Core Pin With Cooling Hole / Cooling Cavity "Cooling Core Pin" ผลิตภัณฑ์และบริการ

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Core Pin With Cooling Hole / Cooling Cavity "Cooling Core Pin"

Core Pin With Cooling Hole / Cooling Cavity "Cooling Core Pin"

แคตตาล็อก ติดต่อเรา

ราคา

กรุณาติดต่อเรา

กำหนดการส่งมอบสินค้า

กรุณาติดต่อเรา

สต็อกในประเทศไทย

กรุณาติดต่อเรา

ธุรกิจเป้าหมาย

ส่วนประกอบรถยนต์  รถยนต์・อุปกรณ์ขนส่ง  เครื่องจักร・เครื่องมือทางอุตสาหกรรม

ข้อมูลบริษัท

YAMAICHI SPECIAL STEEL (THAILAND) CO. LTD YAMAICHI SPECIAL STEEL (THAILAND) CO. LTD

แคตตาล็อก

Core Pin With Cooling Hole / Cooling Cavity "Cooling Core Pin"

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

*กรุณาเลือก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP