TL-293 Cam Lock Handle Key Type แคตตาล็อก

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

TL-293 Cam Lock Handle Key Type

รูปภาพแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์และบริการ

  • TL-293  Cam Lock Handle Key Type TL-293 Cam Lock Handle Key Type
    • แคตตาล็อก

    A keyhole is set at the lower part of the body and is invisible from the front, making the lock tamper-resistant. เนื่องจากไม่สามารถมองเห็นรูกุณแจที่อยู่ด้านล่าง ได้จากด้านหน้า จึงมีประโยชน์ในการป้องกันการเล่นซุกซนและอาชญากรรมได้ * For more information, please feel free to contact us or download the catalog. สามารถสอบถามรายละเอียดกับทางเรา หรือดูในแค็ตตาล็อกได้

ข้อมูลบริษัท

TOCHIGIYA CO., LTD. TOCHIGIYA CO., LTD.
  • แคตตาล็อก

ประเภท

สินค้าแนะนำ

PAGE TOP