สารกึ่งตัวนำ・ผลึกเหลว・FPD บริษัท

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

สารกึ่งตัวนำ・ผลึกเหลว・FPD

เป้าหมาย

เงื่อนไขค้นหา
ประเภทธุรกิจ
 • เฉพาะสมาชิก
 • ดาวน์โหลดรายการ (ไฟล์ CSV) ของ บริษัท อุตสาหกรรมของสารกึ่งตัวนำ・ผลึกเหลว・FPD

ทั้งหมด จากทั้งหมด 199 รายการ 1 - 80 แสดง รายการ

 • บริษัท AGC จำกัด บริษัท AGC จำกัด
  • แคตตาล็อก

  แก้วสำหรับงานก่อสร้าง แก้วสำหรับรถยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์(จอแสดงผล ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์) เคมีภัณฑ์ เซรามิก และอื่นๆ

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: อี่นๆ
 • TOKYO ELECTRONICS TRADING CO.,LTD TOKYO ELECTRONICS TRADING CO.,LTD
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

  ผลิตและจำหน่าย ESD / CDM / latch-up tester

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: เซมิคอนดักเตอร์/อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์
 • ASIA CREATE CO.,LTD ASIA CREATE CO.,LTD
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  ■ธุรกิจออกแบบ ผลิต จำหน่าย และฝึกอบรมอุปกรณ์รับรู้ด้านความปลอดภัยต่างๆ ■ธุรกิจออกแบบ / ผลิต / Engineering เครื่องจักรเฉพาะและอุปกรณ์โรงงานต่างๆ ■ใบอนุญาตอุตสาหกรรมก่อสร้าง: ใบอนุญาตผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิ (ทั่วไป-22) เลขที่ 59536 ・งานติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ・งานเดินท่อ ・งานไฟฟ้า ・งานก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก ■ใบอนุญาตประกอบกิจการจัดส่งบุคลากรทั่วไป: (ทั่วไป) 23-301360 ■หมายเลขรับรองบริษัทแบรนด์ไอจิ: 1101 ■หมายเลขจดทะเบียนบริษัทแบบ Family-friendly ในจังหวัดไอจิ: J0094

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: เครื่องจักรอุตสาหกรรมผลิต
 • บริษัท ยูโนซาว่า-กูมิ ไอรอนเวิร์ค จำกัด บริษัท ยูโนซาว่า-กูมิ ไอรอนเวิร์ค จำกัด
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

  ออกแบบ ผลิต งานขายสำหรับ โรตารี่โบวเวอร์ และ ปั๊มสูญญากาศแบบแห้ง (ชนิดรูท)

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: เครื่องจักรอุตสาหกรรมผลิต
 • HAKKO CORPORATION HAKKO CORPORATION
  • แคตตาล็อก

  ออกแบบ ผลิต และจัดจำหน่ายข้อต่อ・ท่อ・ท่ออ่อนทนทานต่อแรงดันพลาสติกทุกชนิดและผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ท่ออ่อนสำหรับอุตสาหกรรม(การวางอุปกรณ์โรงงาน, การวางท่อเครื่องจักรอุตสาหกรรม, การวางท่อเครื่องจักรเครื่องมือการผลิต) ท่ออ่อนสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร(เครื่องดื่มซอฟต์ดริ้งค์・แอลกอฮอล์・น้ำสะอาด・สินค้าบริโภคทุกชนิด) ท่ออ่อนสำหรับสารเคมี(น้ำยาทาเคลือบ・สารละลาย・หมึก・กรด・ด่าง・สารเคมี, เครื่องสำอางค์ทุกชนิด) ท่ออ่อนเพื่อประโยชน์ใช้สอยต่างๆ(สำหรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์・เซมิคอนดักเตอร์・เครื่องจักรความละเอียดสูง・พลังงานสะอาด เป็นต้น)

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: ชิ้นส่วนท่อ/วัสดุท่อ
 • Yancheng Tiandi Insulation Co.,Ltd Yancheng Tiandi Insulation Co.,Ltd

  Manufacturer of Polyimide Film and Polyimide Tape in china. 1) HN Polyimide Film 2) FPC Polyimide Film 3) FEP Polyimide Film (F46) 4) Black Polyimide Film 5) Polyimide Adhesive Tape 6) Polyimide Film Tape 7) Polyimide sheet,Polyimide Rod Yancheng Tiandi Insulation Co.,Ltd Web: http://www.polyimide-pi.com Email: hsinsulation@hotmail.com Tel :+86-139-61986280 Fax : +86-515-69011600

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: เซมิคอนดักเตอร์/อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์
 • โอโน โซกกิ (ไทยแลนด์) จำกัด. โอโน โซกกิ (ไทยแลนด์) จำกัด.
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  โอโน โซกกิ เป็นผู้ผลิตเครื่องมือวัดที่เน้นงานของการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการวัด 1) ผลิตและจำหน่ายเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ 2) ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ 3) ผลิตและจำหน่ายหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 4) ธุรกิจการขายซอฟต์แวร์และบริการวิศวกรรมของระบบประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการก่อนหน้า "

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: เครื่องชั่ง/เครื่องวัด/สินค้าที่เกี่ยวข้อง/บริการที่เกี่ยวข้อง
 • บริษัท ฮิชิยะเซอิโกะ จำกัด บริษัท ฮิชิยะเซอิโกะ จำกัด
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  นับตั้งแต่ก่อตั้งของเรำในปี 1959 บริษัท ของเรำได้พยำยำมอย่ำงมำกในกำรผลิตและจำหน่ำยเครื่องฉีดพลำสติก ในช่วงเวลำนั้นพลำสติกจะมีส่วนช่วยในทุกอุตสำหกรรมและจะยังคงพัฒนำต่อไปกลำยเป็นวัสดุพื้นฐำนที่สำคัญที่จะต้องเท่ำกับเหล็กและอื่น ๆ และในอนำคตอุตสำหกรรมจะต้องผลิตผลิตภัณฑ์แม่พิมพ์ที่มีควำมแม่นยำสูงกว่ำก่อน เพื่อที่จะทำเช่นนั้นจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง Ryoya มุ่งมั่นที่จะเป็น บริษัท ที่สำมำรถมีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำด้ำนคุณภำพและสิ่งแวดล้อมที่สูงขึ้นโดยกำรผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีกำรประหยัดพลังงำนที่กำหนดไว้ประหยัดพื้นที่และควำมเร็วสูงเพื่อตอบสนองควำมคำดหวังของผู้ใช้

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: เครื่องมือกล/เครื่องกลึง/เครื่องขึ้นรูป/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • [รับสมัครตัวแทนจำหน่าย] Sugatsune Kogyo Co., Ltd. [รับสมัครตัวแทนจำหน่าย] Sugatsune Kogyo Co., Ltd.
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  รับสมัครตัวแทนจำหน่าย เราเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนกลไกและส่วนประกอบเครื่องจักร อาทิเช่น บานพับ สเตย์ รางเลื่อน อุปกรณ์ยึดแม่เหล็ก เราเป็นผู้ริเริ่มเทคโนโลยี “โมชั่น ดีไซน์เทค” ที่ให้การเคลื่อนไหวที่ชนะเลิศขณะการเคลื่อนที่ ได้รับความนิยมจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก ผลิตผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายได้แก่ บานพับ, บานพับถ้วย, รางเลื่อน, ไกด์, มือจับ, ลูกบิด, ตะขอ, กุญแจ, ตัวยึด, ลูกล้อ, ล้อ, จัสเตอร์, ชิ้นส่วนสายไฟ, จอติดมอนิเตอร์ เป็นต้น

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: ชิ้นส่วนเครื่องจักร
 • Tokico System Solutions, Ltd. Tokico System Solutions, Ltd.
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  พัฒนา ผลิต และจำหน่ายเครื่องมือวัดอัตราการไหล วางแผน ออกแบบ และติดตั้งปั๊มน้ำมัน ปั๊มจ่ายเชื้อเพลิงสำหรับรถที่มีมลพิษต่ำ (ecostation) วิศวกรรมระบบของแต่ละโรงงาน ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์และให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กาตรวจสอบทางกฎหมายต่างๆ บำรุงรักษาเครื่องมือวัดอัตราการไหลนานาชนิด

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: เครื่องชั่ง/เครื่องวัด/สินค้าที่เกี่ยวข้อง/บริการที่เกี่ยวข้อง
 • Ishikawa Metal Co., Ltd. Ishikawa Metal Co., Ltd.
  • แคตตาล็อก

  [ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต] ■เส้นลวดบัดกรีปลอดตะกั่ว (เอเว่อร์โซล) ■เส้นลวดบัดกรีผสมตะกั่ว ■อื่นๆ

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: แม่พิมพ์
 • บริษัท พีเอส โซลูชั่นส์แอนด์เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท พีเอส โซลูชั่นส์แอนด์เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด
  • แคตตาล็อก

  - ตัวแทนจำหน่ายและเป็นศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งงานบริการซ่อมและบำรุงรักษา Dry vacuum pump ให้กับ Kashiyama - จำหน่าย Gas Plasma Processing systems ยี่ห้อ PVA Tepla - USA - จำหน่าย Cleaning Material for Probe card cleaning, Socket Cleaning ยี่ห้อ ITS - USA

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: อุปกรณ์สูญญากาศ
 • Aemic Corporation Aemic Corporation
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

  ผลิตและจำหน่ายเครื่องมือวัดสำหรับเครื่อง Taping machine / เครื่องอัตโนมัติ / เครื่องคัดแยก

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • MITANI Corporation MITANI Corporation
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  การพัฒนาระบบ ・ระบบวิเคราะห์และวัดภาพ ・3Dระบบวัดรูปร่างพื้นผิว ・ระบบตรวจสอบสิ่งแปลกปลอม ・Contamination analysis (รองรับ ISO16232 VDA19) ซอฟต์แวร์ ・ซอฟต์แวร์ปรับปรุงภาพ ・ซอฟต์แวร์วิเคราะห์และวัดภาพรุ่นถัดไป ・ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ภาพ Biomarker ・ซอฟต์แวร์วัดภาพ 3 มิติ

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: ซอฟต์แวร์/บริการคลาวด์
 • TEAC Corporation TEAC Corporation
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

  อุปกรณ์วัด (ทรานสดิวเซอร์ เครื่องบันทึกข้อมูล)

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: เครื่องชั่ง/เครื่องวัด/สินค้าที่เกี่ยวข้อง/บริการที่เกี่ยวข้อง
 • Seiken Co., Ltd. Seiken Co., Ltd.
  • แคตตาล็อก

  『Contact probe』 เราผลิต Contact probe ที่ถือเป็นรากฐานของการตรวจสอบทั้งหมดที่บริษัทของเราเอง เราสนับสนุนโดยตอบสนองความต้องการต่างๆ เช่น probe ที่มีคุณภาพและความถูกต้องสูงซึ่งใช้เทคโนโลยีที่บ่มเพาะด้วยการแปรรูปละเอียดมาหลายปีให้เป็นประโยชน์ 『Jig』 เราผลิต Jig สำหรับตรวจสอบชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ต่างๆที่ประกอบอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ จะเป็นประโยชน์ในการประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมหลายสาขา เช่น Flat panel คอนเนคเตอร์ เซอร์กิตบอร์ด และชิ้นส่วนแบบแยกส่วน 『Probe card / IC socket』 สินค้าที่ใช้เทคโนโลยีการแปรรูปของบริษัทเราในกระบวนการตรวจสอบสารกึ่งตัวนำต่างๆนั้นถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เราสนับสนุน Probe card / IC socket ที่ทำให้สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของเป้าหมายการตรวจสอบ เช่น Power devices ที่มีการเรียกร้องการจ่ายกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ LSI ระบบที่มีความต้องการ Pitch ที่แคบ

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: เครื่องทดสอบ/เครื่องตรวจสอบ/สินค้าที่เกี่ยวข้อง/บริการที่เกี่ยวข้อง
 • Topcon Technohouse Corp. Topcon Technohouse Corp.
  • แคตตาล็อก

  คิดค้น, ผลิต, จำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับเครื่องมือวัดแสงสว่าง, อุปกรณ์ตรวจสอบ Semiconductor

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: เครื่องชั่ง/เครื่องวัด/สินค้าที่เกี่ยวข้อง/บริการที่เกี่ยวข้อง
 • TOYOX ASIA (THAILAND) CO.,LTD. TOYOX ASIA (THAILAND) CO.,LTD.
  • แคตตาล็อก

  ผลิตโฮสเรซิน (Resin Hose) ที่ทนต่อแรงดัน สําหรับใช้งานเชิงอุตสาหกรรม ตลอดจนจําหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ อาทิ อุปกรณ์เชื่อมต่อ (Coupling) เป็นต้น

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: ชิ้นส่วนท่อ/วัสดุท่อ
 • TAIYO LTD. / Parker TAIYO TAIYO LTD. / Parker TAIYO
  • แคตตาล็อก

  Taiyo Co., Ltd. เป็นผู้ผลิตโดยรวมแห่งเดียวที่่พัฒนาตั้งแต่เครื่องอัดลมและเครื่องอัดไฮโดรลิค สามารถผลิตได้ตั้งแต่สินค้ามาตรฐานจนถึงสินค้าสั่งซื้อพิเศษด้วยFull Line up ในประเทศไทยมีเจ้าหน้าที่ญี่่ปุ่นที่มีประสบการณ์เพียบพร้อม2ท่านและเจ้าหน้าที่คนไทยจาก AMAX Intertech ซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายของ Taiyo คอยให้บริการ ให้คำแนะนำและความช่วยเหลือแก่ทุกท่าน Taiyo Co., Ltd. ได้เริ่มผลิตเครื่องอัดลมและไฮโดรลิคในปีพ.ศ.2476 กระบอกสูบที่มีคุณภาพสูง หัวฉีด และ วาลว์เป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมหลักของประเทศญี่ปุ่น อย่างเช่น การผลิตเหล็กและรถยนต์ บริษัทTAIYO เป็นผู้บุกเบิกในการผลิตเครื่องอัดลมและไฮโดรลิคซึ่งในประวัติศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีนั้นก็ได้เป็นประวัติศาสตร์ในการพัฒนาเครื่องอัดลมและไฮโดรลิคในประเทศญี่ปุ่นของเราตั้งแต่นั้นมา เนื่องจากประสบความสำเร็จในฐานะผุ้บุกเบิก ต่อมาก็ได้อยู่ในตำแหน่งผู้ผลิตระดับแถวหน้า ปัจจุบันมีส่วนแบ่งในตลาดกระบอกสูบไฮโดรลิคเป็นอันดับหนึ่ง หรือแม้แต่เครื่องอัดลมก็มีการดำเนินการที่หลากหลายตั้งแต่หัวฉีดจนถึงอุปกรณ์ควบคุมและอุปกรณ์รอบข้าง

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: อุปกรณ์ไฮดรอลิก/เครื่องที่ใช้กำลังอัดอากาศ/เครื่องที่ใช้แรงดันน้ำ
 • Nagamine Manufacturing Co.,Ltd. Nagamine Manufacturing Co.,Ltd.
  • แคตตาล็อก

  (1) ออกแบบ 、แปรรูป、ประกอบแม่พิมพ์ (2) ผลิตและขายสินค้าเซรามิแม่นยำสูง (3) ผลิตและขาย ตัวเร่งปฏิกริยารังผี้ง・สารดูดซับ (4) ผลิตและขายชิ้นส่วนขึ้นรูปพิเศษ

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: เซมิคอนดักเตอร์/อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์
 • KAMITSU CO., LTD KAMITSU CO., LTD
  • แคตตาล็อก

  วิจัย พัฒนา ผลิตและจำหน่ายวัสดุที่จำเป็นในการขัดผิวของแผงวงจรพิมพ์และแปรรูปโลหะ

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: วัสดุ/วัตถุดิบ
 • SISIKU ADDKREIS CORPORATION SISIKU ADDKREIS CORPORATION
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

  Sisiku Addkreis Corporationดำเนินการวางแผน・ผลิต・จำหน่ายอุปกรณ์ยานพาหนะบรรทุกเช่น ล้อเลื่อน&ล้อ ・รถเข็นบรรทุกของ เป็นต้น ・อุปกรณ์โลหะชิ้นเล็กใช้งานทั่วไป・ ผลิตภัณฑ์ของขวัญ ปัจจุบันได้จัดตั้งสำนักงานตัวแทนในประเทศไทย (กรุงเทพ) บริษัทนิติบุคคลในประเทศลาว (เวียงจันทร์) และมีแผนเริ่มเปิดดำเนินการโรงงานที่ประเทศลาวภายในปีนี้ สำหรับลูกค้า เราหมายมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตที่สามารถปรึกษาได้ง่ายที่สุด เราดำเนินการผลิตสินค้าตามความต้องการที่หลากหลายเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจที่มากขึ้นในแต่ละวัน

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: เครื่องขนส่ง/เครื่องลำเลียง/วัสดุสำหรับการขนส่ง/สินค้าที่เกี่ยวข้อง
 • Technodrive Co.,ltd. Technodrive Co.,ltd.
  • แคตตาล็อก

  * Automation กิจการเกี่ยวกับอุปกรณ์อัตโนมัติ

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: หุ่นยนต์สำหรับอุตสาหกรรม/เครื่องออโตเมติก/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • POSITIVE ONE CORPORATION POSITIVE ONE CORPORATION
  • แคตตาล็อก

  【ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย】 ▪จำหน่ายผลิตภัณฑ์บอร์ดคอมพิวเตอร์แบบฝังตัว ▪จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือคิดค้นพัฒนาแบบฝังตัว ▪จำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบปฏิบัติการแบบฝังตัว ▪จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือสำหรับทดสอบสมาร์ทการ์ด ▪จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือสำหรับทดสอบออโตทีฟ 【รับช่วงคิดค้นพัฒนา】 ▪ซิสเต็มอินทิเกรชั่น ▪รับช่วงคิดค้นพัฒนาฮาร์ดแวร์แบบฝังตัว ▪รับช่วงคิดค้นพัฒนาไดรฟ์เวอร์แบบฝังตัว ▪วางโครงสร้างและให้บริการเว็บไซต์พอร์ทัล

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: อี่นๆ
 • HEISHIN Ltd. HEISHIN Ltd.
  • แคตตาล็อก

  ผลิตและจำหน่ายปั๊มอุตสาหกรรม (Heishin PC Pump) รวมทั้งอุปกรณ์เสริม

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: ปั๊ม
 • YKT(THAILAND)CO.,LTD. YKT(THAILAND)CO.,LTD.
  • แคตตาล็อก

  นำเข้าและ ส่งออกอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือกล เครื่องมือวัด เครื่องเชื่อม อุตสาหกรรมและเครื่องจักร

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: เครื่องมือกล/เครื่องกลึง/เครื่องขึ้นรูป/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • Osaka Vacuum, Ltd. Osaka Vacuum, Ltd.
  • แคตตาล็อก

  คิดค้น ผลิต จำหน่ายและให้บริการบำรุงอุปกรณ์และปั๊มสุญญากาศ

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: อุปกรณ์สูญญากาศ
 • JAPAN PURE CHEMICAL CO., LTD. JAPAN PURE CHEMICAL CO., LTD.
  • แคตตาล็อก

  จำหน่าย ผลิต พัฒนาสารเคมีชุบโลหะสำหรับชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: อี่นๆ
 • Hokuriku Engineer Plastic Co., Ltd. Hokuriku Engineer Plastic Co., Ltd.
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  เพื่อรองรับเทคโนโลยีพลาสติกที่ก้าวหน้าขึ้นในแต่ละวัน และสร้างผลิตภัณฑ์ที่จะทำให้ลูกค้าพึงพอใจโดยไล่ตามคุณสมบัติใหม่ๆ พนักงานแต่ละคนจึงพยายามในทุกๆวัน และเติบโตขึ้น บริษัทที่ก้าวหน้า นั่นคือ Hokuriku Engineer Plastic Co., Ltd.

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: อี่นๆ
 • TOYO LINT FREE CO., LTD. TOYO LINT FREE CO., LTD.
  • แคตตาล็อก

  ชุดป้องกันฝุ่น,เครื่องแบบทั่วไปและเครื่องแบบพิเศษ,ถุงมือ,วัสดุสิ้นเปลือง เป็นต้น

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: อี่นๆ
 • Ensinger Japan Co., Ltd. Ensinger Japan Co., Ltd.
  • แคตตาล็อก

  นำเข้าและจำหน่ายเรซิ่นแท่งกลม แผ่นบอร์ด ทิวบ์ ของซุปเปอร์เอนจิเนียร์พลาสติกและเอนจิเนียร์พลาสติก คอมพาวด์ชนิดพิเศษสำหรับกระบวนการตัดโดยเริ่มจากPEEK และมีตลาดวัสดุทุกชนิดที่รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในญี่ปุ่น รวมทั้งขยายกิจการสู่ตลาดเอเชีย

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: วัสดุ/วัตถุดิบ
 • Miyagawa Spring Co.ltd Miyagawa Spring Co.ltd
  • แคตตาล็อก

  สปริงแผ่นบางต่างๆ・คอยสปริง・สินค้าจากกระบวนการกด・สินค้าแปรรูปต่าง・แม่พิมพ์

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: อี่นๆ
 • ELM Technology Corporation ELM Technology Corporation
  • แคตตาล็อก

  ผลิต จำหน่าย นำเข้าและส่งออกวงจรเบ็ดเสร็จ ธุรกิจให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา ออกแบบ ผลิต จำหน่าย และนำเข้า-ส่งออกวงจรเบ็ดเสร็จ พัฒนา ออกแบบ จำหน่าย และนำเข้า-ส่งออกอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์วงจรเบ็ดเสร็จประยุกต์

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • S.H.I.Examination & Inspection,Ltd S.H.I.Examination & Inspection,Ltd
  • แคตตาล็อก

  - บริการการฉายรังสี - บริการตรวจสอบทดสอบแบบไม่ทำลาย - บริการวิจัยและสำรวจ โครงสร้างเหล็ก、โครงสร้างคอนกรีต、การกลั่นน้ำมัน・เคมี・พลังงาน และ อุปกรณ์หลอมเกี่ยวกับโรงเหล็ก - บริการทดลอง・สนับสนุนการพัฒนา

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: เครื่องชั่ง/เครื่องวัด/สินค้าที่เกี่ยวข้อง/บริการที่เกี่ยวข้อง
 • YOSHIDA MINUTE CREATION CO.,LTD. YOSHIDA MINUTE CREATION CO.,LTD.
  • แคตตาล็อก

  - ธุรกิจFA ・ออกแบบและผลิตอุปกรณ์ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ・ออกแบบและผลิตอุปกรณ์ทุ่นแรงอัตโนมัติ ・ผลิตชิ้นส่วนที่ใช้ความแม่นยำ ・ออกแบบและผลิตController - ธุรกิจซอล์ฟแวร์ ・ออกแบบและผลิตซอล์ฟแวร์การแพทย์ ・ออกแบบและผลิตซอล์ฟแวร์ด้านการควบคุมไฟฟ้า ・ออกแบบและผลิตซอล์ฟแวร์อย่างง่าย

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: อุปกรณ์ FA/อุปกรณ์ควบคุม
 • MASUOKA MANUFACTURING CO.,LTD. MASUOKA MANUFACTURING CO.,LTD.
  • แคตตาล็อก

  ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนยางสำหรับรถยนต์, ผลิตภัณฑ์ยางสำหรับเครื่องจักรเซมิคอนดักเตอร์,ผลิตภัณฑ์ยางทางการแพทย์,ผลิตภัณฑ์ยางสำหรับอุปกรณ์ในออฟฟิศ

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: อี่นๆ
 • KOMA INDUSTRIES LTD. KOMA INDUSTRIES LTD.
  • แคตตาล็อก

  ผลิตชิ้นส่วนละเอียดขนาดเล็กมาก ชิ้นส่วนเสาอากาศต่างๆ, ชิ้นส่วนรถยนต์, ชิ้นส่วนกลอนกุญแจ, ชิ้นส่วนเครื่องบิน อวกาศ, ชิ้นส่วนคอนเนคเตอร์, ผลิตเซมิคอนดักเตอร์, ประกอบและแปรรูปชิ้นส่วนอุปกรณ์ตรวจสอบ และอื่นๆ

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: อี่นๆ
 • SV Nittan Co., Ltd. SV Nittan Co., Ltd.
  • แคตตาล็อก

  - ผลิตทังสเตน โมลิบดีนัม การผลิตโลหะอื่นๆ การโปรเซสซิ่งและการจำหน่าย - ผลิตและจำหน่ายไฟน์เซรามิกและผลิตภัณฑ์อื่นๆในอุตสาหกรรมเซรามิก - ออกแบบ ผลิต จำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมและชิ้นส่วนเครื่องจักร - การให้เช่าและการควบคุมอสังหาริมทรัพย์ - งานที่เกี่ยวข้องกับการกำเนิดไฟฟ้าและการควบคุมนั้นๆ การบริหารจัดการและการจ่ายไฟจากการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ - กิจการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับทุกหัวข้อก่อนหน้านี

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: วัสดุ/วัตถุดิบ
 • Nakajima Industrial Co., Ltd. Nakajima Industrial Co., Ltd.
  • แคตตาล็อก

  พัฒนา ออกแบบ ตัวเคลือบสำหรับพลาสติกฟิล์ม

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: วัสดุ/วัตถุดิบ
 • NIKKI FRON (THAILAND) CO.,LTD. NIKKI FRON (THAILAND) CO.,LTD.
  • แคตตาล็อก

  เป็นผู้นำด้านการผลิตของ "FRP"ฝาครอบคลัทช์, และเป็นผู้เชี่ยวชาญของเรซิ่นฟลูออรีน บริษัทของเราเป็นผู้ผลิตทางเทคโนโลยีแบบการพัฒนาที่มอบ "ผลของการผลิต" เฉพาะในพื้นที่ทางเทคนิคของตัวเอง, สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นที่สุดให้แก่ทุกคนในอุตสาหกรรมในประเทศของเราได้อย่างรวดเร็ว. เราสืบทอดสิ่งประดิษฐ์และความคิดสร้างสรรค์ของจิตวิญญาณของผู้ก่อตั้งบริษัท Eitaro Kasuga เราตระหนักถึงฟังก์ชันที่จำเป็นและการแสดงที่มีคุณภาพที่โดดเด่น เราสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเชื่อถือที่สามารถให้บริการที่มีมูลค่าสูงสุดให้กับลูกค้าของเรา

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: อี่นๆ
 • NAKAYA BRUSH MANUFACTURING Co., Ltd. NAKAYA BRUSH MANUFACTURING Co., Ltd.
  • แคตตาล็อก

  ออกแบบ ผลิต และจำหน่ายแปรงสำหรับอุตสาหกรรม

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: อี่นๆ
 • Nissei-Kogyo Co., Ltd. Nissei-Kogyo Co., Ltd.
  • แคตตาล็อก

  - การผลิตต้นแบบต่างๆของชิ้นส่วนเรซิ่น - การผลิตต้นแบบต่างๆของชิ้นส่วนโลหะ - การตัดขึ้นรูปชิ้นส่วนเรซิ่นด้วยความแม่นยำ - การตัดขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะด้วยความแม่นยำ - การกัดขึ้นรูปของชิ้นส่วนเรซิ่น・ชิ้นส่วนโลหะ - การสร้างข้อมูล 3 มิติ (3D)

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: อี่นๆ
 • Enplas Precision (Thailand) Co., Ltd. Enplas Precision (Thailand) Co., Ltd.
  • แคตตาล็อก

  - งานเอนจิเนียร์ริ่งพลาสติก

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: วัสดุ/วัตถุดิบ
 • Fuji Hitech Co., Ltd. Fuji Hitech Co., Ltd.
  • แคตตาล็อก

  กิจการที่ดำเนินการ - อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการล้างในอุตสาหกรรม - ไดซิ่งเบลด - อุปกรณ์ทุ่นแรงที่ใช้สำหรับเห็ด - อุปกรณ์ขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์และอาหาร

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: อี่นๆ
 • ALPHAX INTERNATIONAL TRADING (THAILAND) CO., LTD. ALPHAX INTERNATIONAL TRADING (THAILAND) CO., LTD.
  • แคตตาล็อก

  - จัดจำหน่ายชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของเครื่องจักรทั่วไปและแต่ละชนิดไฟฟ้า รวมถึงธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องอาทิเช่นการติดตั้งและการบำรุงรักษา - จัดจำหน่ายเครื่องคิดเลขไฟฟ้า, อุปกรณ์โดยรอบและชิ้นส่วน รวมถึงธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องอาทิเช่นการติดตั้งและการบำรุงรักษา - จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์Electronic deviceและPower storage device - จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เรซิน, โลหะ, แก้ว, เคมี - จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีในงานอุตสาหกรรมเคมี - ออกแบบระบบ, พัฒนาซอล์ฟแวร์, บริการ, จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและผลิตตามสั่ง รวมถึงงานการนำเข้าส่งออกที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่กล่าวไปข้างต้น - ธุรกิจทั้งหมดที่เกี่ยวกับหัวข้อที่กล่าวไปข้างต้น - การลงทุนที่มีต่อการดำเนินธุรกิจของหัวข้อที่กล่าวไปข้างต้น

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: CAD/CAM/สินค้าที่เกี่ยวข้อง/บริการที่เกี่ยวข้อง
 • Link Micro Asia (Thailand) Co.Ltd Link Micro Asia (Thailand) Co.Ltd
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  ・ออกแบบ ผลิตและขายซ๊อกเก็ตทดสอบICสำหรับตรวจสอบสารกึ่งตัวนำ、สปริงพ๊อบพิน ・ขายและผลิต สปริงพ๊อบสำหรับตรวจสอบแผงอิเลคทรอนิกส์ ・ขายและผลิต OEM ของเชนคิด・แผ่นเชื่อมต่อ(Epson、Delta、Multitest、Synax、Yokogawa) ・ผลิต และขายOEMของ ฮีทเตอร์ซ๊อกเก็ต สำหรับEpsonฮันโดร่า ・ผลิตและขาย Load Board、ATE Board ・สัญญาบริการเอาท์ซอร์สของการตรวจสอบ ผลิตของอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์อื่นๆ

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: อี่นๆ
 • OPTOTECHNO Co., LTD. OPTOTECHNO Co., LTD.
  • แคตตาล็อก

  ดีไวซ์อาร์เรย์และสารกึ่งตัวนำแบบพิเศษ เอ็นโค้ดเดอร์ เซนเซอร์สำหรับเครื่องมือวัด เป็นต้น PD อาร์เรย์ PIN-PDอาร์เรย์ จำนวนการแบ่งส่วน แพทเทินนิ่ง รับออกแบบและผลิตสารกึ่งตัวนำ ดัมมี่ชีพ ผลิตตามความต้องการของลูกค้า ผลิตดัมมี่ชิพ เวเฟอร์ที่มีวัตถุประสงค์ที่หลากหลายที่ใช้ในบอนดิ้ง วายบอนดิ้ง หรือใช้เพื่อการปรับล่วงหน้า การฝึกอบรม การนำไปใช้เพื่อพัฒนาอุปกรณ์ เป็นต้น ดีไวซ์รับแสงและเพรชเชอร์ เซนเซอร์ เวเฟอร์ จำหน่ายโฟโต้ไดโอด(รวมอาร์เรย์) โฟโต้ทรานซิสเตอร์ และเพรชเชอร์ เซนเซอร์ เวเฟอร์ เซนเซอร์วัดของเหลว เป็นเซนเซอร์วัดของเหลวที่ใช้ค่าต่างของอัตราการหักเห มี2ชนิดคือ แบบโปร่งแสงและแบบสะท้อนแสง P ซีรีย์ ปริ้นบอร์ดที่อินเสิร์ทผิวหน้า ไม่ซับซ้อน มีขนาดเล็ก ขนาด2.5×5.0×1.3t LED โฟโต้ไดโอด โฟโต้ทรานซิสเตอร์ โฟโต้รีเฟลคเตอร์ เป็นต้น COB การประกอบIC แบร์ชิพ รองรับสายAuและสายAl รองรับชินส่วนอินเสิร์ท PIN โฟโต้ไดโอด(Si) แบบความเร็วสูง โฟโต้ไดโอดสำหรับสัญญาณแสง คลื่นความถี่ที่ตัด100MHz โฟโต้ไดโอด โฟโต้ทรานซิสเตอร์(Si)แบบมาตรฐาน มีประสิทธิภาพสูงและมีความน่าเชื่อถือสูงด้วยเทคโนโลยีการกระจายตัวด้วยความเร็วสูง การแสดงLED รองรับได้หลากสี รองรับตั้งแต่การออกแบบปริ้นบอร์ด

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: เซมิคอนดักเตอร์/อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์
 • Seibuprocess Co.,LTD. Seibuprocess Co.,LTD.
  • แคตตาล็อก

  ยุคสมัยที่ต้องการการตอบสนองอย่างรวดเร็วและถูกต้องให้ดีขึ้น ในกลุ่มSeibugomu ได้ครอบคลุมสาขาต่างๆอย่างกว้าง เช่น ชิ้นส่วนความปลอดภัย ทางการเกษตร โยธาธิการ สินค้าแปรรูป และวัตถุดิบพลาสติกผสม, ผลิตภัณฑ์ยางสำหรับอุตสาหกรรม เช่น ท่อโฮส สายพานต่างๆ ที่ในเป็นผลิตภัณฑ์ หรือเครื่องจักรต่างๆ เราใส่ใจระบบนำส่งที่รวดเร็ว จัดหาสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ และรักษาคุณภาพให้ดี ซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการทั้งหมดในโลกอุตสาหกรรม

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: วัสดุ/วัตถุดิบ
 • Iinuma Gauge Manufacturing Co., Ltd. Iinuma Gauge Manufacturing Co., Ltd.
  • แคตตาล็อก

  ■ ออกแบบ จัดทำ และให้บริการเครื่องผลิตลิขวิดคริสตัลดิสเพลย์LCD ■ ออกแบบ จัดทำเครื่องจักรเฉพาะทาง ■ ออกแบบ จัดทำชิ้นส่วนอะไหล่ความแม่นยำสูงสำหรับใช้กับเครื่องจักรเฉพาะทางขนาดใหญ่ ■ จำหน่ายรับบิงคลอธ

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • Intexs Corporation. Intexs Corporation.
  • แคตตาล็อก

  และหลอดไฟฟลูออเรสเซ้นท์แบบ Full Color เป็นหลัก - โดยไฟ LED แบบหลอดฟลูออเรสเซ้นท์สีขาวซึ่งมีการจัดจำหน่ายในปัจจุบันนั้นเป็นการดำเนินการร่วมกันกับบริษัทชั้นนำของประเทศเกาหลี - เป็นหลอดไฟ LED ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงานและมีการควบคุมแบบ Demand Control - Full Color LED Module ซึ่งใช้ในการทำระบบ, หลักการในการผลิตระดับชั้นนำในประเทศ - ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น จึงถูกนำมาใช้ในบริษัทฟาสฟู้ดชั้นนำ, สาขาย่อยของร้านค้าชั้นนำอย่างแพร่หลาย ○ งานประเภท LCD Module ซึ่งมีการใช้ LED Black Light ความสว่างสูง คิดค้นพัฒนา LCD Module ฺBlack Light ความสว่างสูงร่วมกันกับบริษัท Sankosha ผลิตภัณฑ์ซึ่งนำมาใช้เป็นมอนิเตอร์ในโครงสร้างของชานชลารถไฟ JR Tokyo มีความสว่างสูง(1000cd)และผ่านการประเมินให้เป็นผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน ○ สมาคมส่งเสริมสนับสนุนการสำรวจป้องกันการเกิดภัยพิบัติทางแสง ทำหน้าที่ในการสนับสนุนสมาคมในฐานะหน่วยงานธุรการของสมาคมฯ บริษัทฯมีความมุ่งมั่น ทุ่มเทให้กับโครงสร้างพื้นฐานของสังคมโดยยึดหลักความปลอดภัยไปจนถึงการสร้างความอุ่นใจ โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนา,การสร้างสรรและการขยายตลาดต่อไป - เริ่มดำเนินงานกับ JR Tokyo และทำระบบแสงป้องกันภัยพิบัติทางรถไฟนับตั้งแต่ปี 2008 เป็นต้นมา

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: ของใช้ในโรงงาน/วัสดุสิ้นเปลือง/วัสดุสำรอง
 • Tama Electric Inc. Tama Electric Inc.
  • แคตตาล็อก

  จำหน่าย, ผลิต, ออกแบบไฟฟ้าสำหรับขับเคลื่อนเลเซอร์เซมิคอนดักเตอร์ จำหน่าย ออกแบบ ผลิต เครื่องวัดระยะคลื่นแสง งานซอฟแวร์ งานที่เกี่ยวข้องกับข้อด้านบนทั้งหมด

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: ชิ้นส่วนเครื่องจักร
 • Tokyo Process Service Co., Ltd. Tokyo Process Service Co., Ltd.
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  ขายและผลิต แผงวงจร・ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์・หน้าจอแสดงผลหรือหน้ากาก สำหรับแผงเซลส์แสงอาทิตย์(หน้ากากหน้าจอ・โฟโต้มาร์ก・หน้ากากโลหะ)และตะแกรงขนาดเล็ก(กระชอน) และวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์หน้าจอ

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: อี่นๆ
 • KIYOKAWA Plating Industry Co., Ltd. KIYOKAWA Plating Industry Co., Ltd.
  • แคตตาล็อก

  ■ การจัดการพื้นผิว 1. ชุบด้วยไฟฟ้าชนิดต่างๆ และชุบแบบไม่ใช้ไฟฟ้า โครเมี่ยม, สังกะสี, ทองแดง, นิกเกิล, ดีบุก, ทอง, เงิน, ทองคำขาว ฯลฯ 2. ชุบแบบสมบัติเฉพาะ ชุบโลหะผสม, ชุบคอมโพสิต, ชุบแข็ง, ชุบป้องกันการกัดกร่อน ฯลฯ 3. เคลือบสารเคมี กรดฟอสฟอริก, เคลือบแมงกานีส, ย้อมสีดำ 4. การชุบอลูมิเนียม (Alumite) สี, ฮาร์ดอะโนไดซ์, เงิน ■ อุปกรณ์ชุปหลัก 1. ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แผ่นวงจรพิมพ์, ชิ้นส่วนชิปสี่เหลี่ยม, รีซิสเตอร์โลหะ, ฟิวส์โลหะ (ออกไซด์) ฯลฯ 2. แม่เหล็ก แม่เหล็กนีโอไดเมีย, ซาแมเรียม (Nd, Sm) 3. เวเฟอร์สารกึ่งตัวนำ 4. วัสดุอื่นๆ ฟิล์ม, เส้นใย, ผง, โลหะผสมกักเก็บไฮโดรเจน (ถ่านนิกเกิลไฮโดรเจน, ถ่านเชื้อเพลิง, สำหรับแทงค์) ฯลฯ ■ การชุบแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 1. ชุบแบบไม่มีไซยาไนด์: การชุบโดยไม่ใช้ไซยาไนด์อันตราย 2. ชุบแบบไม่มีตะกั่ว: การชุบเหล็กผสมโดยไม่ใช้ตะกั่วอันตราย 3. ชุบแบบไม่มีโครเมียม: การชุบเหล็กผสมโดยไม่ใช้เฮกซะวาเลนต์โครเมียมอันตราย

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: อี่นๆ
 • Oita Device Technology Co.,Ltd. Oita Device Technology Co.,Ltd.
  • แคตตาล็อก

  ธุรกิจประกอบเซมิคอนดักเตอร์ ธุรกิจงานต้นแบบทดลองผลิตเซมิคอนดักเตอร์/สนับสนุนการพัฒนา ธุรกิจจัดหาบุคลากรที่เฉพาะเจาะจง ธุรกิจส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: เซมิคอนดักเตอร์/อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์
 • MIYAMOTO JYUSHI KOGYO CO,.LTD. MIYAMOTO JYUSHI KOGYO CO,.LTD.
  • แคตตาล็อก

  ■ ออกแบบดีไซน์, วางโครงการ ■ ขึ้นรูปRP (ขึ้นรูปแสง、ขึ้นรูปละลายเรซิ่น) ■ ทดลองพลาสติก,โลหะ ■ ขึ้นรูปแม่พิมพ์ (แม่พิมพ์ทดลอง) ■ แบบฉีดสุญญากาศ ■ แปรรูปเครื่องจักรละเอียดชิ้นส่วนโลหะ ■ แปรรูปเครื่องจักรละเอียดชิ้นส่วนพลาสติก ■ ให้บริการพัฒนา และออกแบบ ■ บริการข้อมูลNC โมเดลลิ่ง3D ■ บริการวัด ■ เตรียมผลิตจำนวนมาก

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: ชิ้นส่วนเครื่องจักร
 • RISO CORPORATION RISO CORPORATION
  • แคตตาล็อก

  ■ ให้บริการด้านเอนจิเนียริ่งสำหรับสินค้าทุกชนิด ■ ออกแบบ พัฒนาการบริการรวมทั้งผลิตและจำหน่ายสินค้า ■ ตรวจสอบ วิจัย อบรมและเป็นที่ปรึกษาด้านการให้บริการและสินค้า ■ วางแผน พัฒนา จำหน่ายสินค้า ■ การส่งพนักงานไปประจำการเฉพาะกิจ(สิทธิบัตร14-301319)

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: อี่นๆ
 • NICHIWA KOGYO CO.,LTD. NICHIWA KOGYO CO.,LTD.
  • แคตตาล็อก

  <เราสามารถรองรับได้ตามหัวข้อด้านล่างนี้ตามความต้องการของลูกค้า> ・สามารถรองรับงานปริมาณน้อยและงานทดลองได้ ・รองรับได้อย่างหยืดหยุ่นไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์ อาทิตย์หนือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ・เจียร์เวเฟอร์ได้ถึง12นิ้ว และดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่โพลิชไปจนถึงการทำชิพ ・เงื่อนไขในการผลิตและการเลือกวัตถุดิบเหมาะสมได้คุณภาพ ・สร้างผลกำไรด้วยการตรวจสอบแบบออโต้เมชั่น ・สามารถรองรับกระบวนการก่อนหน้า(การประกอบ)ได้อย่างครบวงจรร่วมกับผู้ผลิตในละแวกใกล้เคียงได้ ・วัสดุ(ถาดและถุงอะลูมิเนียม เป็นต้น)สามารถหาซื้อได้จากบริษัทเรา ・สามารถออกแบบขนาดของถาดให้เข้ากับขนาดของชิพได้และสามารถล้างอัลตราโซนิคด้วยน้ำบริสุทธิ์ได้ ・รองรับเวเฟอร์ขนาดเล็ก(ตัวอย่าง:BG4นิ้ว เลเซอร์มาร์คกิ้ง 5 นิ้ว) ・สามารถรองรับได้ทั้งในภูมิภาคคิวชู ชิโกกุ จูโคะคุ(สามารถเยี่ยมชมและประชุมได้) ・แม้แต่ในคิวชูและโอกินาวาก็สามารถส่งงานในวันถัดไปได้ด้วยการขนส่งที่เหมาะสม ■ การผลิตและตรวจสอบสารกึ่งตัวนำ ・การเจียร์ด้านหลัง เลเซอร์มาร์กกิ้ง ・โพลิช ・ไดซิ่ง เลเซอร์ไดซิ่ง ・การบรรจุใส่ถาด ・การตรวจสอบรูปลักษณ์ภายนอก(กล้องจุลทรรศน์ การตรวจสอบอัตโนมัติ) ■ การผลิตอิงค์เจ็ตปริ้นเตอร์ ■ การปลิตหมึก ■ การขัดกระจก

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: อี่นๆ
 • Kt-tec Corporation. Kt-tec Corporation.
  • แคตตาล็อก

  ・มีหลายรุ่นตั้งแต่ขนาดเล็ก/กลาง/ใหญ่ตั้งแต่งานชิ้นเดี่ยวทุกชนิด ・ชิ้นส่วนการแมชชินนิ่งเครื่องจักรโลหะ (งานคัทติ้ง) ・งานแมชชินนิ่งชิ้นเดี่ยวด้วยแท่นกลึงรุ่นมาตรฐาน, การมิลลิ่งรุ่นมาตรฐาน, แท่นกลึงเทอเร็ท ・งานกลึงแบบละเอียดด้วยแท่นกลึงNC, แท่นกลึง NCแบบซับซ้อน, เครื่องแมชชินนิ่งเซนเตอร์ ・มีบริการทุกขั้นตอนตั้งแต่การขัดกลึงหลังอบความร้อน, การอบผิวชิ้นงาน, การแพ็คกิ้ง, การขนส่งจนถึงการสำเร็จเป็นชิ้นงาน ・ใบมีด→φ2~φ400(รองรับได้สูงสุด 1200 ในโรงงานในเครือ) ・เพลท→1400×800(รองรับได้สูงสุด 2000×3000ในโรงงานในเครือ) ・การอบผิว (ชุบอิเล็คโทรไลท์,โคบอลต์,นิกเกิ้ล, นอน-อิเล็กโทรไลต์, โครเมียมแข็งพิเศษ,อะโนไดซ์อลูมิเนียม) ・อื่น มีผลงานทั้งงานเชื่อม, การอัดเพรส, เลเซอร์, งานแมชชินนิ่งแผ่นเหล็ก

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: เครื่องมือตัด/วัสดุเจียร
 • Shinseiki Co., Ltd. Shinseiki Co., Ltd.
  • แคตตาล็อก

  ■ แปรรูป,ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์การผลิตที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ ■ แปรรูป,ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์การผลิตที่เกี่ยวกับผลึกเหลว ■ แปรรูป,ผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบินและอวกาศ ■ แปรรูป,ผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วย

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: ชิ้นส่วนเครื่องจักร
 • SHINWA CO.,LTD. SHINWA CO.,LTD.
  • แคตตาล็อก

  ○แปรรูปชิ้นส่วนละเอียดสำหรับเครื่องมือผลิตสารกึ่งตัวนำ ○แปรรูปชิ้นส่วนละเอียดสำหรับเครื่องมือผลิตผลึกเหลว ○แปรรูปชิ้นส่วนละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเกทวาล์ว / Vacuum Chamber ○แปรรูปชิ้นส่วนละเอียดของผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมขนาดใหญ่

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: ชิ้นส่วนเครื่องจักร
 • Nanometric Technology Inc. Nanometric Technology Inc.
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  พัฒนา・ขาย อุปกรณ์ผลิตเซมิคอนดัคเตอร์ มารค์แอร์ไลน์เนอร์、สปริงเนอร์、ดีเวลลอปเปอร์ พัฒนา・ขาย อุปกรณ์สนับสนุนการพัมนา ไมโครแมชชีน เอ็มอีเอ็มเอส อุปกรณ์สำหรับการแพทย์、กล้องจลุทรรศน์สำหรับการผ่าตัด、กล้องส่องตรวจภายใน

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: อุปกรณ์ขับเคลื่อน/อุปกรณ์ไฟฟ้า
 • CITIZEN FINEDEVICE CO.,LTD. CITIZEN FINEDEVICE CO.,LTD.
  • แคตตาล็อก

  Quartz Crystal Devices, Electronic Devices, Optical Devices, Ceramic Devices, FA Systems, Precision Machining (cutting,pressing), Product Assembly, Measuring Instruments, etc.

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • N.I.(THAILAND)CO.,LTD. N.I.(THAILAND)CO.,LTD.
  • แคตตาล็อก

  ออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ซีลเซมิคอนดักเตอร์, อุปกรณ์ผลิตเซมิคอนดักเตอร์และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง, ยูนิตโดยรอบ

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: เซมิคอนดักเตอร์/อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์
 • KOMATSU ELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD. KOMATSU ELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD.
  • แคตตาล็อก

  อุปกรณ์เอฟเอชนิดต่างๆ、พัฒนาอุปกรณ์ช่วยประหยัดพลังงาน・ออแบบ・ผลิต・ขาย・บำรุงรักษา

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: อุปกรณ์ FA/อุปกรณ์ควบคุม
 • MITACHI (THAILAND) CO.,LTD. MITACHI (THAILAND) CO.,LTD.
  • แคตตาล็อก

  จำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคและเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศไทยรวมถึงให้บริการ EMS

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: เซมิคอนดักเตอร์/อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์
 • OS ELECTRONICS CO., LTD. OS ELECTRONICS CO., LTD.
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครตัวแทนจำหน่าย
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  บริษัทธุรกิจการค้าชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ จำหน่ายสารกึ่งตัวนำ ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ พาวแวอร์ซัพพลาย/แบตเตอรี่ และส่วนประกอบทางเคมี

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: บริษัทการค้า
 • THAI NICHIAS INTERNATIONAL CO., LTD. THAI NICHIAS INTERNATIONAL CO., LTD.
  • แคตตาล็อก
  • รับสมัครหุ้นส่วนธุรกิจ

  【วัสดุอุปกรณ์】 ・ ปะเก็น ・แพ็คกิ้ง ・ยาง ・ลูกสูบ ・สารเสึยดสี 【ฉนวนกันความร้อน・วัตถุกักเก็บความร้อน】 ・ เซรามิกไฟเบอร์ ・ไฟเบอร์ที่ละลายได้ ・ ฉนวนใยหิน ・แคลเซียม ซิลิเกต ・คอนกรีตทนไฟ ・ แผ่นฉนวนกันความร้อน(-196℃~1800℃) ・ผ้าทนความร้อน(แปรรูปและอื่นๆ) ・ พาเนลฮีตเตอร์ ・ตัวกรอง(VOC・โอโซน・ขจัดควาดชื้นและอื่นๆ) ・ ฉนวนกันความร้อนอื่นๆ 【ฟูออเรซิ่น】 ・ วัสดุ ・ชิ้นส่วนแปรรูป ・บุรองทนความร้อน

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: ชิ้นส่วนเครื่องจักร
 • AJI Co.,Ltd. AJI Co.,Ltd.
  • แคตตาล็อก

  ○ จัดจำหน่ายเครื่องวางชิ้นส่วนสำหรับการวิจัยพัฒนา, เครื่องวางชิ้นส่วนความแม่นยำสูงสำหรับ เวเฟอร์เลเวลแพ็กเกจจิ้ง ○ พัฒนาคิดค้นกระบวนการ (ซัพพอร์ทตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการผลิตจริง, รวมถึงการผลิตงานตัวอย่าง) 【วงการที่นำไปใช้】 อยู่ระหว่างการพัฒนาขยายแอพพลิเคชั่นไปยังการวางชิ้นส่วนความแม่นยำสูงบนเวเฟอร์ เช่น เสตจ หรือ เอ็มอีเอ็มเอส ฯลฯ สำหรับการตัด・การตรวจสอบ, การผลิตชิ้นส่วนออพติก เวเฟอร์เลเวล และการวางชิ้นส่วนความแม่นยำสูงของเวเฟอร์เลเวล ซอฟต์แวร์ (มีทุกชนิด) ※ มีระบบการซัพพอร์ทที่ครบพร้อมที่ต่างประเทศ (เซี่ยงไฮ้, ไต้หวัน)

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: เครื่องฟิสิกส์และเคมี/เครื่องวิเคราะห์/สินค้าที่เกี่ยวข้อง/บริการที่เกี่ยวข้อง
 • Microphase Co., Ltd. Microphase Co., Ltd.
  • แคตตาล็อก

  ◆ เครื่องขึ้นรูปฟิล์มนาโน= เครื่องสังเคราะห์CNT, เครื่องขึ้นรูปฟิล์มกราฟีน, เตาCVDหมุน,เครื่องCVDของเตาเผาแบบหมุน, เครื่องCVD Carbon coatไปยังผิวของวัสดุที่เป็นขั้วลบ, เครื่องขึ้นรูปฟิล์มอนุภาคนาโน, เครื่องเคลือบผิวด้วยไอสูญญากาศ เป็นต้น ◆ วัสดุนาโน= CNTจัดทิศทางแนวดิ่ง, น้ำยาแยกกระจายCNT, วัสดุผสมเรซินCNT, แผ่นยางCNTยืด, CNT black-body ,แผ่นนำความร้อนCNT, TiO2 /TiC Nanotubes เป็นต้น

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: เครื่องฟิสิกส์และเคมี/เครื่องวิเคราะห์/สินค้าที่เกี่ยวข้อง/บริการที่เกี่ยวข้อง
 • MARUWA Co., Ltd. MARUWA Co., Ltd.
  • แคตตาล็อก

  พัฒนาคิดค้น・ผลิต・จัดจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเซรามิกส์สำหรับอุตสาหกรรม・สำหรับอิเล็กทรอนิกส์

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • IMANAGA ELECTRIC IND. CO., LTD IMANAGA ELECTRIC IND. CO., LTD
  • แคตตาล็อก

  ขายส่งอะไหล่ควบคุมแบบอิเลคทรอนิกส์ นำเข้า ส่งออก และจัดจำหน่ายอะไหล่ควบคุมแบบอิเลคทรอนิกส์

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: บริษัทการค้า
 • FUSHIMI Pharmaceutical Co.,Ltd. FUSHIMI Pharmaceutical Co.,Ltd.
  • แคตตาล็อก

  ผลิตและจัดจำหน่าย (ผลิตภัณฑ์ยา, สารเคมีในงานอุตสาหกรรม, สินค้าบริโภค และอื่นๆ)

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: อี่นๆ
 • DaitoME Co., Ltd. DaitoME Co., Ltd.
  • แคตตาล็อก

  industrial computer ฝ่ายผลิต ● วางแผน พัฒนา ออกแบบ ผลิตคัสตอมคอมพิวเตอร์ ● FA・โรบอทเอนจิเนียริ่ง ฝ่ายขาย ● จำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ IT, รถยนต์ , FA , อุปกรณ์สำหรับความบันเทิง , อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: อุปกรณ์ IT/อุปกรณ์ OA/อุปกรณ์สำนักงาน/เครื่องใช้สำนักงาน
 • Sum Hitechs Co.,Ltd. Sum Hitechs Co.,Ltd.
  • แคตตาล็อก

  SUM HITECHS makes best efforts to improve the customer satisfaction by using only Uyemura’s materials and facilities: Uyemura’s plating solutions Uyemura’s plating equipment Uyemura’s plating solution management device Furthermore, we serve as the role plant of Uyemura Group.

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: อี่นๆ
 • AICELLO THAILAND CO., LTD. AICELLO THAILAND CO., LTD.
  • แคตตาล็อก

  จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์Aicelloที่มีBoselon,‎Polyethylene filmเป็นหลัก

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: อี่นๆ
 • Toyo Precision Parts MFG. Co.,Ltd. Toyo Precision Parts MFG. Co.,Ltd.
  • แคตตาล็อก

  บริการแปรรูปผสมผสานหลากหลายชนิดโดยใช้โฟโต้ลิทโทกราฟฟี่เป็นหลัก 1. แปรรูปวัสดุโลหะหลายชนิดอย่างละเอียด ด้วยวิธีการแกะสลักโลหะ 2. จำหน่ายและผลิต เรติคอล, โฟโต้มาร์กสำหรับFPD, โฟโต้มาร์กสำหรับเซมิคอนดักเตอร์ 3. จำหน่ายและผลิตบอร์ดวงจรความน่าเชื่อถือสูงที่ใช้วิธีแผ่นบาง แผ่นหนา 4. จำหน่ายและผลิตสินค้าอื่นๆที่ทำจากโลหะ เช่น ที่คั่นหนังสือโลหะ

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: เครื่องผลิตเซมิคอนดักเตอร์/เครื่องผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องที่เกี่ยวข้อง
 • Trytech Trytech
  • แคตตาล็อก

  แปรรูปแผ่นป้ายพลาสติก

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: อี่นๆ
 • Tokyo Diamond (Thailand) Ltd. Tokyo Diamond (Thailand) Ltd.
  • แคตตาล็อก

  ผลิต จัดจำหน่าย ซ่อมเครื่องมือเพชรทั่วไปและจัดจำหน่ายเครื่องจักรอุปกรณ์, ผลิต จัดจำหน่าย ซ่อมเครื่องมือ CBNทั่วไป และจัดจำหน่ายเครื่องจักรอุปกรณ์

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: รับออกแบบ/รับผลิต/รับกลึง/รับประกอบ
 • Prox Corporation, Co., Ltd. Prox Corporation, Co., Ltd.
  • แคตตาล็อก

  * ออกแบบ, ผลิต, จัดจำหน่ายเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเซมิคอนดัคเตอร์ (พรี-โพรเซส, เว็ท สเตชั่น ฯลฯ) * ออกแบบ, ผลิต, จัดจำหน่ายเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตแอลซีดี * ออกแบบ, ผลิต, จัดจำหน่ายเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (การทำความสะอาดพีซีบี, เอทชิ่ง ฯลฯ) * ออกแบบ, ผลิต, จัดจำหน่ายเครื่องบำบัดน้ำทิ้ง, เครื่องทุ่นแรงในชีวิตประจำวัน, เครื่องผลิตน้ำสะอาด * ออกแบบ, ผลิต, จัดจำหน่ายเครื่องมือเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับคลีนรูม (ซี/บี, เอฟเอฟยู ฯลฯ) * และงานทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องกับข้างต้น (เช่น การซ่อมบำรุง, การเปลี่ยนชิ้นส่วน ฯลฯ)

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: เซมิคอนดักเตอร์/อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์
 • SANYU SWITCH Co.,Ltd. SANYU SWITCH Co.,Ltd.
  • แคตตาล็อก

  พัฒนา ผลิต และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทดสอบเซมิคอนดัคเตอร์, อุปกรณ์ตรวจวัด, อุปกรณ์สื่อสารคมนาคม, ระบบควบคุมการและสังเกตการณ์

  เนื้อหาของกิจการ

  ประเภทธุรกิจ: เครื่องผลิตเซมิคอนดักเตอร์/เครื่องผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องที่เกี่ยวข้อง
 • เฉพาะสมาชิก
 • ดาวน์โหลดรายการ (ไฟล์ CSV) ของ บริษัท อุตสาหกรรมของสารกึ่งตัวนำ・ผลึกเหลว・FPD

ทั้งหมด จากทั้งหมด 199 รายการ 1 - 80 แสดง รายการ

เป้าหมาย

PAGE TOP