รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

NITTOKU ENGINEERING CO., LTD.

NITTOKU ENGINEERING CO., LTD.

เนื้อหาของกิจการ

1. ผลิตและการจําหน่ายเครืองอัตโนมัติ และอุปกรณ์อืนๆของเครือง
2. ผลิตและการจําหน่ายเครืองจักรสําหรับผลิตอุปกรณ์ทีเป็นส่วนประกอบในเครืองมือ
อิเล็คโทรนิค, และเครืองใช้ไฟฟ้า
3. ผลิตและการจําหน่ายเครืองจักรสําหรับผลิตเครืองมือทางการแพทย์ และอุปกรณ์อืนๆที
เกียวข้องของเครือง
4. ผลิตและการจําหน่ายการ์ดทีติดตัง. ระบบการจัดการบันทึกข้อมูล และอุปกรณ์ของเครือง

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ NITTOKU ENGINEERING CO., LTD. ได้

ตารางสรุปแคตตาล็อกของNITTOKU ENGINEERING CO., LTD.

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

NITTOKU เป็นผู้ผลิตเครืองมืออุปกรณ์ทีมีความเชียวชาญทางเทคนิคด้านขดลวดสูงเป็นอันดับ
หนึงของโลก
เราสังสมชือเสียงจากการผลิตอุปกรณ์เฉพาะทางสําหรับสินค้าและสําหรับวงการอุตสาหกรรม
และสายงานระบบเพือลูกค้า รวมทัง. ยังเก็บเกียวประสบการณ์ และเทคโนโลยีพืน. ฐานทีจําเป็นใน
การการพันขดลวดมายาวนาน เราจึงสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกท่านได้อย่าง
กว้างขวาง

รหัสไปรษณีย์

3368561

พื้นที่/ประเทศ

Saitama, ญี่ปุ่น

ที่อยู่

5-11-20 Shirahata, Minami-ku, Saitama-city

TEL

FAX

+81-48-838-2131

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

URL

http://www.nittoku.co.jp/globalweb.html

ติดต่อเรา

ภาษาที่รองรับ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ

*เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอก

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทซึ่งประเภทของธุรกิจตรงกับ NITTOKU ENGINEERING CO., LTD. ได้

PAGE TOP