Pressing Technology & Products Example of TAKEDA INDUSTRY THAILAND แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

Pressing Technology & Products Example of TAKEDA INDUSTRY THAILAND

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

 • ชิ้นส่วนปั้มขึ้นรูปที่มีความเที่ยงตรงบริเวณเครื่องยนต์ในรถยนต์(วงแหวน ฯลฯ) ชิ้นส่วนปั้มขึ้นรูปที่มีความเที่ยงตรงบริเวณเครื่องยนต์ในรถยนต์(วงแหวน ฯลฯ)
  • แคตตาล็อก
  • ตัวอย่างการนำมาใช้และผลงาน

  ลูกค้าที่กำลังประสบปัญหาความเที่ยงตรงของการขึ้นรูป และระยะเวลาส่งมอบ เมื่อมีการจัดหา “ชิ้นส่วนปั้มขึ้นรูปที่มีความเที่ยงตรงบริเวณเครื่องยนต์ในรถยนต์”ในประเทศไทย และลูกค้าที่กำลังพิจารณาการลดต้นทุน โปรดอย่าลังเลที่จะมาปรึกษากับเรา ● ”Takeda “ เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนปั้มขึ้นรูปที่มีความเที่ยงตรง สามารถส่งมอบชิ้นส่วนได้อย่างเบ็ดเสร็จตั้งแต่การออกแบบแม่พิมพ์ การปั้มขึ้นรูป จนกระทั่งประกอบ ● ปัจจุบัน ลูกค้าสามารถทบทวนกระบวนการขึ้นรูปของชิ้นส่วนปั้มขึ้นรูปที่มีความเที่ยงตรงที่จัดหาได้ภายในประเทศไทย และนำเสนอการลดต้นทุนได้ ● เนื่องจากบริษัทของเราติดตั้งอุปกรณ์ปั้มขึ้นรูปชนิดเดียวกับสำนักงานใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยการทดลองที่ดำเนินการที่ประเทศญี่ปุ่นจึงสามารถนำมาผลิต Mass Production ในประเทศไทยได้อย่างราบรื่น ● เนื่องจากอุปกรณ์สามารถทำงานทดแทนกันได้ทันทีที่ตัวใดตัวหนึ่งชำรุด ทำให้ป้องกันปัญหา เช่น ไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ ฯลฯ ※ มีการรวบรวมตัวอย่างผลงานชิ้นส่วนยานยนต์ที่ได้ส่งมอบจนถึงปัจจุบันขึ้นเป็นแคตตาล็อกสามารถทำการดาวน์โหลด และตรวจสอบเทคโนโลยีและผลงานการจัดส่งสินค้าของพวกเราได้

 • ชิ้นส่วนปั้มขึ้นรูปที่มีความเที่ยงตรงที่เกี่ยวกับเบรกรถยนต์ ชิ้นส่วนปั้มขึ้นรูปที่มีความเที่ยงตรงที่เกี่ยวกับเบรกรถยนต์
  • แคตตาล็อก
  • ตัวอย่างการนำมาใช้และผลงาน

