TSUBAKI Overload protection and Control devices (Safety and Control devices) / TSUBAKI THAILAND แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

TSUBAKI Overload protection and Control devices (Safety and Control devices) / TSUBAKI THAILAND

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • TSUBAKI Overload Protection and Control Devices SAFCON TSUBAKI Overload Protection and Control Devices SAFCON
    • แคตตาล็อก

    ■ Tsubaki Safety and Control Device SAFCON สามารถตอบสนองต่อความต้องการในวงกว้าง สำหรับการป้องกัน(Safety)・ควบคุม(Control)เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรม เช่น อุปกรณ์ป้องกันเเชิงกล (Mechanic) อย่างเช่น Torque Limiter และ Shock Guard/ อุปกรณ์ป้องกันเชิงไฟฟ้า เช่น Shock Relay รวมถึง Torque Keeper และ Shock Monitor ซึ่งสามารถเลือกให้เหมาะสมตามการใช้งานได้ ■ อุปกรณ์ป้องกันการทำงานเกินประสิทธิภาพเชิงกล(Mechanic) ・ Torque Limiter ・ Shock guard ・ Axial Guard(Linear Shock Guard) ■ อุปกรณ์ป้องกันการทำงานเกินประสิทธิภาพเชิงไฟฟ้า ・ Shock relay ・ Shock Monitor ■ อุปกรณ์ควบคุมเชิงกล(Mechanic) ・ Torque Keeper ・ Mini Keeper ■ อุปกรณ์ควบคุมเชิงไฟฟ้า ・ Shock Monitor

ข้อมูลบริษัท

บริษัท สึบาคิโมโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด/ TSUBAKIMOTO (THAILAND) CO., LTD. บริษัท สึบาคิโมโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด/ TSUBAKIMOTO (THAILAND) CO., LTD.
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP