Coefficient of Friction Tester แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Coefficient of Friction Tester

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • เครื่องวัดค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทาน (Friction coefficient) เครื่องวัดค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทาน (Friction coefficient)
    • แคตตาล็อก

    เป็นเครื่องทดสอบที่วัดค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานสถิต (Coefficient of static friction) / แรงเสียดทานจลน์(Coefficient of kinetic friction) ได้อย่างง่ายดาย สามารถคํานวณค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานสถิต (Coefficient of static friction) / แรงเสียดทานจลน์ (Coefficient of kinetic friction) และจัดทําเป็นกราฟได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ประกอบอยู่ (ความเร็วของการสุ่มตัวอย่าง : ค่าสูงสุด 50Hz) [ข้อมูลพื้นฐาน] • ค่า Load สูงสุด 2N(200gf) ~ 10N(1kgf) • ระดับความละเอียดแม่นยํา ±0.2%F.S. • หน่วยวัดที่สามารถเลือกได้ N/kgf/lbf

ข้อมูลบริษัท

IMADA CO.,LTD. IMADA CO.,LTD.
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP