THAI SANKI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. LTD. (5711)

รากฐานในการประกอบธุรกิจของผู้ผลิตทั่วภูมิภาคเอเชีย สําหรับประเทศไทย

TECH DIRECTORY Thailand

THAI SANKI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. LTD.

เนื้อหาของกิจการ

ผู้รวบรวมระบบอํานวยความสะดวกของเครื่องปรับอากาศ และ สิ่งอํานวยความสะดวกในการระบายอากาศ และทําความสะอาดห้อง, การควบคุมสิ่งแวดล้อม, การทําให้แข็งและทําให้เย็น, สุขอนามัยและท่อประปา, ระบบไฟฟ้า, สิ่งอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับข้อมูลและการสื่อสาร, ระบบการใช้เครื่องมือ, การกําจัดของเสีย, สิ่งอํานวยความสะดวกด้านการประปา/ระบบกําจัดของเสีย, การบําบัดน้ําเสียจากโรงงาน, สิ่งอํานวยความสะดวกในการสร้างโรงงาน และ อื่นๆ

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ THAI SANKI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. LTD. ได้

ผู้ที่ดูข้อมูลของบริษัทนี้ เคยดาวน์โหลดแคตตาล็อกแบบนี้

เค้าโครงบริษัท

รหัสไปรษณีย์

10110

พื้นที่/ประเทศ

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

ที่อยู่

159/14 Serm-mit Tower 9th Fl. Rm. 914/1 Sukhumvit 21 Rd. North Klongtoey Wattana

TEL

FAX

+66(0)2665-2519

URL

http://www.sanki.co.jp

ประเภท

  • เฉพาะสมาชิก
  • ดาวน์โหลด (ไฟล์ CSV) รายชื่อบริษัทในสถานที่ตั้งซึ่งตรงกับ THAI SANKI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. LTD. ได้

PAGE TOP