติมหรือดาว์นโหลดแคตตาลอก

  ธุรกิจเป้าหมาย: โรงพยาบาล・การรักษาพยาบาล・สวัสดิการ

  Sunwa Ltd.

 • รถไฟฟ้าพยุงวีลแชร์สำหรับขึ้นลงบันได『วีลแชร์เฉพาะใช้กับ Stair Aid FG18』 รถไฟฟ้าพยุงวีลแชร์สำหรับขึ้นลงบันได『วีลแชร์เฉพาะใช้กับ Stair Aid FG18』
  • แคตตาล็อก

  วีลแชร์ รุ่น FG18คือ วีลแชร์รุ่นพิเศษสำหรับรถไฟฟ้าพยุงวีลแชร์ขึ้นลงบันได Stair Aid เวลาถอดวีลแชร์ออกจาก Stair Aid จึงสามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายไม่ติดขัด ※ สำหรับรายละเอียด กรุณาสอบถามเพิ่มเติมหรือดาว์นโหลดแคตตาลอก

  ธุรกิจเป้าหมาย: โรงพยาบาล・การรักษาพยาบาล・สวัสดิการ

  Sunwa Ltd.

 • รถไฟฟ้าพยุงวีลแชร์สำหรับขึ้นลงบันได『Stair Aid SA-SW』 รถไฟฟ้าพยุงวีลแชร์สำหรับขึ้นลงบันได『Stair Aid SA-SW』
  • แคตตาล็อก

  Stair Aid SA-SW คือ รถไฟฟ้าพยุงวีลแชร์สำหรับขึ้นลงบันได(สำหรับวีลแชร์)รุ่นไต่ขั้นบันไดที่โดดเด่นด้านการใช้งานที่สะดวกสบาย และมีความปลอดภัย เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่มาพร้อมกับวีลแชร์รุ่นพิเศษเพื่อฟังก์ชั่นการทำงานที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ขึ้นลงบันไดอย่างนิ่มนวล เงียบสนิท และปลอดภัย ไต่จากพื้นราบสู่ขั้นบันไดและชานพักบันได ล้อไต่ทำจากยางออกแบบมาเป็นพิเศษยึดเกาะจมูกบันไดได้เป็นอย่างดี ไม่ลื่นไถลระหว่างขั้นด้วยระบบเบรคแม่เหล็กไฟฟ้า ※ สำหรับรายละเอียด กรุณาสอบถามเพิ่มเติมหรือดาว์นโหลดแคตตาลอก

  ธุรกิจเป้าหมาย: โรงพยาบาล・การรักษาพยาบาล・สวัสดิการ

  Sunwa Ltd.

 • SENSELESS MOTROR CONTROL “F5ASCL/SCL” SENSELESS MOTROR CONTROL “F5ASCL/SCL”
  • แคตตาล็อก

  เทคโนโลยีของ KEB สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งกับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (PM Motor) ที่ต้องใช้การควบคุมแรงบิดและความเร็ว และมอเตอร์อินดักชั่น (IM Motor) F5-S.C.L. สามารถควบคุมระบบที่ดีเยี่ยมของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ที่ต้องใช้การควบคุมแรงบิดและความเร็วไม่ให้มีฟีดแบ็ก และ F5-A.S.C.L. สามารถควบคุมความเร็วและความเสถียรของความละเอียดแรงบิดสูงที่ขีดจำกัดปริมาณของมอเตอร์มาตรฐานต้องใช้ไม่ให้มีฟีดแบ็กได้ ※ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อกหรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนเครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า・อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม

  KEB Japan Ltd.

 • คลัชเบรกแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดแม่เหล็กถาวร รุ่น “ombiperm” คลัชเบรกแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดแม่เหล็กถาวร รุ่น “ombiperm”
  • แคตตาล็อก

  เป็นคลัชเบรกอย่างง่ายชนิดแห้งที่ใช้แม่เหล็กถาวรคุณภาพดีที่เปี่ยมด้วยเทคนิคใหม่ล่าสุด เมื่อปิดเครื่องส่วนเกราะจะถูกแม่เหล็กถาวรดูดเพื่อเลื่อนปิด จึงทำให้ได้แรงบิดที่ไม่กระตุก เวลาเดินเครื่องไม่มีปัญหาสูญเสียแรงบิด เพราะเมื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าแล้วจะเกิดคอยล์ที่เกิดจากพลังงานแม่เหล็กที่ต่อต้านพลังงานแม่เหล็กถาวร โดยเฉพาะแบบ P1 ที่ช่องว่างในอากาศและการขยายช่วงการเคลื่อนไหวไปถึง 100℃ (24VDC + 6% - 10%)ใช้ชนวนกันไฟฟ้าชนิด F ISO และผลิตภัณฑ์ของเราหากเปรียบเทียบกันผลิตภัณฑ์จากในอดีตแล้วมีความสามารถแรงบิดของผ้าเบรคสูงกว่า ※ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อกหรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม อุปกรณ์ไฟฟ้า・อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม

  KEB Japan Ltd.

 • คลัชแม่เหล็กไฟฟ้า ชนิดเฟืองขบ รุ่น “Combinorm” คลัชแม่เหล็กไฟฟ้า ชนิดเฟืองขบ รุ่น “Combinorm”
  • แคตตาล็อก

  Combinorm เป็นชื่อคลัชเบรกชนิดกระตุ้นการขับเคลื่อนของเราที่ได้รับการพิสูจน์ความสามารถแล้วในหลายแขนง คลัชแม่เหล็กไฟฟ้าทำงานเป็นสวิตช์เครื่องจากที่เป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์และทำหน้าที่ส่งแรงขับเคลื่อน ทำให้สามารถรักษาและควบคุมการเคลื่อนไหวของโครงส้รางได้ด้วยเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า ※รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อกหรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม อุปกรณ์ไฟฟ้า・อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม

  KEB Japan Ltd.

 • HERICAL WORM GEAR MOTOR รุ่น “S SERIES” HERICAL WORM GEAR MOTOR รุ่น “S SERIES”
  • แคตตาล็อก

  【รายการสินค้า】 ■ S2.2AV DA71G4 ■ S2.2B DA71G4 B ■ S0.2A DA63G4 ※ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อกหรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม อุปกรณ์ไฟฟ้า・อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม

  KEB Japan Ltd.

 • HERICAL BEVEL GEAR MOTOR รุ่น “K SERIES” HERICAL BEVEL GEAR MOTOR รุ่น “K SERIES”
  • แคตตาล็อก

  【รายการสินค้า】 ■ K3.3A DA100L4 ■ K4.3AV DA132M ■ K5.3B –M IEC90B5 ※ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อกหรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม อุปกรณ์ไฟฟ้า・อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม

  KEB Japan Ltd.

 • HERICAL GEAR MOTOR ชนิดติดบนล้อ รุ่น “G SERIES” HERICAL GEAR MOTOR ชนิดติดบนล้อ รุ่น “G SERIES”
  • แคตตาล็อก

  【รายการสินค้า】 ■ G2.2A DA80G4 B ■ G5.2B DA90L4 ■ G3.2C DA71G4 ■ G1.2-M IEC 63B14G ※ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อกหรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม อุปกรณ์ไฟฟ้า・อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม

  KEB Japan Ltd.

 • HERICAL GEAR MOTOR ชนิดติดบนล้อ รุ่น “F SERIES” HERICAL GEAR MOTOR ชนิดติดบนล้อ รุ่น “F SERIES”
  • แคตตาล็อก

  【รายการสินค้า】 ■ F4.2A DA100LX4 BMB ■ F4.2B DA100L4 ■ F3.2CV DA63G4 ※ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อกหรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม อุปกรณ์ไฟฟ้า・อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม

  KEB Japan Ltd.

 • เบรกมอเตอร์ ชนิด NON-EXCITATION OPERATION ของ KEB รุ่น “TYPE28 SERIES” เบรกมอเตอร์ ชนิด NON-EXCITATION OPERATION ของ KEB รุ่น “TYPE28 SERIES”
  • แคตตาล็อก

  “TYPE28 SERIES” สามารถหยุดการทำงานได้ทันทีหากเกิดไฟดับหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพราะเป็น NON-EXCITATION OPERATION กลางแจ้งสามารถใช้ได้ตั้งแต่ 0.4-15 kW มีเครื่องมือดึงยามฉุกเฉิน (แบบสกรูขัน) ไฟฟ้าอัตโนมัติ สามารถเปลี่ยนเป็นแบบป้องกันวงจรต่อเนื่องได้ ※ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อกหรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม อุปกรณ์ไฟฟ้า・อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม

  KEB Japan Ltd.

 • เบรกมอเตอร์ ชนิด NON-EXCITATION OPERATION ของ KEB รุ่น “TYPE38 SERIES” เบรกมอเตอร์ ชนิด NON-EXCITATION OPERATION ของ KEB รุ่น “TYPE38 SERIES”
  • แคตตาล็อก

  “TYPE38 SERIES” สามารถหยุดการทำงานได้ทันทีหากเกิดไฟดับหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพราะเป็น NON-EXCITATION OPERATION สามารถตอบสนองการใช้งานได้หลายแขนงในวงการเครื่องจักร เพราะมีลักษณะเด่นคือระบบเบรกที่ปลอดภัย และสามารถเปลี่ยนเป็นแบบเสียงรบกวนต่ำ แบบมือดึงยามฉุกเฉิน (Manual Releasing Device) และแบบป้องกันวงจรระยะสั้นได้ ● มอเตอร์ประสิทธิภาพดี (ประมาณ IE3) กำลังไฟมากกว่า 0.75kW ● มอเตอร์ประสิทธิภาพมาตรฐาน (ประมาณ IE1)กำลังไฟ 0.1 ~ 0.4kW ※ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อกหรือติดต่อสอบถามโดยตรง

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม อุปกรณ์ไฟฟ้า・อุปกรณ์ควบคุมทางอุตสาหกรรม

  KEB Japan Ltd.