  ลูกค้าที่กำลังประสบปัญหาความเที่ยงตรงของการขึ้นรูป และระยะเวลาส่งมอบ เมื่อมีการจัดหา “ชิ้นส่วนปั้มขึ้นรูปที่มีความเที่ยงตรงที่เกี่ยวกับเบรกรถยนต์”ในประเทศไทย และลูกค้าที่กำลังพิจารณาการลดต้นทุน โปรดอย่าลังเลที่จะมาปรึกษากับเรา ● ”Takeda “ เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนปั้มขึ้นรูปที่มีความเที่ยงตรง สามารถส่งมอบชิ้นส่วนได้อย่างเบ็ดเสร็จตั้งแต่การออกแบบแม่พิมพ์ การปั้มขึ้นรูป จนกระทั่งประกอบ ● ปัจจุบัน ลูกค้าสามารถทบทวนกระบวนการขึ้นรูปของชิ้นส่วนปั้มขึ้นรูปที่มีความเที่ยงตรงที่จัดหาได้ภายในประเทศไทย และนำเสนอการลดต้นทุนได้ ● เนื่องจากบริษัทของเราติดตั้งอุปกรณ์ปั้มขึ้นรูปชนิดเดียวกับสำนักงานใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยการทดลองที่ดำเนินการที่ประเทศญี่ปุ่นจึงสามารถนำมาผลิต Mass Production ในประเทศไทยได้อย่างราบรื่น ● เนื่องจากอุปกรณ์สามารถทำงานทดแทนกันได้ทันทีที่ตัวใดตัวหนึ่งชำรุด ทำให้ป้องกันปัญหา เช่น ไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ ฯลฯ ※ มีการรวบรวมตัวอย่างผลงานชิ้นส่วนยานยนต์ที่ได้ส่งมอบจนถึงปัจจุบันขึ้นเป็นแคตตาล็อกสามารถทำการดาวน์โหลด และตรวจสอบเทคโนโลยีและผลงานการจัดส่งสินค้าของพวกเราได้

 • ชิ้นส่วนปั้มขึ้นรูปลึก (Deep drawing press processing) เช่น หัวเพลา・เพลาขับของรถยนต์ ชิ้นส่วนปั้มขึ้นรูปลึก (Deep drawing press processing) เช่น หัวเพลา・เพลาขับของรถยนต์
  • แคตตาล็อก
  • ตัวอย่างการนำมาใช้และผลงาน

  ลูกค้าที่กำลังประสบปัญหาความเที่ยงตรงของการขึ้นรูปและระยะเวลาส่งมอบ เมื่อมีการจัดหา “ชิ้นส่วนปั้มขึ้นรูปลึก (Deep drawing press processing) เช่น หัวเพลา・เพลาขับของรถยนต์” ในประเทศไทย และลูกค้าที่กำลังพิจารณาการลดต้นทุน โปรดอย่าลังเลที่จะมาปรึกษากับเรา ● ”Takeda “ เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนปั้มขึ้นรูปที่มีความเที่ยงตรง สามารถส่งมอบชิ้นส่วนได้อย่างเบ็ดเสร็จตั้งแต่การออกแบบแม่พิมพ์ การปั้มขึ้นรูป จนกระทั่งประกอบ ● ปัจจุบัน ลูกค้าสามารถทบทวนกระบวนการขึ้นรูปของชิ้นส่วนปั้มขึ้นรูปที่มีความเที่ยงตรงที่จัดหาได้ภายในประเทศไทย และนำเสนอการลดต้นทุนได้ ● เนื่องจากบริษัทของเราติดตั้งอุปกรณ์ปั้มขึ้นรูปชนิดเดียวกับสำนักงานใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยการทดลองที่ดำเนินการที่ประเทศญี่ปุ่นจึงสามารถนำมาผลิต Mass Production ในประเทศไทยได้อย่างราบรื่น ● เนื่องจากอุปกรณ์สามารถทำงานทดแทนกันได้ทันทีที่ตัวใดตัวหนึ่งชำรุด จะป้องกันปัญหา เช่น ไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ ฯลฯ ※ มีการรวบรวมตัวอย่างผลงานชิ้นส่วนยานยนต์ที่ได้ส่งมอบจนถึงปัจจุบันขึ้นเป็นแคตตาล็อกสามารถทำการดาวน์โหลด และตรวจสอบเทคโนโลยีและผลงานการจัดส่งสินค้าของพวกเราได้

 • ชิ้นส่วนปั้มขึ้นรูปที่มีความเที่ยงตรงบริเวณที่นั่งที่ใช้ในรถยนต์ ชิ้นส่วนปั้มขึ้นรูปที่มีความเที่ยงตรงบริเวณที่นั่งที่ใช้ในรถยนต์
  • แคตตาล็อก
  • ตัวอย่างการนำมาใช้และผลงาน

  ลูกค้าที่กำลังประสบปัญหาความเที่ยงตรงของการขึ้นรูป และระยะเวลาส่งมอบ เมื่อมีการจัดหา “ชิ้นส่วนปั้มขึ้นรูปที่มีความเที่ยงตรงบริเวณที่นั่งที่ใช้ในรถยนต์”ในประเทศไทย และลูกค้าที่กำลังพิจารณาการลดต้นทุน โปรดอย่าลังเลที่จะมาปรึกษากับเรา ● ”Takeda “ เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนปั้มขึ้นรูปที่มีความเที่ยงตรง สามารถส่งมอบชิ้นส่วนได้อย่างเบ็ดเสร็จตั้งแต่การออกแบบแม่พิมพ์ การปั้มขึ้นรูป จนกระทั่งประกอบ ● ปัจจุบัน ลูกค้าสามารถทบทวนกระบวนการขึ้นรูปของชิ้นส่วนปั้มขึ้นรูปที่มีความเที่ยงตรงที่จัดหาได้ภายในประเทศไทย และนำเสนอการลดต้นทุนได้ ● เนื่องจากบริษัทของเราติดตั้งอุปกรณ์ปั้มขึ้นรูปชนิดเดียวกับสำนักงานใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยการทดลองที่ดำเนินการที่ประเทศญี่ปุ่นทำให้สามารถนำมาผลิต Mass Production ในประเทศไทยได้อย่างราบรื่น ● เนื่องจากอุปกรณ์สามารถทำงานทดแทนกันได้ทันทีที่ตัวใดตัวหนึ่งชำรุดจะป้องกันปัญหา เช่น ไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ ฯลฯ ※ มีการรวบรวมตัวอย่างผลงานชิ้นส่วนยานยนต์ที่ได้ส่งมอบจนถึงปัจจุบันขึ้นเป็นแคตตาล็อกสามารถทำการดาวน์โหลด และตรวจสอบเทคโนโลยีและผลงานการจัดส่งสินค้าของพวกเราได้

 • ชิ้นส่วนปั้มขึ้นรูปบริเวณเกียร์ที่มีความเที่ยงตรง สำหรับรถยนต์ ชิ้นส่วนปั้มขึ้นรูปบริเวณเกียร์ที่มีความเที่ยงตรง สำหรับรถยนต์
  • แคตตาล็อก
  • ตัวอย่างการนำมาใช้และผลงาน

  ท่านที่กำลังประสบปัญหาความเที่ยงตรงของการขึ้นรูปและระยะเวลาส่งมอบ และท่านที่กำลังพิจารณาการลดต้นทุน เมื่อมีการจัดหา "ชิ้นส่วนปั้มขึ้นรูปบริเวณเกียร์ที่มีความเที่ยงตรงสำหรับรถยนต์" ในประเทศไทย โปรดอย่าลังเลที่จะมาปรึกษากับเรา ● "Takeda"เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนปั้มขึ้นรูปที่มีความเที่ยงตรง สามารถส่งมอบชิ้นส่วนได้อย่างเบ็ดเสร็จตั้งแต่การออกแบบแม่พิมพ์ การปั้มขึ้นรูป จนกระทั่งประกอบ ● ปัจจุบัน ลูกค้าสามารถทบทวนกระบวนการขึ้นรูปของชิ้นส่วนปั้มขึ้นรูปที่มีความเที่ยงตรงที่จัดหาได้ภายในประเทศไทย และสามารถนำเสนอการลดต้นทุนได้ ● เนื่องจากบริษัทของเราติดตั้งอุปกรณ์ปั้มขึ้นรูปชนิดเดียวกับสำนักงานใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยการทดลองที่ดำเนินการที่ประเทศญี่ปุ่น ทำให้สามารถนำมาผลิต Mass Production ในประเทศไทยได้อย่างราบรื่น ● เนื่องจากอุปกรณ์สามารถทำงานทดแทนกันได้ทันทีที่ตัวใดตัวหนึ่งชำรุด ทำให้ป้องกันปัญหา เช่น ไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ ฯลฯ ※ มีการรวบรวมตัวอย่างผลงานชิ้นส่วนยานยนต์ที่ได้ส่งมอบจนถึงปัจจุบันขึ้นเป็นแคตตาล็อกสามารถทำการดาวน์โหลด และตรวจสอบเทคโนโลยีและผลงานการจัดส่งสินค้าของพวกเราได้

 • งาน Press ที่ใช้กับชิ้นงานชนิดหนาโดย “หนาสูงสุดที่ 12มม.” งาน Press ที่ใช้กับชิ้นงานชนิดหนาโดย “หนาสูงสุดที่ 12มม.”
  • แคตตาล็อก
  • ตัวอย่างการนำมาใช้และผลงาน

  งาน Press กับ “ชิ้นงานหนาสุด 12มม” เป็นการใช้เทคโนโลยี Press ที่เข้ากับการผลิตงาน Press อะไหล่ที่เกี่ยวกับเบรค ได้แก่ อะไหล่เบรคสำหรับรถบรรทุก งานโพลปาร์กกิ้ง งานแผ่นครัช เป็นต้น บริษัท ทาเคดะ จำกัดผลิตแม่พิมพ์งานปราณีตที่สำนักงานใหญ่ในญี่ปุ่นและนำไปไว้ที่โรงงานในพื้นที่ จึงสามารถผลิตอะไหล่ด้วยคุณภาพเดียวกันกับผลิตที่ญี่ปุ่นเนื่องจากสามารถคงความสามารถทางด้านเทคโนโลยีไว้เหมือนเดิม

 • [ตัวอย่างงานที่ผลิตได้] ได้แก่ งานเกียร์  ※งาน Press สำหรับชิ้นงานหนา [ตัวอย่างงานที่ผลิตได้] ได้แก่ งานเกียร์ ※งาน Press สำหรับชิ้นงานหนา
  • แคตตาล็อก
  • ตัวอย่างการนำมาใช้และผลงาน

  ขอแนะนำตัวอย่างงานที่ผลิตได้จากการ Press แบบปราณีตกับชิ้นงานเกียร์ (หนา 9มม.) เรารับผลิตอะไหล่คุณภาพสูงโดยใช้เทคโนโลยีของ Press ได้แก่ อะไหล่เกียร์ต่างๆ โพลปาร์กกิ้ง เบรคสำหรับรถบรรทุก บริษัท ทาเคดะ จำกัด ผลิตแม่พิมพ์งานปราณีตที่สำนักงานใหญ่ในญี่ปุ่นและนำไปไว้ที่โรงงานในพื้นที่ จึงสามารถผลิตอะไหล่ด้วยคุณภาพเดียวกันกับผลิตที่ญี่ปุ่นเนื่องจากสามารถคงความสามารถทางด้านเทคโนโลยีไว้เหมือนเดิม

 • [ตัวอย่างงานที่ผลิตได้] โพลปาร์กกิ้ง ※การตีงานชิ้นงานชนิดหนา (หนาสุด 12มม.) [ตัวอย่างงานที่ผลิตได้] โพลปาร์กกิ้ง ※การตีงานชิ้นงานชนิดหนา (หนาสุด 12มม.)
  • แคตตาล็อก
  • ตัวอย่างการนำมาใช้และผลงาน

  ขอแนะนำตัวอย่างงานที่ผลิตได้จากการ Press ที่เป็นการตีงานประเภทโพลปาร์กกิ้ง บริษัท ทาเคดะ จำกัด เชี่ยวชาญงาน Press ที่เป็นการตีงานชิ้นหนา (หนาสุด 12มม.) แม่พิมพ์ที่ใช้เป็นแม่พิมพ์ที่ผลิตที่สำนักงานใหญ่ในญี่ปุ่นแล้วส่งไปที่โรงงานในไทย เพื่อให้สามารถผลิตงานคุณภาพในไทยที่ไม่ต่างจากการผลิตในญี่ปุ่น นอกจากนี้ โดยทั่วไปแล้วมีการใช้ Fine Blanking แต่ถึงแม้บริษัท ทาเคดะ จำกัดไม่มีอุปกรณ์เฉพาะทาง เพียงใช้ Fine Shaving ที่ใช้อุปกรณ์ธรรมดาๆ ก็สามารถผลิตงานได้เหมือนกับ Fine Blanking ได้

