รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

นโยบายความเป็นส่วนตัว TECH DIRECTORY Asia

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) อธิบายถึงวิธี
การที่ Ipros Corporation (“เรา”) ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทาง
บริการ TECH DIRECTORY Asia (“บริการ”) เราปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติญี่ปุ่นว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนกฎหมายและกฎ
ข้อบังคับฉบับอื่นที่บังคับใช้กับการประมวลผลซึ่งเราดำเนินการในระหว่างที่
ให้บริการ เราระมัดระวังอย่างที่สุดในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความ
เป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ (“ท่าน”) และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตาม
นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดซึ่งเก็บ
รวบรวมจากการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับบริการโดยไม่คำนึงถึงเขตอำนาจ
ศาล

1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผล

เราประมวลผลข้อมูลซึ่งเก็บรวบรวมจากท่านผ่านทางบริการ ดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลการลงทะเบียน (รวมถึง ชื่อ ชื่อบริษัท ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
  อีเมล ธุรกิจ อาชีพ รหัสผ่านของท่าน)
 • ข้อมูลการติดต่อของคู่ค้าทางธุรกิจของเราและอื่นๆ และ
 • ข้อมูลที่รวมอยู่ในข้อสอบถามหรือคำร้องขอและอื่นๆ ถึงเรา

นอกจากนี้ เรายังประมวลผลข้อมูลการใช้บริการของท่าน รวมถึงตัวบ่งชี้
ออนไลน์ (Online Identifier) ของท่านซึ่งเราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีเหล่านี้อาจจำเป็นเพื่อให้สามารถดำเนินการ
ทำสัญญาระหว่างเรากับท่านได้อย่างเหมาะสม การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านแก่เราอาจมีลักษณะที่จำเป็นหรือเป็นไปโดยสมัครใจขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ท่านจำเป็นต้องให้
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา การไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวอาจส่งผลให้บริการ
บางอย่างไม่สามารถใช้งานได้

2. วัตถุประสงค์ในการประมวลผล/ขอบเขตการใช้งาน

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อ
ไปนี้

ข้อมูลการลงทะเบียน
 • ส่งข้อมูลการลงทะเบียนให้กับสมาชิก (“ผู้ร้องขอ”) ที่ขอข้อมูลเบื้องต้นของ
  บุคคลที่ลงประกาศข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ข้อมูล BtoB (“สมาชิกผู้ลง
  ประกาศผลิตภัณฑ์
  ”) และส่งข้อมูลของผู้ร้องขอให้แก่สมาชิกผู้ลงประกาศ
  ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้ร้องขอและสมาชิกผู้ลงประกาศผลิตภัณฑ์อาจติดต่อ
  สื่อสารกันได้
 • ยืนยันตัวตนสมาชิกของบริการข้อมูล BtoB และให้บริการแก่สมาชิก
 • สำรองและจัดเก็บข้อมูลตามการดำเนินการของบริการข้อมูล BtoB
 • ส่งข้อมูล เช่น จดหมายข่าวทางอีเมล และประกาศแจ้งต่างๆ สำหรับ
  สมาชิกที่ให้ความยินยอมแยกเป็นรายบุคคล
 • การยืนยันหรือการแจ้งอื่นใดที่จำเป็นต่อการให้บริการ
 • การรับแบบสอบถามหรือยอมรับการสมัครเพื่อของกำนัลหรือการส่งเสริม
  การขายอื่นๆ และการจัดส่งของกำนัล เป็นต้น
 • ตอบข้อคิดเห็นและข้อสอบถามเกี่ยวกับบริการ
 • ขอให้ตอบแบบสำรวจเพื่อพัฒนาบริการต่างๆ และธุรกิจใหม่ของเรา
 • ส่งข้อมูลเกี่ยวกับบริการข้อมูล BtoB ที่อาจมีประโยชน์หรือน่าสนใจให้
  แก่สมาชิก
 • ติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการเจรจาหรือการดำเนินงานทางธุรกิจ การออกหรือ
  รับคำสั่งซื้อ หรือการออกใบเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน และ/หรือ
 • การตอบข้อซักถาม
ข้อมูลการติดต่อของคู่ค้าทางธุรกิจของเรา เป็นต้น
 • การติดต่อสื่อสารทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาหรือการดำเนินงานทาง
  ธุรกิจ การออกหรือรับคำสั่งซื้อ หรือการออกใบเรียกเก็บเงินและการชำระ
  เงิน และ/หรือ
 • การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล จดหมาย เป็นต้น
ข้อมูลที่รวมอยู่ในข้อสอบถามหรือคำร้องขอ เป็นต้น
 • ตอบข้อสอบถามหรือคำร้องขอดังกล่าว
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน
 • ป้องกันการใส่รหัสผ่านซ้ำ
 • ให้บริการเฉพาะเป็นรายบุคคลตามความสนใจของผู้ใช้บริการหรือ
  ประวัติการใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา
 • ศึกษาวิจัยประวัติการเข้าถึงและการใช้งาน และ/หรือ
 • ให้บริการที่เหมาะสมที่สุดแก่ผู้ใช้บริการ

ทั้งนี้ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการจัดเตรียมข้อมูลทาง
สถิติที่ได้รับการประมวลผลเพื่อป้องกันการระบุตัวบุคคล

เราจะแจ้งให้ท่านทราบเป็นการเฉพาะในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

3. บุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีดังต่อไปนี้ด้วยฐานตาม
กฎหมายและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 • เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน
 • เมื่อเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการให้
  บริการที่เหมาะสมแก่ท่าน
 • เมื่อเป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือ
 • เมื่อเรามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา
กรุณาติดต่อเราตามช่องทางการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่าง

4. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผล

เราใช้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยอันเหมาะสมที่จำเป็นต่อการ
ป้องกันการรั่วไหลและสูญหาย ความเสียหาย และเหตุละเมิดอื่นที่มีผลกระทบ
ต่อข้อมูลส่วนบุคคล อีกทั้ง เรายังใช้มาตรการเชิงเทคนิคและมาตรการเชิง
องค์กรเพื่อคุ้มครองและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
ตลอดจนป้องกันการใช้ข้อมูลโดยมิชอบ การดัดแปลง การเข้าถึงและการเปิด
เผยโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยบังเอิญ การปรับเปลี่ยนหรือการทำลาย

นอกจากนี้ หากพบปัญหาเกี่ยวกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
เรา เราจำเป็นต้องดำเนินการตามมาตรการแก้ไขทันทีหลังจากที่ระบุสาเหตุ
ได้

5. การให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

เราส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สาม ดังต่อไปนี้

 • เราจะเปิดเผยชื่อ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร
  ชื่อบริษัทหรือกลุ่มบริษัท ชื่อแผนก และตำแหน่งงานที่ได้ลงทะเบียน
  ไว้เป็นข้อมูลสมาชิกให้แก่ผู้ร้องขอซึ่งใช้บริการเพื่อขอรับข้อมูลที่ได้
  จากสมาชิกท่านอื่น (“สมาชิกผู้ให้ข้อมูล”) เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
  ตอบสนองต่อคำร้องขอดังกล่าวในขอบเขตที่เราพิจารณาว่าเหมาะ
  สม
 • เราอาจเปิดเผยข้อมูลของผู้ร้องขอให้แก่บุคคลที่สามตามที่สมาชิกผู้
  ให้ข้อมูลกำหนดภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์ในการตอบสนอง
  คำร้องขอ
 • เราอาจเปิดเผยข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้ในฐานะข้อมูลสมาชิกบน
  เว็บไชต์ของเรา (เช่น ชื่อเล่น PR เป็นต้น) โดยขึ้นอยู่กับการใช้งาน
  และ/หรือ
 • เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
  และกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามกระบวนการทาง
  กฎหมายและการดำเนินคดี เพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอจากหน่วย
  งานรัฐ เพื่อดูแลจัดการเรื่องความมั่นคงของชาติ การบังคับใช้
  กฎหมายและประเด็นอื่นๆ ซึ่งเป็นที่สนใจของสาธารณชน เพื่อ
  ปกป้องสิทธิของเรา เพื่อหาหนทางเยียวยาที่นำมาปฏิบัติได้ เพื่อ
  บังคับใช้เงื่อนไขการใช้บริการ (Terms of Use) ของเรา เพื่อ
  ตรวจสอบการทุจริต เพื่อปกป้องคุ้มครองธุรกิจและผู้ใช้บริการของ
  เรา เป็นต้น

นอกจากนี้ เราอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สามในกรณี ดัง
ต่อไปนี้

 • กรณีที่ท่านใช้บริการเพื่อขอข้อมูลที่สมาชิกท่านอื่นได้ให้ไว้และข้อมูลส่วน
  บุคคลของผู้ขอข้อมูลมีการเปิดเผยให้แก่ผู้ใช้บริการที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหรือ
  บุคคลที่สามที่กำหนด
 • กรณีที่ท่านกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยที่รับทราบแล้วว่าข้อมูลดัง
  กล่าวจะกลายเป็นข้อมูลสาธารณะ และ/หรือ
 • กรณีที่ท่านกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งสันนิษฐานได้โดยง่ายว่า
  ข้อมูลที่ให้ไว้จะกลายเป็นข้อมูลสาธารณะตามวัตถุประสงค์ในด้านดัง
  กล่าว หรือกรณีที่ข้อมูลซึ่งท่านให้ไว้และเปิดเผยต่อสาธารณะสามารถระบุ
  ตัวตนของท่านได้โดยไม่คาดคิด

ในการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สาม เราได้จัดให้มี
มาตรการที่เหมาะสมตามกฎหมายและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

6. การส่งหรือโอนข้อมูลระหว่างประเทศ

เรายังอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศอื่นนอกเหนือ
จากประเทศของท่าน รวมถึงประเทศญี่ปุ่นซึ่งอาจมีระดับการคุ้มครองข้อมูลที่
ต่ำกว่าในประเทศของท่าน เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่า ผู้รับข้อมูลซึ่งอยู่นอกประเทศของท่านมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูล
เทียบเท่ากับการคุ้มครองตามกฎหมายและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเป็นอย่าง
ต่ำ ในการส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปให้แก่บุคคลที่สามภายนอกประเทศของท่าน
เราจัดให้มีมาตรการที่จำเป็นตามกฎหมายและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น
การขอความยินยอมและการบรรลุข้อตกลงการโอนข้อมูล เป็นต้น

7. ระยะเวลาในการเก็บรักษา

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเก็บไว้ในฐานข้อมูลทางวัตถุ/อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งตั้ง
อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลา
10 ปีหลังจากสิ้นสุดการให้บริการแก่ท่าน หลังจากนั้นเราจะทำลายข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องโดยไม่ชักช้า บันทึกที่เป็นวัตถุให้ทำลายด้วยการ
ย่อยหรือด้วยวิธีอื่นใด ส่วนเอกสารในรูปแบบดิจิตอลให้ลบหรือทำให้ไม่
สามารถระบุตัวบุคคลได้ อย่างไรก็ตาม เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านไว้นานกว่าระยะเวลาที่กำหนดในกรณีที่เราจำเป็นต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

8. ความถูกต้อง

เราจะใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรา
เก็บรวมรวบนั้นถูกต้อง สมบูรณ์ ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และเป็นปัจจุบัน
ข้อมูลที่ท่านให้กับเรามีผลอย่างมากต่อความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่าน

เราจะปรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบันหรือแก้ไขให้ถูกต้องทันทีที่
ได้รับแจ้งจากท่านว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ ทำให้
เข้าใจผิด ไม่เป็นปัจจุบัน หรือเปลี่ยนแปลงไปในทางใดทางหนึ่ง โดยการ
ติดต่อมายังเจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดการติดต่อที่
ระบุไว้ด้านล่าง

9. สิทธิของท่าน

ท่านอาจมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้
กฎหมายและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ในกรณีที่เป็น
ไปตามที่กฎหมายบังคับใช้ ท่านมีสิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ขอถอนการเป็นสมาชิก จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ
สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูล

โปรดทราบว่า ในกรณีที่เป็นไปตามที่กฎหมายบังคับใช้ ท่านยังมีสิทธิในการ
คัดค้านการประมวลผลในขณะที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านใน
การดำเนินงานเพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
ของเรา เป็นต้น

ท่านอาจใช้สิทธิในการถอนความยินยอมของท่านได้ ทั้งนี้ โปรดทราบว่า การ
เพิกถอนความยินยอมไม่ส่งผลกระทบใดต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
โดยชอบด้วยกฎหมายตามความยินยอมที่ได้รับก่อนการเพิกถอนความ
ยินยอมนี้

หากท่านหรือตัวแทนของท่านต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายและกฎข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง กรุณาติดต่อเราทางช่องทางการติดต่อตามที่ระบุด้านล่าง

นอกจากนี้ ท่านอาจมีสิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
ภายใต้กฎหมายและกฎข้อบังคับที่บังคับใช้

10. คุกกี้

เราเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น ประวัติการเข้าใช้งาน โดยใช้คุกกี้หรือวิธีการอื่นๆ
ที่คล้ายคลึงกัน (รวมเรียกว่า “คุกกี้”) เพื่อป้องกันการใส่รหัสผ่านซ้ำ เพื่อให้
บริการเฉพาะรายบุคคลตามความสนใจของผู้ใช้หรือประวัติการใช้งานบน
เว็บไซต์ของเรา เพื่อศึกษาวิจัยประวัติการเข้าถึงและการใช้งาน และเพื่อให้
บริการที่เหมาะสมอย่างที่สุดแก่ผู้ใช้บริการ ข้อมูลของผู้ใช้บริการที่เก็บ
รวบรวมผ่านคุกกี้ต้องใช้เท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการเท่านั้นและต้องไม่
นำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ การใช้บริการอาจถูกจำกัดหรืออาจทำงานไม่ถูก
ต้อง

11. การละเมิดข้อมูล

ในกรณีที่เกิดเหตุละเมิดข้อมูล เราจะแจ้งให้ผู้ควบคุมความเป็นส่วนตัวของ
ข้อมูลในพื้นที่และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับผลกระทบทราบถึงเหตุ
ละเมิดนั้นตามกฎหมายและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

12. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นระยะหากมีการแก้ไข
กฎหมายหรือกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือหากจำเป็นต้องแก้ไขเพื่อคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล การปรับปรุงและแก้ไขวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล
หรือการส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สามจะดำเนินการหลังจากที่เราได้
รับความยินยอมจากบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อการปรับปรุงหรือแก้ไขดัง
กล่าวแล้วเท่านั้น

เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการปรับปรุงใดๆ ของนโยบายความเป็นส่วนตัว
ฉบับนี้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของเรา

13. ข้อมูลการติดต่อ

หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง หากท่านมีข้อคิดเห็น คำถามหรือข้อกังวล หรือหากท่านต้องการยื่น
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
กรุณาติดต่อผู้รับผิดชอบเรื่องการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่
เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลส่วนบุคคล

 • Sumitomo Hamamatsu-cho bldg. 4F, 1-18-16 Hamamatsu-cho, Minato-ku, Tokyo 105-0013, JAPAN
 • +81-3-5405-482

Established on February 10, 2009
Last amended on August 29, 2022
Ipros Corporation

PAGE TOP