 • เกียร์ทดแบบแพลนเนตตารี่ 『ซีรี่ส์P2/P2R』 เกียร์ทดแบบแพลนเนตตารี่ 『ซีรี่ส์P2/P2R』
  • แคตตาล็อก

  ■ เป็นซีรี่ส์ที่มีราคาถูก และเป็นตลับลูกปืนเม็ดกลมบนเพลาส่งกำลัง(Output shaft ball bearing)・แบบตรง(Straight type) ■ Backlashมีเพียง1ประเภทเท่านั้น ■ เพลาส่งกำลัง(Output shaft)เป็นแบบมีลิ่ม(Key)เท่านั้น (PA2ซีรี่ส์เท่านั้นที่เลือกเพลาส่งกำลังเป็นแบบมีลิ่มหรือไม่มีได้) ■ เฟืองตรงธรรมดา ■ มีอัตราทด5แบบ15ประเภท(3~100) ※ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อกหรือสอบถาม

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคทั่วไป

  Apex Dynamics (Thailand) Co., Ltd.

 • เกียร์ทดสำหรับเซอร์โวมอเตอร์ แบบเฟืองทดดอกจอกฟันโค้งความละเอียดสูง 『ซีรี่ส์AT/ATB』 เกียร์ทดสำหรับเซอร์โวมอเตอร์ แบบเฟืองทดดอกจอกฟันโค้งความละเอียดสูง 『ซีรี่ส์AT/ATB』
  • แคตตาล็อก

  ■ เฟืองทดแบบดอกจอกฟันโค้งความละเอียดสูง ■ เตรียมไว้รับรองอย่างหลากหลาย ■ อัตราทดอยู่ที่1/1~สูงสุด1/500ซึ่งรองรับกับอัตราทดที่สูงมาก ※ หากเกียร์ทดมีอุณหภูมิตั้งแต่90℃ขึ้นไป ให้บังคับหล่อเย็น เพื่อให้อุณหภุมิต่ำกว่า90℃ ※ อะแดปเตอร์ที่ติดมา อาจต้องเปลี่ยนตามกาลเวลา ※ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อกหรือสอบถาม

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคทั่วไป

  Apex Dynamics (Thailand) Co., Ltd.

 • เกียร์ทดสำหรับเซอร์โวมอเตอร์ ชนิดหน้าแปลนส่งกำลัง『ซีรี่ส์ADS』 เกียร์ทดสำหรับเซอร์โวมอเตอร์ ชนิดหน้าแปลนส่งกำลัง『ซีรี่ส์ADS』
  • แคตตาล็อก

  ■ หน้าแปลนส่งกำลัง(Output flange) ■ ตลับลูกปืนเม็ดเรียวบนเพลาส่งกำลัง(Output shaft taper roller bearing)・แบบมีเพลาฝั่งรับกำลัง(Input shaft) ■ มีอัตราทด7แบบ 9ประเภท(4~91) ■ ADS047~ADS090 เป็นตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม(Angular contact ball bearing) ※ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อกหรือสอบถาม

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคทั่วไป เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

  Apex Dynamics (Thailand) Co., Ltd.

 • เกียร์ทดสำหรับเซอร์โวมอเตอร์ ชนิดหน้าแปลนส่งกำลัง『ซีรี่ส์ADR』 เกียร์ทดสำหรับเซอร์โวมอเตอร์ ชนิดหน้าแปลนส่งกำลัง『ซีรี่ส์ADR』
  • แคตตาล็อก

  ■ หน้าแปลนส่งกำลัง(Output flange) ■ ตลับลูกปืนเม็ดเรียวบนเพลาส่งกำลัง(Output shaft taper roller bearing)・แบบงอ(Angle type) ■ มีอัตราทด7แบบ 15ประเภท(4~200) ■ ADR047~ADR090 เป็นตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม(Angular contact ball bearing) ※ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดาวน์โหลดแคตตาล็อกหรือสอบถาม

  ธุรกิจเป้าหมาย: ชิ้นส่วนเครื่องจักร เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคทั่วไป

  Apex Dynamics (Thailand) Co., Ltd.

ทั้งหมด จากทั้งหมด 111 รายการ 1 - 80 แสดง รายการ

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์

PAGE TOP