 • [ตัวอย่างงานที่ผลิตได้] “เวป” สำหรับเบรคที่ใช้กับรถบรรทุก ※งาน Press ชิ้นงานชนิดหนา [ตัวอย่างงานที่ผลิตได้] “เวป” สำหรับเบรคที่ใช้กับรถบรรทุก ※งาน Press ชิ้นงานชนิดหนา
  • แคตตาล็อก
  • ตัวอย่างการนำมาใช้และผลงาน

  ขอแนะนำตัวอย่างงาน “เวป” สำหรับเบรคของรถบรรทุก บริษัท ทาเคดะ จำกัด เชี่ยวชาญงาน Press ที่เป็นการตีชิ้นงานหนา (หนาสูงสุด 12มม.) แม่พิมพ์ที่ใช้เป็นแม่พิมพ์ที่ผลิตที่สำนักงานใหญ่ในญี่ปุ่นแล้วส่งไปที่โรงงานในไทย เพื่อให้สามารถผลิตงานคุณภาพในไทยที่ไม่ต่างจากการผลิตในญี่ปุ่น นอกจากนี้ โดยทั่วไปแล้วมีการใช้ Fine Blanking แต่ถึงแม้บริษัท ทาเคดะ จำกัดไม่มีอุปกรณ์เฉพาะทาง เพียงใช้ Fine Shaving ที่ใช้อุปกรณ์ธรรมดาๆ ก็สามารถผลิตงานได้เหมือนกับ Fine Blanking ได้

 • งานเจาะสำหรับชิ้นงานชนิดบาง (งาน Press) งานเจาะสำหรับชิ้นงานชนิดบาง (งาน Press)
  • แคตตาล็อก
  • ตัวอย่างการนำมาใช้และผลงาน

  บริษัท ทาเคดะ จำกัด รับงาน Press ประเภทต่างๆ เริ่มจากงานเจาะชิ้นงานชนิดบาง งานเจาะ งานบีบอัด เป็นต้น นอกจากนี้ยังรับผลิตอะไหล่ที่มีความละเอียดด้วยวิธีที่เหมาะสมให้เข้ากับชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งมีวิธีต่างๆ ได้แก่ การ Press แบบตามลำดับ การPress เดี่ยว การลำเลียง เป็นต้น นอกจากนี้เราใช้แม่พิมพ์ที่ผลิตที่ญี่ปุ่นและส่งมาโรงงานในไทย จึงสามารถผลิตอะไหล่ได้คุณภาพที่ไม่ด้อยไปกว่าผลิตที่ญี่ปุ่นเลย

 • [แนะนำเทคโนโลยีของเรา] เทคโนโลยีFine Shaving ของ ทาเคดะ [แนะนำเทคโนโลยีของเรา] เทคโนโลยีFine Shaving ของ ทาเคดะ
  • แคตตาล็อก
  • ตัวอย่างการนำมาใช้และผลงาน

  ผลิตงานโดยควบคุมลักษณะสแครปที่เกิดจากการผลิตงานจากการเว้นว่างจากพื้นผิวของ Die หลังจากยึดผิว Shaving ช่วงแรกของงาน Press แบบนี้มีลักษณะเหมือนโดนกดแต่พอทำเสร็จจนสมดุลการรับนำหนักการกดทับเปลี่ยนไป (เป็น 3 – 5 เท่าของ Shaving) ทำให้พอผลิตงานเสร็จจะได้หน้าตัดที่เปลี่ยนไป หากนำการผลิตงานโดยใช้การ Press แบบทั่วไป ไปเทียบกับ Fine Blanking แล้วพบว่าค่า Yield และเวลาTakt ในการผลิตของวัตถุดิบทำได้ดีกว่า ขณะเดียวกันยังได้ผิวชิ้นงานหลังจากทำเสร็จแล้วเหมือนกัน

 • [ขอแนะนำเทคโนโลยี] เทคโนโลยี Fine Shaving [ขอแนะนำเทคโนโลยี] เทคโนโลยี Fine Shaving
  • แคตตาล็อก
  • ตัวอย่างการนำมาใช้และผลงาน

  Shaving คือ การตัดชิ้นงานให้เป็นผิวเรียบและผิวสากและเป็นวิธีที่ได้พัฒนาชิ้นงานหน้าตัดด้านยาวและระดับความเรียบของพื้นผิวที่ผลิต วิธี Fine Shaving เมื่อเทียบกับการ Shaving ตามปกติแล้ว จะได้หน้าตัดและผิวเรียบดีกว่า

 • งานดัดชิ้นงานบาง (งาน Press) งานดัดชิ้นงานบาง (งาน Press)
  • แคตตาล็อก
  • ตัวอย่างการนำมาใช้และผลงาน

  บริษัท ทาเคดะ จำกัด รับงาน Press ประเภทต่างๆ เริ่มจากงานดัดชิ้นงานชนิดบาง งานเจาะ งานบีบอัด เป็นต้น นอกจากนี้เราใช้ความรู้ความสามารถที่สั่งสมมา ใช้ผลิตอะไหล่ที่มีความละเอียดซึ่งมีรูปทรงซับซ้อนจากการ Press แบบตามลำดับเกิดความปราณีตและเที่ยงตรง ขณะเดียวกันสามารถผลิตรูปทรงตามต้องการได้ นอกจากนี้เราใช้แม่พิมพ์ที่ผลิตที่ญี่ปุ่นและส่งมาโรงงานในไทย จึงสามารถผลิตอะไหล่ได้คุณภาพที่ไม่ด้อยไปกว่าผลิตที่ญี่ปุ่นเลย

 • งานบีบอัดชิ้นงานชนิดบาง (งาน Press) งานบีบอัดชิ้นงานชนิดบาง (งาน Press)
  • แคตตาล็อก
  • ตัวอย่างการนำมาใช้และผลงาน

  บริษัท ทาเคดะ จำกัด รับงาน Press ประเภทต่างๆ เริ่มจากงานดัดชิ้นงานชนิดบาง งานเจาะ งานบีบอัด เป็นต้น นอกจากนี้ยังรับผลิตอะไหล่ที่มีความละเอียดด้วยวิธีที่เหมาะสมให้เข้ากับชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งมีวิธีต่างๆ ได้แก่ การ Press แบบตามลำดับ การPress เดี่ยว การลำเลียง เป็นต้น นอกจากนี้เราใช้แม่พิมพ์ที่ผลิตที่ญี่ปุ่นและส่งมาโรงงานในไทย จึงสามารถผลิตอะไหล่ได้คุณภาพที่ไม่ด้อยไปกว่าผลิตที่ญี่ปุ่นเลย

ข้อมูลบริษัท

TAKEDA INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD. TAKEDA INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.
 • แคตตาล็อก

ลูกค้าหลัก

FUJI AUTOTECH (THAILAND) CO.,LTD IMASEN MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD. NISSHINBO COMMERCIAL VEHICLE BRAKE LTD. NISSHINBO SOMBOON AUTOMOTIVE CO.,LTD. NTN MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD. ONDO SHINSHO (THAILAND) CO.,LTD. SANIA (THAILAND) CO.,LTD SUMMIT ANSEI AUTO PARTS CO.,LTD. THAI REBIRTH CO.,LTD. TOKAI EASTERN RUBBER(THAILAND) CO.,LTD.

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP