สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology) (25756)

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology)

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology)

เนื้อหาของกิจการ

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2548 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นได้
จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาขึ้นในนาม “สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น” โดยใช้คําย่อว่า ส.ท.ญ. หรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า “Thai-Nichi Institute of Technology” โดยใช้คําย่อว่า TNI โดยมุ่งมั่นเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของประเทศที่เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและ วิชาชีพเฉพาะทางชั้นสูง เพื่อเป็นแหล่งสร้างและพัฒนาบุคลากรในด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี การบริหารจัดการที่ทันสมัย มีความเป็นเลิศทางวิชาการ การประยุกต์ และการเผยแพร่องค์ความรู้แก่สังคมโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจิตสํานึกต่อสังคม"

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology) ได้

ตารางสรุปผลิตภัณฑ์และบริการของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology)

ตารางสรุปแคตตาล็อกของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology)

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

1771/1 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง

TEL

FAX

02-763-2754

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

URL

http://www.tni.ac.th/web/

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology) ได้

PAGE TOP