รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

TNI_Profile(TH)

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

 • ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน
  • แคตตาล็อก

  สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น ได้ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา โดยมีเป้าหมายให้บัณฑิตที่สำเร็จ การศึกษาจากสถาบัน เป็นผู้ที่คิดเป็นทำเป็น ตามแนวคิดของ Monotsukuri ซึ่งเป็นหลักการพัฒนาคนในภาคอุตสาหกรรม ของญี่ปุ่นที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติ มีความทุ่มเทใจให้กับการสร้างสรรค์ ผลงานที่มีคุณภาพเข้าใจการทำงาน ตลอดทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ จึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนสหกิจ ศึกษา( Cooperative Education )เป็นระบบการศึกษา ที่เน้นประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ( Work-based learning )โดยให้นักศึกษาไปปฏิบัติ งานจริงเต็มเวลาและได้ทำงานตรงตามสาขาวิชาวิชาชีพรวมทั้งมีประโยชน์ต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิต เป็นการจัดการเรียน ของนักศึกษาในสถานศึกษาให้เข้ากับการหา ประสบการณ์จริงจากการทำงานในสถานประกอบการอย่างมีหลักการและเป็น ระบบเพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษามีความพร้อมในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (TNI Research & Academic Service) ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (TNI Research & Academic Service)
  • แคตตาล็อก

  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2551 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ให้มีผลงานวิจัยและสามารถเผยแพร่ได้อย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดให้มีการบริการวิชาการแก่บุคลากรภายนอกของสถาบันฯ เพื่อให้บุคลากรภายใน สามารถนำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงเพื่อเป็นศูนย์กลาง รวบรวมแหล่งข้อมูลความรู้ทางวิชาการและเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายอาชีพ ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ

ข้อมูลบริษัท

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology)
 • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP