Digital dispenser controller SUPER-SIGMA-CMII แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Digital dispenser controller SUPER-SIGMA-CMII

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • Digital dispenser controller SUPER-SIGMA-CMII Digital dispenser controller SUPER-SIGMA-CMII
    • แคตตาล็อก

    Sigma series มียอดจําหน่ายสูงและได้รับกล่าวถึงในเรื่องระบบฟังก์ชั่นดิจิตอลอัตโนมัติ ซึ่งสามารถจ่ายของเหลวในปริมาณน้อยด้วยความแม่นยําเป็นเยี่ยม ด้วย 3 ฟังก์ชั่นหลักของ Sigma ทําให้สามารถขจัดปัญหาน้ํายาหยด, ความแตกต่างของความเข้มข้นของน้ํายา, สัญญาณเตือนปริมาณที่เหลืออยู่ เครื่องรุ่นนี้สามารถจ่ายของเหลวออกมาในระดับไมครอนขนาด 0.01 mg และจ่ายด้วยความเร็วสูงสุดต่ํากว่า 0.1 วินาที สามารถนําไปใช้ในกระบวนการผลิตสารกึ่งตัวนํา, อะไหล่อิเล็คทรอนิคส์ต่างๆเป็นต้น พัฒนาจากฟังก์ชั่นเดิมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น พัฒนามาเป็นเครื่อง Dispenser controller ด้วยระบบฟังก์ชั่นดิจิตอล SUPER-SIGMA-CMII เพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยําในการจ่ายของเหลวอย่างสม่ําเสมอ และมีความถูกต้องแม่นยําในการตรวจวัดปริมาณของน้ํายาที่เหลืออยู่

ข้อมูลบริษัท

MUSASHI ENGINEERING, INC. MUSASHI ENGINEERING, INC.
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP